II Kings chapter 3 קרפ ב םיכלמ ךלמ טפשוהיל הרשע הנמש תנשב ןורמשב לארשי-לע ךלמ באחא-ןב םרוהיו 1 .הנש הרשע-םיתש ךלמיו הדוהי רשא לעבה תבצמ-תא רסיו ומאכו ויבאכ אל קר הוהי יניעב ערה השעיו 2 .ויבא השע .הנממ רס-אל קבד לארשי-תא איטחה-רשא טבנ-ןב םעברי תואטחב קר 3 ףלא האמו םירכ ףלא-האמ לארשי-ךלמל בישהו דקנ היה באומ-ךלמ עשימו 4 .רמצ םיליא .לארשי ךלמב באומ-ךלמ עשפיו באחא תומכ יהיו 5 .לארשי-לכ-תא דקפיו ןורמשמ אוהה םויב םרוהי ךלמה אציו 6 יתא ךלתה יב עשפ באומ ךלמ רמאל הדוהי-ךלמ טפשוהי-לא חלשיו ךליו 7 .ךיסוסכ יסוסכ ךמעכ ימעכ ךומכ ינומכ הלעא רמאיו המחלמל באומ-לא .םודא רבדמ ךרד רמאיו הלענ ךרדה הז-יא רמאיו 8 -אלו םימי תעבש ךרד ובסיו םודא ךלמו הדוהי-ךלמו לארשי ךלמ ךליו 9 .םהילגרב רשא המהבלו הנחמל םימ היה םתוא תתל הלאה םיכלמה תשלשל הוהי ארק-יכ ההא לארשי ךלמ רמאיו 10 .באומ-דיב ןעיו ותואמ הוהי-תא השרדנו הוהיל איבנ הפ ןיאה טפשוהי רמאיו 11 ידי-לע םימ קצי-רשא טפש-ןב עשילא הפ רמאיו לארשי-ךלמ ידבעמ דחא .והילא טפשוהיו לארשי ךלמ וילא ודריו הוהי-רבד ותוא שי טפשוהי רמאיו 12 .םודא ךלמו -לאו ךיבא יאיבנ-לא ךל ךלו יל-המ לארשי ךלמ-לא עשילא רמאיו 13 הלאה םיכלמה תשלשל הוהי ארק-יכ לא לארשי ךלמ ול רמאיו ךמא יאיבנ .באומ-דיב םתוא תתל טפשוהי ינפ ילול יכ וינפל יתדמע רשא תואבצ הוהי-יח עשילא רמאיו 14 .ךארא-םאו ךילא טיבא-םא אשנ ינא הדוהי-ךלמ .הוהי-די וילע יהתו ןגנמה ןגנכ היהו ןגנמ יל-וחק התעו 15 .םיבג םיבג הזה לחנה השע הוהי רמא הכ רמאיו 16 םימ אלמי אוהה לחנהו םשג וארת-אלו חור וארת-אל הוהי רמא הכ-יכ 17 .םכתמהבו םכינקמו םתא םתיתשו .םכדיב באומ-תא ןתנו הוהי יניעב תאז לקנו 18 -יניעמ-לכו וליפת בוט ץע-לכו רוחבמ ריע-לכו רצבמ ריע-לכ םתיכהו 19 .םינבאב ובאכת הבוטה הקלחה לכו ומתסת םימ -תא ץראה אלמתו םודא ךרדמ םיאב םימ-הנהו החנמה תולעכ רקבב יהיו 20 .םימה הרגח רגח לכמ וקעציו םב םחלהל םיכלמה ולע-יכ ועמש באומ-לכו 21 .לובגה-לע ודמעיו הלעמו םימה-תא דגנמ באומ ואריו םימה-לע החרז שמשהו רקבב ומיכשיו 22 .םדכ םימדא ללשל התעו והער-תא שיא וכיו םיכלמה וברחנ ברחה הז םד ורמאיו 23 .באומ םהינפמ וסניו באומ-תא וכיו לארשי ומקיו לארשי הנחמ-לא ואביו 24 .באומ-תא תוכהו הב-וביו -ןיעמ-לכו הואלמו ונבא-שיא וכילשי הבוט הקלח-לכו וסרהי םירעהו 25 ובסיו תשרח ריקב הינבא ריאשה-דע וליפי בוט-ץע-לכו ומתסי םימ .הוכיו םיעלקה ףלש שיא תואמ-עבש ותוא חקיו המחלמה ונממ קזח-יכ באומ ךלמ אריו 26 .ולכי אלו םודא ךלמ-לא עיקבהל ברח -ףצק יהיו המחה-לע הלע והלעיו ויתחת ךלמי-רשא רוכבה ונב-תא חקיו 27 .ץראל ובשיו וילעמ ועסיו לארשי-לע לודג