II Kings chapter 4 קרפ ב םיכלמ תמ ישיא ךדבע רמאל עשילא-לא הקעצ םיאיבנה-ינב ישנמ תחא השאו 1 ול ידלי ינש-תא תחקל אב השנהו הוהי-תא ארי היה ךדבע יכ תעדי התאו .םידבעל ןיא רמאתו תיבב יכל-שי-המ יל ידיגה ךל-השעא המ עשילא הילא רמאיו 2 .ןמש ךוסא-םא יכ תיבב לכ ךתחפשל -לא םיקר םילכ יכנכש-לכ תאמ ץוחה-ןמ םילכ ךל-ילאש יכל רמאיו 3 .יטיעמת אלמהו הלאה םילכה-לכ לע תקציו ךינב-דעבו ךדעב תלדה תרגסו תאבו 4 .יעיסת .תקצימ איהו הילא םישגמ םה הינב דעבו הדעב תלדה רגסתו ותאמ ךלתו 5 הילא רמאיו ילכ דוע ילא השיגה הנב-לא רמאתו םילכה תאלמכ יהיו 6 .ןמשה דמעיו ילכ דוע ןיא יכישנ-תא ימלשו ןמשה-תא ירכמ יכל רמאיו םיהלאה שיאל דגתו אבתו 7 .רתונב ייחת יכינב תאו םחל-לכאל וב-קזחתו הלודג השא םשו םנוש-לא עשילא רבעיו םויה יהיו 8 .םחל-לכאל המש רסי ורבע ידמ idie ונילע רבע אוה שודק םיהלא שיא יכ יתעדי אנ-הנה השיא-לא רמאתו 9 .דימת היהו הרונמו אסכו ןחלשו הטמ םש ול םישנו הנטק ריק-תילע אנ-השענ 10 .המש רוסי ונילא ואבב .המש-בכשיו הילעה-לא רסיו המש אביו םויה יהיו 11 .וינפל דמעתו הל-ארקיו תאזה תימנושל ארק ורענ יזחג-לא רמאיו 12 המ תאזה הדרחה-לכ-תא ונילא תדרח הנה הילא אנ-רמא ול רמאיו 13 יכנא ימע ךותב רמאתו אבצה רש-לא וא ךלמה-לא ךל-רבדל שיה ךל תושעל .תבשי .ןקז השיאו הל-ןיא ןב לבא יזחיג רמאיו הל תושעל המו רמאיו 14 .חתפב דמעתו הל-ארקיו הל-ארק רמאיו 15 םיהלאה שיא ינדא-לא רמאתו ןב תקבח יתא היח תעכ הזה דעומל רמאיו 16 .ךתחפשב בזכת-לא .עשילא הילא רבד-רשא היח תעכ הזה דעומל ןב דלתו השאה רהתו 17 .םירצקה-לא ויבא-לא אציו םויה יהיו דליה לדגיו 18 .ומא-לא והאש רענה-לא רמאיו ישאר ישאר ויבא-לא רמאיו 19 .תמיו םירהצה-דע היכרב-לע בשיו ומא-לא והאיביו והאשיו 20 .אצתו ודעב רגסתו םיהלאה שיא תטמ-לע והבכשתו לעתו 21 תונתאה תחאו םירענה-ןמ דחא יל אנ החלש רמאתו השיא-לא ארקתו 22 .הבושאו םיהלאה שיא-דע הצוראו .םולש רמאתו תבש אלו שדח-אל םויה וילא יתכלה יתא עודמ רמאיו 23 -םא יכ בכרל יל-רצעת-לא ךלו גהנ הרענ-לא רמאתו ןותאה שבחתו 24 .ךל יתרמא םיהלאה-שיא תוארכ יהיו למרכה רה-לא םיהלאה שיא-לא אובתו ךלתו 25 .זלה תימנושה הנה ורענ יזחיג-לא רמאיו דגנמ התא דליל םולשה ךשיאל םולשה ךל םולשה הל-רמאו התארקל אנ-ץור התע 26 .םולש רמאתו הפדהל יזחיג שגיו וילגרב קזחתו רהה-לא םיהלאה שיא-לא אבתו 27 אלו ינממ םילעה הוהיו הל-הרמ השפנ-יכ הל-הפרה םיהלאה שיא רמאיו .יל דיגה .יתא הלשת אל יתרמא אלה ינדא תאמ ןב יתלאשה רמאתו 28 אל שיא אצמת-יכ ךלו ךדיב יתנעשמ חקו ךינתמ רגח יזחיגל רמאיו 29 .רענה ינפ-לע יתנעשמ תמשו וננעת אל שיא ךכרבי-יכו ונכרבת .הירחא ךליו םקיו ךבזעא-םא ךשפנ-יחו הוהי-יח רענה םא רמאתו 30 ןיאו לוק ןיאו רענה ינפ-לע תנעשמה-תא םשיו םהינפל רבע יזחגו 31 .רענה ץיקה אל רמאל ול-דגיו ותארקל בשיו בשק .ותטמ-לע בכשמ תמ רענה הנהו התיבה עשילא אביו 32 .הוהי-לא ללפתיו םהינש דעב תלדה רגסיו אביו 33 -לע ויפכו ויניע-לע ויניעו ויפ-לע ויפ םשיו דליה-לע בכשיו לעיו 34 .דליה רשב םחיו וילע רהגיו ופכ רענה ררוזיו וילע רהגיו לעיו הנה תחאו הנה תחא תיבב ךליו בשיו 35 .ויניע-תא רענה חקפיו םימעפ עבש-דע וילא אובתו הארקיו תאזה תימנשה-לא ארק רמאיו יזחיג-לא ארקיו 36 .ךנב יאש רמאיו .אצתו הנב-תא אשתו הצרא וחתשתו וילגר-לע לפתו אבתו 37 רמאיו וינפל םיבשי םיאיבנה ינבו ץראב בערהו הלגלגה בש עשילאו 38 .םיאיבנה ינבל דיזנ לשבו הלודגה ריסה תפש ורענל הדש תעקפ ונממ טקליו הדש ןפג אצמיו תרא טקלל הדשה-לא דחא אציו 39 .ועדי אל-יכ דיזנה ריס-לא חלפיו אביו ודגב אלמ תומ ורמאיו וקעצ המהו דיזנהמ םלכאכ יהיו לוכאל םישנאל וקציו 40 .לכאל ולכי אלו םיהלאה שיא ריסב רבד היה אלו ולכאיו םעל קצ רמאיו ריסה-לא ךלשיו חמק-וחקו רמאיו 41 .ריסב ער םחל-םירשע םירוכב םחל םיהלאה שיאל אביו השלש לעבמ אב שיאו 42 .ולכאיו םעל ןת רמאיו ונלקצב למרכו םירעש הכ יכ ולכאיו םעל ןת רמאיו שיא האמ ינפל הז ןתא המ ותרשמ רמאיו 43 .רתוהו לכא הוהי רמא .הוהי רבדכ ורתויו ולכאיו םהינפל ןתיו 44