II Kings chapter 10 קרפ ב םיכלמ ירש-לא ןורמש חלשיו םירפס אוהי בתכיו ןורמשב םינב םיעבש באחאלו 1 .רמאל באחא םינמאה-לאו םינקזה לאערזי םיסוסהו בכרה םכתאו םכינדא ינב םכתאו םכילא הזה רפסה אבכ התעו 2 .קשנהו רצבמ xire תיב-לע ומחלהו ויבא אסכ-לע םתמשו םכינדא ינבמ רשיהו בוטה םתיארו 3 .םכינדא דמענ ךיאו וינפל ודמע אל םיכלמה ינש הנה ורמאיו דאמ דאמ ואריו 4 .ונחנא רמאל אוהי-לא םינמאהו םינקזהו ריעה-לע רשאו תיבה-לע-רשא חלשיו 5 ךיניעב בוטה שיא ךילמנ-אל השענ ונילא רמאת-רשא לכו ונחנא ךידבע .השע -תא וחק םיעמש םתא ילקלו םתא יל-םא רמאל תינש רפס םהילא בתכיו 6 םיעבש ךלמה ינבו הלאערזי רחמ תעכ ילא ואבו םכינדא-ינב ישנא ישאר .םתוא םילדגמ ריעה ילדג-תא שיא ומישיו שיא םיעבש וטחשיו ךלמה ינב-תא וחקיו םהילא רפסה אבכ יהיו 7 .הלאערזי וילא וחלשיו םידודב םהישאר-תא םתא ומיש רמאיו ךלמה-ינב ישאר ואיבה רמאל ול-דגיו ךאלמה אביו 8 .רקבה-דע רעשה חתפ םירבצ ינש יתרשק ינא הנה םתא םיקדצ םעה-לכ-לא רמאיו דמעיו אציו רקבב יהיו 9 .הלא-לכ-תא הכה ימו והגרהאו ינדא-לע באחא תיב-לע הוהי רבד-רשא הצרא הוהי רבדמ לפי אל יכ אופא ועד 10 .והילא ודבע דיב רבד רשא תא השע הוהיו ויעדימו וילדג-לכו לאערזיב באחא-תיבל םיראשנה-לכ תא אוהי ךיו 11 .דירש ול-ריאשה יתלב-דע וינהכו .ךרדב םיערה דקע-תיב אוה ןורמש ךליו אביו םקיו 12 יחא ורמאיו םתא ימ רמאיו הדוהי-ךלמ והיזחא יחא-תא אצמ אוהיו 13 .הריבגה ינבו ךלמה-ינב םולשל דרנו ונחנא והיזחא םיעברא דקע-תיב רוב-לא םוטחשיו םייח םושפתיו םייח םושפת רמאיו 14 .םהמ שיא ריאשה-אלו שיא םינשו וילא רמאיו והכרביו ותארקל בכר-ןב בדנוהי-תא אצמיו םשמ ךליו 15 -תא הנת שיו שי בדנוהי רמאיו ךבבל-םע יבבל רשאכ רשי ךבבל-תא שיה .הבכרמה-לא וילא והלעיו ודי ןתיו ךדי .ובכרב ותא ובכריו הוהיל יתאנקב הארו יתא הכל רמאיו 16 רבדכ ודימשה-דע ןורמשב באחאל םיראשנה-לכ-תא ךיו ןורמש אביו 17 .והילא-לא רבד רשא הוהי אוהי טעמ לעבה-תא דבע באחא םהלא רמאיו םעה-לכ-תא אוהי ץבקיו 18 .הברה ונדבעי דקפי-לא שיא ילא וארק וינהכ-לכו וידבע-לכ לעבה יאיבנ-לכ התעו 19 ןעמל הבקעב השע אוהיו היחי אל דקפי-רשא לכ לעבל יל לודג חבז יכ .לעבה ידבע-תא דיבאה .וארקיו לעבל הרצע ושדק אוהי רמאיו 20 -אל רשא שיא ראשנ-אלו לעבה ידבע-לכ ואביו לארשי-לכב אוהי חלשיו 21 .הפל הפ לעבה-תיב אלמיו לעבה תיב ואביו אב םהל אציו לעבה ידבע לכל שובל אצוה החתלמה-לע רשאל רמאיו 22 .שובלמה וארו ושפח לעבה ידבעל רמאיו לעבה תיב בכר-ןב בדנוהיו אוהי אביו 23 .םדבל לעבה ידבע-םא יכ הוהי ידבעמ םכמע הפ-שי-ןפ רמאיו שיא םינמש ץוחב ול-םש אוהיו תולעו םיחבז תושעל ואביו 24 .ושפנ תחת ושפנ םכידי-לע איבמ ינא רשא םישנאה-ןמ טלמי-רשא שיאה שיא םוכה ואב םישלשלו םיצרל אוהי רמאיו הלעה תושעל ותלככ יהיו 25 -תיב ריע-דע וכליו םישלשהו םיצרה וכלשיו ברח-יפל םוכיו אצי-לא .לעבה .הופרשיו לעבה-תיב תובצמ-תא ואציו 26 .םויה-דע תוארחמל והמשיו לעבה תיב-תא וצתיו לעבה תבצמ תא וצתיו 27 .לארשימ לעבה-תא אוהי דמשיו 28 םהירחאמ אוהי רס-אל לארשי-תא איטחה רשא טבנ-ןב םעברי יאטח קר 29 .ןדב רשאו לא-תיב רשא בהזה ילגע רשא לככ יניעב רשיה תושעל תביטה-רשא ןעי אוהי-לא הוהי רמאיו 30 .לארשי אסכ-לע ךל ובשי םיעבר ינב באחא תיבל תישע יבבלב לעמ רס אל ובבל-לכב לארשי-יהלא הוהי-תרותב תכלל רמש אל אוהיו 31 .לארשי-תא איטחה רשא םעברי תואטח .לארשי לובג-לכב לאזח םכיו לארשיב תוצקל הוהי לחה םהה םימיב 32 ישנמהו ינבוארהו ידגה דעלגה ץרא-לכ תא שמשה חרזמ ןדריה-ןמ 33 .ןשבהו דעלגהו ןנרא לחנ-לע רשא רערעמ רפס-לע םיבותכ םה-אולה ותרובג-לכו השע רשא-לכו אוהי ירבד רתיו 34 .לארשי יכלמל םימיה ירבד ונב זחאוהי ךלמיו ןורמשב ותא ורבקיו ויתבא-םע אוהי בכשיו 35 .ויתחת .ןורמשב הנש-הנמשו םירשע לארשי-לע אוהי ךלמ רשא םימיהו 36