II Kings chapter 9 קרפ ב םיכלמ ךפ חקו ךינתמ רגח ול רמאיו םיאיבנה ינבמ דחאל ארק איבנה עשילאו 1 .דעלג תמר ךלו ךדיב הזה ןמשה ויחא ךותמ ותמקהו תאבו ישמנ-ןב טפשוהי-ןב אוהי םש-הארו המש תאבו 2 .רדחב רדח ותא תאיבהו -לא ךלמל ךיתחשמ הוהי רמא-הכ תרמאו ושאר-לע תקציו ןמשה-ךפ תחקלו 3 .הכחת אלו התסנו תלדה תחתפו לארשי .דעלג תמר איבנה רענה רענה ךליו 4 -לא אוהי רמאיו רשה ךילא יל רבד רמאיו םיבשי ליחה ירש הנהו אביו 5 .רשה ךילא רמאיו ונלכמ ימ יהלא הוהי רמא-הכ ול רמאיו ושאר-לא ןמשה קציו התיבה אביו םקיו 6 .לארשי-לא הוהי םע-לא ךלמל ךיתחשמ לארשי ידבע-לכ ימדו םיאיבנה ידבע ימד יתמקנו ךינדא באחא תיב-תא התיכהו 7 .לבזיא דימ הוהי .לארשיב בוזעו רוצעו ריקב ןיתשמ באחאל יתרכהו באחא תיב-לכ דבאו 8 .היחא-ןב אשעב תיבכו טבנ-ןב םעברי תיבכ באחא תיב-תא יתתנו 9 .סניו תלדה חתפיו רבק ןיאו לאערזי קלחב םיבלכה ולכאי לבזיא-תאו 10 הזה עגשמה-אב עודמ םולשה ול רמאיו וינדא ידבע-לא אצי אוהיו 11 .וחיש-תאו שיאה-תא םתעדי םתא םהילא רמאיו ךילא רמא הכ רמאל ילא רמא תאזכו תאזכ רמאיו ונל אנ-דגה רקש ורמאיו 12 .לארשי-לא ךלמל ךיתחשמ הוהי ועקתיו תולעמה םרג-לא ויתחת ומישיו ודגב שיא וחקיו ורהמיו 13 .אוהי ךלמ ורמאיו רפושב תמרב רמש היה םרויו םרוי-לא ישמנ-ןב טפשוהי-ןב אוהי רשקתיו 14 .םרא-ךלמ לאזח ינפמ לארשי-לכו אוה דעלג םימרא והכי רשא םיכמה-ןמ לאערזיב אפרתהל ךלמה םרוהי בשיו 15 -ןמ טילפ אצי-לא םכשפנ שי-םא אוהי רמאיו םרא ךלמ לאזח-תא ומחלהב .לאערזיב דיגל תכלל ריעה דרי הדוהי ךלמ היזחאו המש בכש םרוי יכ הלאערזי ךליו אוהי בכריו 16 .םרוי-תא תוארל תעפש רמאיו ואבב אוהי תעפש-תא אריו לאערזיב לדגמה-לע דמע הפצהו 17 .םולשה רמאיו םתארקל חלשו בכר חק םרוהי רמאיו האר ינא -המ אוהי רמאיו םולשה ךלמה רמא-הכ רמאיו ותארקל סוסה בכר ךליו 18 .בש-אלו םה-דע ךאלמה-אב רמאל הפצה דגיו ירחא-לא בס םולשלו ךל רמאיו םולש ךלמה רמא-הכ רמאיו םהלא אביו ינש סוס בכר חלשיו 19 .ירחא-לא בס םולשלו ךל-המ אוהי ישמנ-ןב אוהי גהנמכ גהנמהו בש-אלו םהילא-דע אב רמאל הפצה דגיו 20 .גהני ןועגשב יכ -ךלמ והיזחאו לארשי-ךלמ םרוהי אציו ובכר רסאיו רסא םרוהי רמאיו 21 .ילאערזיה תובנ תקלחב והאצמיו אוהי תארקל ואציו ובכרב שיא הדוהי -דע םולשה המ רמאיו אוהי םולשה רמאיו אוהי-תא םרוהי תוארכ יהיו 22 .םיברה היפשכו ךמא לבזיא ינונז .היזחא המרמ והיזחא-לא רמאיו סניו וידי םרוהי ךפהיו 23 ובלמ יצחה אציו ויערז ןיב םרוהי-תא ךיו תשקב ודי אלמ אוהיו 24 .ובכרב ערכיו רכז-יכ ילאערזיה תובנ הדש תקלחב והכלשה אש השלש רקדב-לא רמאיו 25 אשמה-תא וילע אשנ הוהיו ויבא באחא ירחא םידמצ םיבכר תא התאו ינא .הזה ךל יתמלשו הוהי-םאנ שמא יתיאר וינב ימד-תאו תובנ ימד-תא אל-םא 26 .הוהי רבדכ הקלחב והכלשה אש התעו הוהי-םאנ תאזה הקלחב רמאיו אוהי וירחא ףדריו ןגה תיב ךרד סניו האר הדוהי-ךלמ היזחאו 27 .םש תמיו ודגמ סניו םעלבי-תא רשא רוג-הלעמב הבכרמה-לא והכה ותא-םג ריעב ויתבא-םע ותרבקב ותא ורבקיו המלשורי וידבע ותא ובכריו 28 .דוד .הדוהי-לע היזחא ךלמ באחא-ןב םרויל הנש הרשע תחא תנשבו 29 השאר-תא בטיתו היניע ךופב םשתו העמש לבזיאו הלאערזי אוהי אוביו 30 .ןולחה דעב ףקשתו .וינדא גרה ירמז םולשה רמאתו רעשב אב אוהיו 31 השלש םינש וילא ופיקשיו ימ יתא ימ רמאיו ןולחה-לא וינפ אשיו 32 .םיסירס .הנסמריו םיסוסה-לאו ריקה-לא המדמ זיו הוטמשיו והטמש רמאיו 33 -תב יכ הורבקו תאזה הרוראה-תא אנ-ודקפ רמאיו תשיו לכאיו אביו 34 .איה ךלמ .םידיה תופכו םילגרהו תלגלגה-םא יכ הב ואצמ-אלו הרבקל וכליו 35 והילא ודבע-דיב רבד רשא אוה הוהי-רבד רמאיו ול ודיגיו ובשיו 36 .לבזיא רשב-תא םיבלכה ולכאי לאערזי קלחב רמאל יבשתה ורמאי-אל רשא לאערזי קלחב הדשה ינפ-לע ןמדכ לבזיא תלבנ תיהו 37 .לבזיא תאז