II Kings chapter 6 קרפ ב םיכלמ םש םיבשי ונחנא רשא םוקמה אנ-הנה עשילא-לא םיאיבנה-ינב ורמאיו 1 .ונממ רצ ךינפל םוקמ םש ונל-השענו תחא הרוק שיא םשמ החקנו ןדריה-דע אנ-הכלנ 2 .וכל רמאיו םש zayl .ךלא ינא רמאיו ךידבע-תא ךלו אנ לאוה דחאה רמאיו 3 .םיצעה ורזגיו הנדריה ואביו םתא ךליו 4 ההא רמאיו קעציו םימה-לא לפנ לזרבה-תאו הרוקה ליפמ דחאה יהיו 5 .לואש אוהו ינדא המש-ךלשיו ץע-בצקיו םוקמה-תא והאריו לפנ הנא םיהלאה-שיא רמאיו 6 .לזרבה ףציו .והחקיו ודי חלשיו ךל םרה רמאיו 7 ינלפ םוקמ-לא רמאל וידבע-לא ץעויו לארשיב םחלנ היה םרא ךלמו 8 .יתנחת ינמלא םש-יכ הזה םוקמה רבעמ רמשה רמאל לארשי ךלמ-לא םיהלאה שיא חלשיו 9 .םיתחנ םרא רמשנו הריהזהו םיהלאה-שיא ול-רמא רשא םוקמה-לא לארשי ךלמ חלשיו 10 .םיתש אלו תחא אל םש אולה םהילא רמאיו וידבע-לא ארקיו הזה רבדה-לע םרא-ךלמ בל רעסיו 11 .לארשי ךלמ-לא ונלשמ ימ יל ודיגת לארשיב רשא איבנה עשילא-יכ ךלמה ינדא אול וידבעמ דחא רמאיו 12 .ךבכשמ רדחב רבדת רשא םירבדה-תא לארשי ךלמל דיגי .ןתדב הנה רמאל ול-דגיו והחקאו חלשאו אוה הכיא וארו וכל רמאיו 13 .ריעה-לע ופקיו הליל ואביו דבכ ליחו בכרו םיסוס המש-חלשיו 14 סוסו ריעה-תא בבוס ליח-הנהו אציו םוקל םיהלאה שיא תרשמ םכשיו 15 .השענ הכיא ינדא ההא וילא ורענ רמאיו בכרו .םתוא רשאמ ונתא רשא םיבר יכ ארית-לא רמאיו 16 -תא הוהי חקפיו האריו ויניע-תא אנ-חקפ הוהי רמאיו עשילא ללפתיו 17 .עשילא תביבס שא בכרו םיסוס אלמ רהה הנהו אריו רענה יניע הזה-יוגה-תא אנ-ךה רמאיו הוהי-לא עשילא ללפתיו וילא ודריו 18 .עשילא רבדכ םירונסב םכיו םירונסב הכילואו ירחא וכל ריעה הז אלו ךרדה הז אל עשילא םהלא רמאיו 19 .הנורמש םתוא ךליו ןושקבת רשא שיאה-לא םכתא חקפיו ואריו הלא-יניע-תא חקפ הוהי עשילא רמאיו ןורמש םאבכ יהיו 20 .ןורמש ךותב הנהו ואריו םהיניע-תא הוהי .יבא הכא הכאה םתוא ותארכ עשילא-לא לארשי-ךלמ רמאיו 21 םימו םחל םיש הכמ התא ךתשקבו ךברחב תיבש רשאה הכת אל רמאיו 22 .םהינדא-לא וכליו ותשיו ולכאיו םהינפל -אלו םהינדא-לא וכליו םחלשיו ותשיו ולכאיו הלודג הרכ םהל הרכיו 23 .לארשי ץראב אובל םרא ידודג דוע ופסי -לע רציו לעיו והנחמ-לכ-תא םרא-ךלמ דדה-ןב ץבקיו ןכ-ירחא יהיו 24 .ןורמש םינמשב רומח-שאר תויה דע הילע םירצ הנהו ןורמשב לודג בער יהיו 25 .ףסכ-השמחב םינויירח בקה עברו ףסכ ינדא העישוה רמאל וילא הקעצ השאו המחה-לע רבע לארשי ךלמ יהיו 26 .ךלמה .בקיה-ןמ וא ןרגה-ןמה ךעישוא ןיאמ הוהי ךעשוי-לא רמאיו 27 ךנב-תא ינת ילא הרמא תאזה השאה רמאתו ךל-המ ךלמה הל-רמאיו 28 .רחמ לכאנ ינב-תאו םויה ונלכאנו ונלכאנו ךנב-תא ינת רחאה םויב הילא רמאו והלכאנו ינב-תא לשבנו 29 .הנב-תא אבחתו המחה-לע רבע אוהו וידגב-תא ערקיו השאה ירבד-תא ךלמה עמשכ יהיו 30 .תיבמ ורשב-לע קשה הנהו םעה אריו טפש-ןב עשילא שאר דמעי-םא ףסוי הכו םיהלא יל-השעי-הכ רמאיו 31 .םויה וילע אבי םרטב וינפלמ שיא חלשיו ותא םיבשי םינקזהו ותיבב בשי עשילאו 32 ריסהל הזה חצרמה-ןב חלש-יכ םתיארה םינקזה-לא רמא אוהו וילא ךאלמה ילגר לוק אולה תלדב ותא םתצחלו תלדה ורגס ךאלמה אבכ ואר ישאר-תא .וירחא וינדא תאמ הערה תאז-הנה רמאיו וילא דרי ךאלמה הנהו םמע רבדמ ונדוע 33 .דוע הוהיל ליחוא-המ הוהי