II Kings chapter 11 קרפ ב םיכלמ .הכלממה ערז-לכ תא דבאתו םקתו הנב תמ יכ התארו והיזחא םא הילתעו 1 בנגתו היזחא-ןב שאוי-תא והיזחא תוחא םרוי-ךלמה-תב עבשוהי חקתו 2 ותא ורתסיו תוטמה רדחב ותקנימ-תאו ותא םיתתוממה ךלמה-ינב ךותמ ותא .תמוה אלו והילתע ינפמ .ץראה-לע תכלמ הילתעו םינש שש אבחתמ הוהי תיב התא יהיו 3 אביו םיצרלו ירכל תויאמה ירש-תא חקיו עדיוהי חלש תיעיבשה הנשבו 4 םתא אריו הוהי תיבב םתא עבשיו תירב םהל תרכיו הוהי תיב וילא םתא .ךלמה-ןב-תא תרמשמ ירמשו תבשה יאב םכמ תישלשה ןושעת רשא רבדה הז רמאל םוציו 5 .ךלמה תיב תיבה תרמשמ-תא םתרמשו םיצרה רחא רעשב תישלשהו רוס רעשב תישלשהו 6 .חסמ .ךלמה-לא הוהי-תיב תרמשמ-תא ורמשו תבשה יאצי לכ םכב תודיה יתשו 7 ויהו תמוי תורדשה-לא אבהו ודיב וילכו שיא ביבס ךלמה-לע םתפקהו 8 .ואבבו ותאצב ךלמה-תא וישנא-תא שיא וחקיו ןהכה עדיוהי הוצ-רשא לככ תויאמה ירש ושעיו 9 .ןהכה עדיוהי-לא ואביו תבשה יאצי םע תבשה יאב רשא דוד ךלמל רשא םיטלשה-תאו תינחה-תא תויאמה ירשל ןהכה ןתיו 10 .הוהי תיבב תיבה ףתכ-דע תינמיה תיבה ףתכמ ודיב וילכו שיא םיצרה ודמעיו 11 .ביבס ךלמה-לע תיבלו חבזמל תילאמשה ותא וכלמיו תודעה-תאו רזנה-תא וילע ןתיו ךלמה-ןב-תא אצויו 12 .ךלמה יחי ורמאיו ףכ-וכיו והחשמיו .הוהי תיב םעה-לא אבתו םעה ןיצרה לוק-תא הילתע עמשתו 13 ךלמה-לא תורצצחהו םירשהו טפשמכ דומעה-לע דמע ךלמה הנהו ארתו 14 רשק ארקתו הידגב-תא הילתע ערקתו תורצצחב עקתו חמש ץראה םע-לכו .רשק ואיצוה םהילא רמאיו ליחה ידקפ תואימה ירש-תא ןהכה עדיוהי וציו 15 תיב תמות-לא ןהכה רמא יכ ברחב תמה הירחא אבהו תרדשל תיבמ-לא התא .הוהי .םש תמותו ךלמה תיב םיסוסה אובמ-ךרד אובתו םידי הל ומשיו 16 םעל תויהל םעה ןיבו ךלמה ןיבו הוהי ןיב תירבה-תא עדיוהי תרכיו 17 .םעה ןיבו ךלמה ןיבו הוהיל ורבש וימלצ-תאו ותחבזמ-תא והצתיו לעבה-תיב ץראה םע-לכ ואביו 18 תיב-לע תודקפ ןהכה םשיו תוחבזמה ינפל וגרה לעבה ןהכ ןתמ תאו בטיה .הוהי ודיריו ץראה םע-לכ תאו םיצרה-תאו ירכה-תאו תואמה ירש-תא חקיו 19 אסכ-לע בשיו ךלמה תיב םיצרה רעש-ךרד ואוביו הוהי תיבמ ךלמה-תא .םיכלמה .ךלמ תיב ברחב ותימה והילתע-תאו הטקש ריעהו ץראה-םע-לכ חמשיו 20