II Kings chapter 5 קרפ ב םיכלמ וב-יכ םינפ אשנו וינדא ינפל לודג שיא היה םרא-ךלמ אבצ-רש ןמענו 1 .ערצמ ליח רובג היה שיאהו םראל העושת הוהי-ןתנ תשא ינפל יהתו הנטק הרענ לארשי ץראמ ובשיו םידודג ואצי םראו 2 .ןמענ ותא ףסאי זא ןורמשב רשא איבנה ינפל ינדא ילחא התרבג-לא רמאתו 3 .ותערצמ .לארשי ץראמ רשא הרענה הרבד תאזכו תאזכ רמאל וינדאל דגיו אביו 4 ודיב חקיו ךליו לארשי ךלמ-לא רפס החלשאו אב-ךל םרא-ךלמ רמאיו 5 .םידגב תופילח רשעו בהז םיפלא תששו ףסכ-ירככ רשע יתחלש הנה ךילא הזה רפסה אובכ התעו רמאל לארשי ךלמ-לא רפסה אביו 6 .ותערצמ ותפסאו ידבע ןמענ-תא ךילא ינא םיהלאה רמאיו וידגב ערקיו רפסה-תא לארשי-ךלמ ארקכ יהיו 7 וארו אנ-ועד-ךא יכ ותערצמ שיא ףסאל ילא חלש הז-יכ תויחהלו תימהל .יל אוה הנאתמ-יכ -לא חלשיו וידגב-תא לארשי-ךלמ ערק-יכ םיהלאה-שיא עשילא עמשכ יהיו 8 .לארשיב איבנ שי יכ עדיו ילא אנ-אבי ךידגב תערק המל רמאל ךלמה .עשילאל תיבה-חתפ דמעיו ובכרבו וסוסב ןמענ אביו 9 בשיו ןדריב םימעפ-עבש תצחרו ךולה רמאל ךאלמ עשילא וילא חלשיו 10 .רהטו ךל ךרשב -םשב ארקו דמעו אוצי אצי ילא יתרמא הנה רמאיו ךליו ןמענ ףצקיו 11 .ערצמה ףסאו םוקמה-לא ודי ףינהו ויהלא הוהי םהב ץחרא-אלה לארשי ימימ לכמ קשמד תורהנ רפרפו הנבא בוט אלה 12 .המחב ךליו ןפיו יתרהטו ךילא רבד איבנה לודג רבד יבא ורמאיו וילא ורבדיו וידבע ושגיו 13 .רהטו ץחר ךילא רמא-יכ ףאו השעת אולה רשבכ ורשב בשיו םיהלאה שיא רבדכ םימעפ עבש ןדריב לבטיו דריו 14 .רהטיו ןטק רענ -הנה רמאיו וינפל דמעיו אביו והנחמ-לכו אוה םיהלאה שיא-לא בשיו 15 תאמ הכרב אנ-חק התעו לארשיב-םא יכ ץראה-לכב םיהלא ןיא יכ יתעדי אנ .ךדבע .ןאמיו תחקל וב-רצפיו חקא-םא וינפל יתדמע-רשא הוהי-יח רמאיו 16 השעי-אול יכ המדא םידרפ-דמצ אשמ ךדבעל אנ-ןתי אלו ןמענ רמאיו 17 .הוהיל-םא יכ םירחא םיהלאל חבזו הלע ךדבע דוע אוהו המש תוחתשהל ןומר-תיב ינדא אובב ךדבעל הוהי חלסי הזה רבדל 18 הוהי אנ-חלסי ןמר תיב יתיוחתשהב ןמר תיב יתיוחתשהו ידי-לע ןעשנ .הזה רבדב ךדבעל .ץרא-תרבכ ותאמ ךליו םולשל ךל ול רמאיו 19 ימראה ןמענ-תא ינדא ךשח הנה םיהלאה-שיא עשילא רענ יזחיג רמאיו 20 ותאמ יתחקלו וירחא יתצר-םא-יכ הוהי-יח איבה-רשא תא ודימ תחקמ הזה .המואמ הבכרמה לעמ לפיו וירחא ץר ןמענ האריו ןמענ ירחא יזחיג ףדריו 21 .םולשה רמאיו ותארקל רהמ םירענ-ינש ילא ואב הז התע הנה רמאל ינחלש ינדא םולש רמאיו 22 .םידגב תופלח יתשו ףסכ-רככ םהל אנ-הנת םיאיבנה ינבמ םירפא םיטרח ינשב ףסכ םירככ רציו וב-ץרפיו םירככ חק לאוה ןמענ רמאיו 23 .וינפל ואשיו וירענ ינש-לא ןתיו םידגב תופלח יתשו .וכליו םישנאה-תא חלשיו תיבב דקפיו םדימ חקיו לפעה-לא אביו 24 -אל רמאיו יזחג ןאמ עשילא וילא רמאיו וינדא-לא דמעיו אב-אוהו 25 .הנאו הנא ךדבע ךלה תעה ךתארקל ותבכרמ לעמ שיא-ךפה רשאכ ךלה יבל-אל וילא רמאיו 26 .תוחפשו םידבעו רקבו ןאצו םימרכו םיתיזו םידגב תחקלו ףסכה-תא תחקל .גלשכ ערצמ וינפלמ אציו םלועל ךערזבו ךב-קבדת ןמענ תערצו 27