II Kings chapter 1 קרפ ב םיכלמ .באחא תומ ירחא לארשיב באומ עשפיו 1 םיכאלמ חלשיו לחיו ןורמשב רשא ותילעב הכבשה דעב היזחא לפיו 2 .הז ילחמ היחא-םא ןורקע יהלא בובז לעבב ושרד וכל םהלא רמאיו ןורמש-ךלמ יכאלמ תארקל הלע םוק יבשתה הילא-לא רבד הוהי ךאלמו 3 יהלא בובז לעבב שרדל םיכלה םתא לארשיב םיהלא-ןיא ילבמה םהלא רבדו .ןורקע תומת תומ יכ הנממ דרת-אל םש תילע-רשא הטמה הוהי רמא-הכ ןכלו 4 .הילא ךליו .םתבש הז-המ םהילא רמאיו וילא םיכאלמה ובושיו 5 -רשא ךלמה-לא ובוש וכל ונילא רמאיו ונתארקל הלע שיא וילא ורמאיו 6 חלש התא לארשיב םיהלא-ןיא ילבמה הוהי רמא הכ וילא םתרבדו םכתא חלש -יכ הנממ דרת-אל םש תילע-רשא הטמה ןכל ןורקע יהלא בובז לעבב שרדל .תומת תומ םירבדה-תא םכילא רבדיו םכתארקל הלע רשא שיאה טפשמ המ םהלא רבדיו 7 .הלאה הילא רמאיו וינתמב רוזא רוע רוזאו רעש לעב שיא וילא ורמאיו 8 .אוה יבשתה רהה שאר-לע בשי הנהו וילא לעיו וישמחו םישמח-רש וילא חלשיו 9 .הדר רבד ךלמה םיהלאה שיא וילא רבדיו -ןמ שא דרת ינא םיהלא שיא-םאו םישמחה רש-לא רבדיו והילא הנעיו 10 .וישמח-תאו ותא לכאתו םימשה-ןמ שא דרתו ךישמח-תאו ךתא לכאתו םימשה שיא וילא רבדיו ןעיו וישמחו רחא םישמח-רש וילא חלשיו בשיו 11 .הדר הרהמ ךלמה רמא-הכ םיהלאה םימשה-ןמ שא דרת ינא םיהלאה שיא-םא םהילא רבדיו הילא ןעיו 12 .וישמח-תאו ותא לכאתו םימשה-ןמ םיהלא-שא דרתו ךישמח-תאו ךתא לכאתו ישילשה םישמחה-רש אביו לעיו וישמחו םישלש םישמח-רש חלשיו בשיו 13 םיהלאה שיא וילא רבדיו וילא ןנחתיו והילא דגנל ויכרב-לע ערכיו .ךיניעב םישמח הלא ךידבע שפנו ישפנ אנ-רקית -תאו םינשארה םישמחה ירש ינש-תא לכאתו םימשה-ןמ שא הדרי הנה 14 .ךיניעב ישפנ רקית התעו םהישמח דריו םקיו וינפמ ארית-לא ותוא דר והילא-לא הוהי ךאלמ רבדיו 15 .ךלמה-לא ותוא בובז לעבב שרדל םיכאלמ תחלש-רשא ןעי הוהי רמא-הכ וילא רבדיו 16 תילע-רשא הטמה ןכל ורבדב שרדל לארשיב םיהלא-ןיא ילבמה ןורקע יהלא .תומת תומ-יכ הנממ דרת-אל םש םיתש תנשב ויתחת םרוהי ךלמיו והילא רבד-רשא הוהי רבדכ תמיו 17 .ןב ול היה-אל יכ הדוהי ךלמ טפשוהי-ןב םרוהיל םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ המה-אולה השע רשא והיזחא ירבד רתיו 18 .לארשי iklnl