II Kings chapter 2 קרפ ב םיכלמ -ןמ עשילאו והילא ךליו םימשה הרעסב והילא-תא הוהי תולעהב יהיו 1 .לגלגה רמאיו לא-תיב-דע ינחלש הוהי יכ הפ אנ-בש עשילא-לא והילא רמאיו 2 .לא-תיב ודריו ךבזעא-םא ךשפנ-יחו הוהי-יח עשילא יכ תעדיה וילא ורמאיו עשילא-לא לא-תיב-רשא םיאיבנה-ינב ואציו 3 .ושחה יתעדי ינא-םג רמאיו ךשאר לעמ ךינדא-תא חקל הוהי םויה -יח רמאיו וחירי ינחלש הוהי יכ הפ אנ-בש עשילא והילא ול רמאיו 4 .וחירי ואביו ךבזעא-םא ךשפנ-יחו הוהי יכ תעדיה וילא ורמאיו עשילא-לא וחיריב-רשא םיאיבנה-ינב ושגיו 5 .ושחה יתעדי ינא-םג רמאיו ךשאר לעמ ךינדא-תא חקל הוהי םויה הוהי-יח רמאיו הנדריה ינחלש הוהי יכ הפ אנ-בש והילא ול רמאיו 6 .םהינש וכליו ךבזעא-םא ךשפנ-יחו -לע ודמע םהינשו קוחרמ דגנמ ודמעיו וכלה םיאיבנה ינבמ שיא םישמחו 7 .ןדריה ורבעיו הנהו הנה וצחיו םימה-תא הכיו םלגיו ותרדא-תא והילא חקיו 8 .הברחב םהינש ךמעמ חקלא םרטב ךל-השעא המ לאש עשילא-לא רמא והילאו םרבעכ יהיו 9 .ילא ךחורב םינש-יפ אנ-יהיו עשילא רמאיו אל ןיא-םאו ןכ ךל-יהי ךתאמ חקל יתא הארת-םא לואשל תישקה רמאיו 10 .היהי ןיב ודרפיו שא יסוסו שא-בכר הנהו רבדו ךולה םיכלה המה יהיו 11 .םימשה הרעסב והילא לעיו םהינש דוע והאר אלו וישרפו לארשי בכר יבא יבא קעצמ אוהו האר עשילאו 12 .םיערק םינשל םערקיו וידגבב קזחיו .ןדריה תפש-לע דמעיו בשיו וילעמ הלפנ רשא והילא תרדא-תא םריו 13 היא רמאיו םימה-תא הכיו וילעמ הלפנ-רשא והילא תרדא-תא חקיו 14 .עשילא רבעיו הנהו הנה וצחיו םימה-תא הכיו אוה-ףא והילא יהלא הוהי -לע והילא חור החנ ורמאיו דגנמ וחיריב-רשא םיאיבנה-ינב והאריו 15 .הצרא ול-ווחתשיו ותארקל ואביו עשילא אנ וכלי ליח-ינב םישנא םישמח ךידבע-תא-שי אנ-הנה וילא ורמאיו 16 תחאב וא םירהה דחאב והכלשיו הוהי חור ואשנ-ןפ ךינדא-תא ושקביו .וחלשת אל רמאיו תואיגה םימי-השלש ושקביו שיא םישמח וחלשיו וחלש רמאיו שב-דע וב-ורצפיו 17 .והאצמ אלו -לא םכילא יתרמא-אולה םהלא רמאיו וחיריב בשי אוהו וילא ובשיו 18 .וכלת האר ינדא רשאכ בוט ריעה בשומ אנ-הנה עשילא-לא ריעה ישנא ורמאיו 19 .תלכשמ ץראהו םיער םימהו .וילא וחקיו חלמ םש ומישו השדח תיחלצ יל-וחק רמאיו 20 םימל יתאפר הוהי רמא-הכ רמאיו חלמ םש-ךלשיו םימה אצומ-לא אציו 21 .תלכשמו תומ דוע םשמ היהי-אל הלאה .רבד רשא עשילא רבדכ הזה םויה דע םימה ופריו 22 ריעה-ןמ ואצי םינטק םירענו ךרדב הלע אוהו לא-תיב םשמ לעיו 23 .חרק הלע חרק הלע ול ורמאיו וב-וסלקתיו רעיה-ןמ םיבד םיתש הנאצתו הוהי םשב םללקיו םאריו וירחא ןפיו 24 .םידלי ינשו םיעברא םהמ הנעקבתו .ןורמש בש םשמו למרכה רה-לא םשמ ךליו 25