II Kings chapter 7 קרפ ב םיכלמ לקשב תלס-האס רחמ תעכ הוהי רמא הכ הוהי-רבד ועמש עשילא רמאיו 1 .ןורמש רעשב לקשב םירעש םיתאסו הוהי הנה רמאיו םיהלאה שיא-תא ודי-לע ןעשנ ךלמל-רשא שילשה ןעיו 2 אל םשמו ךיניעב האר הכנה רמאיו הזה רבדה היהיה םימשב תוברא השע .לכאת ונחנא המ והער-לא שיא ורמאיו רעשה חתפ םיערצמ ויה םישנא העבראו 3 .ונתמ-דע הפ םיבשי ונתמו הפ ונבשי-םאו םש ונתמו ריעב בערהו ריעה אובנ ונרמא-םא 4 .ונתמו ונתימי-םאו היחנ וניחי-םא םרא הנחמ-לא הלפנו וכל התעו -ןיא הנהו םרא הנחמ הצק-דע ואביו םרא הנחמ-לא אובל ףשנב ומוקיו 5 .שיא םש ורמאיו לודג ליח לוק סוס לוק בכר לוק םרא הנחמ-תא עימשה ינדאו 6 יכלמ-תאו םיתחה יכלמ-תא לארשי ךלמ ונילע-רכש הנה ויחא-לא שיא .ונילע אובל םירצמ םהירמח-תאו םהיסוס-תאו םהילהא-תא ובזעיו ףשנב וסוניו ומוקיו 7 .םשפנ-לא וסניו איה-רשאכ הנחמה ותשיו ולכאיו דחא להא-לא ואביו הנחמה הצק-דע הלאה םיערצמה ואביו 8 רחא להא-לא ואביו ובשיו ונמטיו וכליו םידגבו בהזו ףסכ םשמ ואשיו .ונמטיו וכליו םשמ ואשיו אוה הרשב-םוי הזה םויה םישע ונחנא ןכ-אל והער-לא שיא ורמאיו 9 האבנו וכל התעו ןווע ונאצמו רקבה רוא-דע וניכחו םישחמ ונחנאו .ךלמה תיב הדיגנו םרא הנחמ-לא ונאב רמאל םהל ודיגיו ריעה רעש-לא וארקיו ואביו 10 םילהאו רוסא רומחהו רוסא סוסה-םא יכ םדא לוקו שיא םש-ןיא הנהו .המה-רשאכ .המינפ ךלמה תיב ודיגיו םירעשה ארקיו 11 ונל ושע-רשא תא םכל אנ-הדיגא וידבע-לא רמאיו הליל ךלמה םקיו 12 ואצי-יכ רמאל הדשהב הבחהל הנחמה-ןמ ואציו ונחנא םיבער-יכ ועדי םרא .אבנ ריעה-לאו םייח םשפתנו ריעה-ןמ רשא םיראשנה םיסוסה-ןמ השמח אנ-וחקיו רמאיו וידבעמ דחא ןעיו 13 לארשי ןומה-לככ םנה הב-וראשנ רשא לארשי ןומהה-לככ םנה הב-וראשנ .הארנו החלשנו ומת-רשא .וארו וכל רמאל םרא-הנחמ ירחא ךלמה חלשיו םיסוס בכר ינש וחקיו 14 -רשא םילכו םידגב האלמ ךרדה-לכ הנהו ןדריה-דע םהירחא וכליו 15 .ךלמל ודגיו םיכאלמה ובשיו םזפחהב םרא וכילשה םירעש םיתאסו לקשב תלס-האס יהיו םרא הנחמ תא וזביו םעה אציו 16 .הוהי רבדכ לקשב םעה והסמריו רעשה-לע ודי-לע ןעשנ-רשא שילשה-תא דיקפה ךלמהו 17 .וילא ךלמה תדרב רבד רשא םיהלאה שיא רבד רשאכ תמיו רעשב תלס-האסו לקשב םירעש םיתאס רמאל ךלמה-לא םיהלאה שיא רבדכ יהיו 18 .ןורמש רעשב רחמ תעכ היהי לקשב םימשב תוברא השע הוהי הנהו רמאיו םיהלאה שיא-תא שילשה ןעיו 19 .לכאת אל םשמו ךיניעב האר ךנה רמאיו הזה רבדכ היהיה .תמיו רעשב םעה ותא וסמריו ןכ ול-יהיו 20