II Kings chapter 12 קרפ ב םיכלמ .וכלמב שאוהי םינש עבש-ןב 1 היבצ ומא םשו םלשוריב ךלמ הנש םיעבראו שאוהי ךלמ אוהיל עבש-תנשב 2 .עבש ראבמ .ןהכה עדיוהי והרוה רשא וימי-לכ הוהי יניעב רשיה שאוהי שעיו 3 .תומבב םירטקמו םיחבזמ םעה דוע ורס-אל תומבה קר 4 ףסכ הוהי-תיב אבוי-רשא םישדקה ףסכ לכ םינהכה-לא שאוהי רמאיו 5 תיב איבהל שיא-בל לע הלעי רשא ףסכ-לכ וכרע תושפנ ףסכ שיא רבוע .הוהי -רשא לכל תיבה קדב-תא וקזחי םהו ורכמ תאמ שיא םינהכה םהל וחקי 6 .קדב םש אצמי קדב-תא םינהכה וקזח-אל שאוהי ךלמל הנש שלשו םירשע תנשב יהיו 7 .תיבה םכניא עודמ םהלא רמאיו םינהכלו ןהכה עדיוהיל שאוהי ךלמה ארקיו 8 תיבה קדבל-יכ םכירכמ תאמ ףסכ-וחקת-לא התעו תיבה קדב-תא םיקזחמ .והנתת .תיבה קדב-תא קזח יתלבלו םעה תאמ ףסכ-תחק יתלבל םינהכה ותאיו 9 חבזמה לצא ותא ןתיו ותלדב רח בקיו דחא ןורא ןהכה עדיוהי חקיו 10 ףסכה-לכ-תא ףסה ירמש םינהכה המש-ונתנו הוהי תיב שיא-אובב ןימיב .הוהי-תיב אבומה ורציו לודגה ןהכהו ךלמה רפס לעיו ןוראב ףסכה בר-יכ םתוארכ יהיו 11 .הוהי-תיב אצמנה ףסכה-תא ונמיו הוהי תיב םידקפה הכאלמה ישע די-לע ןכתמה ףסכה-תא ונתנו 12 .הוהי תיב םישעה םינבלו ץעה ישרחל והאיצויו -תיב קדב-תא קזחל בצחמ ינבאו םיצע תונקלו ןבאה יבצחלו םירדגלו 13 .הקזחל תיבה-לע אצי-רשא לכלו הוהי בהז ילכ-לכ תורצצח תוקרזמ תורמזמ ףסכ תופס הוהי תיב השעי אל ךא 14 .הוהי-תיב אבומה ףסכה-ןמ ףסכ-ילכו .הוהי תיב-תא וב-וקזחו והנתי הכאלמה ישעל-יכ 15 הכאלמה ישעל תתל םדי-לע ףסכה-תא ונתי רשא םישנאה-תא ובשחי אלו 16 .םישע םה הנמאב יכ .ויהי םינהכל הוהי תיב אבוי אל תואטח ףסכו םשא ףסכ 17 תולעל וינפ לאזח םשיו הדכליו תג-לע םחליו םרא ךלמ לאזח הלעי זא 18 .םלשורי-לע םרוהיו טפשוהי ושידקה-רשא םישדקה-לכ תא הדוהי-ךלמ שאוהי חקיו 19 -תיב תורצאב אצמנה בהזה-לכ תאו וישדק-תאו הדוהי יכלמ ויתבא והיזחאו .םלשורי לעמ לעיו םרא ךלמ לאזחל חלשיו ךלמה תיבו הוהי םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ םה-אולה השע רשא-לכו שאוי ירבד רתיו 20 .הדוהי יכלמל .אלס דרויה אלמ תיב שאוי-תא וכיו רשק-ורשקיו וידבע ומקיו 21 -םע ותא ורבקיו תמיו והכה וידבע רמש-ןב דבזוהיו תעמש-ןב דבזויו 22 .ויתחת ונב היצמא ךלמיו דוד ריעב ויתבא