II Kings chapter 8 קרפ ב םיכלמ ךתיבו יתא יכלו ימוק רמאל הנב-תא היחה-רשא השאה-לא רבד עשילאו 1 .םינש עבש ץראה-לא אב-םגו בערל הוהי ארק-יכ ירוגת רשאב ירוגו -ץראב רגתו התיבו איה ךלתו םיהלאה שיא רבדכ שעתו השאה םקתו 2 .םינש עבש םיתשלפ -לא ךלמה-לא קעצל אצתו םיתשלפ ץראמ השאה בשתו םינש עבש הצקמ יהיו 3 .הדש-לאו התיב -לכ תא יל אנ-הרפס רמאל םיהלאה-שיא רענ יזחג-לא רבדמ ךלמהו 4 .עשילא השע-רשא תולדגה -תא היחה-רשא השאה הנהו תמה-תא היחה-רשא תא ךלמל רפסמ אוה יהיו 5 השאה תאז ךלמה ינדא יזחג רמאיו הדש-לעו התיב-לע ךלמה-לא תקעצ הנב .עשילא היחה-רשא הנב-הזו -תא בישה רמאל דחא סירס ךלמה הל-ןתיו ול-רפסתו השאל ךלמה לאשיו 6 .התע-דעו ץראה-תא הבזע םוימ הדשה תאובת-לכ תאו הל-רשא-לכ שיא אב רמאל ול-דגיו הלח םרא-ךלמ דדה-ןבו קשמד עשילא אביו 7 .הנה-דע םיהלאה תשרדו םיהלאה שיא תארקל ךלו החנמ ךדיב חק לאהזח-לא ךלמה רמאיו 8 .הז ילחמ היחאה רמאל ותואמ הוהי-תא למג םיעברא אשמ קשמד בוט-לכו ודיב החנמ חקיו ותארקל לאזח ךליו 9 היחאה רמאל ךילא ינחלש םרא-ךלמ דדה-ןב ךנב רמאיו וינפל דמעיו אביו .הז ילחמ .תומי תומ-יכ הוהי ינארהו היחת היח אל-רמא ךל עשילא וילא רמאיו 10 .םיהלאה שיא ךביו שב-דע םשיו וינפ-תא דמעיו 11 ינבל השעת-רשא תא יתעדי-יכ רמאיו הכב ינדא עודמ לאזח רמאיו 12 שטרת םהיללעו גרהת ברחב םהירחבו שאב חלשת םהירצבמ הער לארשי .עקבת םהיתרהו רמאיו הזה לודגה רבדה השעי יכ בלכה ךדבע המ יכ לאהזח רמאיו 13 .םרא-לע ךלמ ךתא הוהי ינארה עשילא רמאיו עשילא ךל רמא-המ ול רמאיו וינדא-לא אביו עשילא תאמ ךליו 14 .היחת היח יל רמא ךלמיו תמיו וינפ-לע שרפיו םימב לבטיו רבכמה חקיו תרחממ יהיו 15 .ויתחת לאהזח ךלמ הדוהי ךלמ טפשוהיו לארשי ךלמ באחא-ןב םרויל שמח תנשבו 16 .הדוהי ךלמ טפשוהי-ןב םרוהי .םלשוריב ךלמ הנש הנמשו וכלמב היה הנש םיתשו םישלש-ןב 17 ול-התיה באחא-תב יכ באחא תיב ושע רשאכ לארשי יכלמ ךרדב ךליו 18 .הוהי יניעב ערה שעיו השאל תתל ול-רמא רשאכ ודבע דוד ןעמל הדוהי-תא תיחשהל הוהי הבא-אלו 19 .םימיה-לכ וינבל רינ ול .ךלמ םהילע וכלמיו הדוהי-די תחתמ םודא עשפ וימיב 20 םודא-תא הכיו הליל םק אוה-יהיו ומע בכרה-לכו הריעצ םרוי רבעיו 21 .וילהאל םעה סניו בכרה ירש תאו וילא ביבסה .איהה תעב הנבל עשפת זא הזה םויה דע הדוהי-די תחתמ םודא עשפיו 22 םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ םה-אולה השע רשא-לכו םרוי ירבד רתיו 23 .הדוהי יכלמל ונב והיזחא ךלמיו דוד ריעב ויתבא-םע רבקיו ויתבא-םע םרוי בכשיו 24 .ויתחת -ןב והיזחא ךלמ לארשי ךלמ באחא-ןב םרויל הנש הרשע-םיתש תנשב 25 .הדוהי ךלמ םרוהי ומא םשו םלשוריב ךלמ תחא הנשו וכלמב והיזחא הנש םיתשו םירשע-ןב 26 .לארשי ךלמ ירמע-תב והילתע -תיב ןתח יכ באחא תיבכ הוהי יניעב ערה שעיו באחא תיב ךרדב ךליו 27 .אוה באחא וכיו דעלג תמרב םרא-ךלמ לאהזח-םע המחלמל באחא-ןב םרוי-תא ךליו 28 .םרוי-תא םימרא המרב םימרא והכי רשא םיכמה-ןמ לאערזיב אפרתהל ךלמה םרוי בשיו 29 -תא תוארל דרי הדוהי ךלמ םרוהי-ןב והיזחאו םרא ךלמ לאהזח-תא ומחלהב .אוה הלח-יכ לאערזיב באחא-ןב םרוי