II Chronicles chapter 36 קרפ ב םימיה ירבד .םלשוריב ויבא-תחת והכילמיו והישאי-ןב זחאוהי-תא ץראה-םע וחקיו 1 .םלשוריב ךלמ םישדח השלשו וכלמב זחאוי הנש םירשעו שולש-ןב 2 .בהז רככו ףסכ-רככ האמ ץראה-תא שנעיו םלשוריב םירצמ-ךלמ והריסיו 3 ומש-תא בסיו םלשוריו הדוהי-לע ויחא םיקילא-תא םירצמ-ךלמ ךלמיו 4 .המירצמ והאיביו וכנ חקל ויחא זחאוי-תאו םיקיוהי םלשוריב ךלמ הנש הרשע תחאו וכלמב םיקיוהי הנש שמחו םירשע-ןב 5 .ויהלא הוהי יניעב ערה yrie .הלבב וכילהל םיתשחנב והרסאיו לבב ךלמ רצאנדכובנ הלע וילע 6 .לבבב ולכיהב םנתיו לבבל רצאנדכובנ איבה הוהי תיב ילכמו 7 -לע םיבותכ םנה וילע אצמנהו השע-רשא ויתבעתו םיקיוהי ירבד רתיו 8 .ויתחת ונב ןיכיוהי ךלמיו הדוהיו לארשי יכלמ רפס ךלמ םימי תרשעו םישדח השלשו וכלמב ןיכיוהי םינש הנומש-ןב 9 .הוהי יניעב ערה שעיו םלשוריב -תיב תדמח ילכ-םע הלבב והאביו רצאנדכובנ ךלמה חלש הנשה תבושתלו 10 .םלשוריו הדוהי-לע ויחא והיקדצ-תא ךלמיו הוהי .םלשוריב ךלמ הנש הרשע תחאו וכלמב והיקדצ הנש תחאו םירשע-ןב 11 יפמ איבנה והימרי ינפלמ ענכנ אל ויהלא הוהי יניעב ערה שעיו 12 .הוהי ץמאיו ופרע-תא שקיו םיהלאב ועיבשה רשא דרמ רצאנדכובנ ךלמב םגו 13 .לארשי יהלא הוהי-לא בושמ ובבל-תא ואמטיו םיוגה תובעת לככ לעמ-לועמל וברה םעהו םינהכה ירש-לכ םג 14 .םלשוריב שידקה רשא הוהי תיב-תא למח-יכ חולשו םכשה ויכאלמ דיב םהילע םהיתובא יהלא הוהי חלשיו 15 .ונועמ-לעו ומע-לע דע ויאבנב םיעתעתמו וירבד םיזובו םיהלאה יכאלמב םיבעלמ ויהיו 16 .אפרמ ןיאל-דע ומעב הוהי-תמח תולע אלו םשדקמ תיבב ברחב םהירוחב גרהיו םיידשכ ךלמ-תא םהילע לעיו 17 .ודיב ןתנ לכה ששיו ןקז הלותבו רוחב-לע למח תורצאו הוהי תיב תורצאו םינטקהו םילדגה םיהלאה תיב ילכ לכו 18 .לבב איבה לכה וירשו ךלמה ופרש היתונמרא-לכו םלשורי תמוח תא וצתניו םיהלאה תיב-תא ופרשיו 19 .תיחשהל הידמחמ ילכ-לכו שאב ךלמ-דע םידבעל וינבלו ול-ויהיו לבב-לא ברחה-ןמ תיראשה לגיו 20 .סרפ תוכלמ ימי-לכ היתותבש-תא ץראה התצר-דע והימרי יפב הוהי-רבד תואלמל 21 .הנש םיעבש תואלמל התבש המשה הוהי ריעה והימרי יפב הוהי-רבד תולכל סרפ ךלמ שרוכל תחא תנשבו 22 .רמאל בתכמב-םגו ותוכלמ-לכב לוק-רבעיו סרפ-ךלמ שרוכ חור-תא םימשה יהלא הוהי יל ןתנ ץראה תוכלממ-לכ סרפ ךלמ שרוכ רמא-הכ 23 ומע-לכמ םכב-ימ הדוהיב רשא םלשוריב תיב ול-תונבל ילע דקפ-אוהו .לעיו ומע ויהלא הוהי