II Kings chapter 13 קרפ ב םיכלמ -ןב זחאוהי ךלמ הדוהי ךלמ והיזחא-ןב שאויל הנש שלשו םירשע תנשב 1 .הנש הרשע עבש ןורמשב לארשי-לע אוהי -תא איטחה-רשא טבנ-ןב םעברי תאטח רחא ךליו הוהי יניעב ערה שעיו 2 .הנממ רס-אל לארשי -ןב דדה-ןב דיבו םרא-ךלמ לאזח דיב םנתיו לארשיב הוהי ףא-רחיו 3 .םימיה-לכ לאזח לארשי ץחל-תא האר יכ הוהי וילא עמשיו הוהי ינפ-תא זחאוהי לחיו 4 .םרא ךלמ םתא ץחל-יכ לארשי-ינב ובשיו םרא-די תחתמ ואציו עישומ לארשיל הוהי ןתיו 5 .םושלש לומתכ םהילהאב הרשאה םגו ךלה הב לארשי-תא יטחה-רשא םעברי-תיב תואטחמ ורס-אל ךא 6 .ןורמשב הדמע תרשעו בכר הרשעו םישרפ םישמח-םא יכ םע זחאוהיל ריאשה אל יכ 7 .שדל רפעכ םמשיו םרא ךלמ םדבא יכ ילגר םיפלא רפס-לע םיבותכ םה-אולה ותרובגו השע רשא-לכו זחאוהי ירבד רתיו 8 .לארשי יכלמל םימיה ירבד .ויתחת ונב שאוי ךלמיו ןורמשב והרבקיו ויתבא-םע זחאוהי בכשיו 9 -לע זחאוהי-ןב שאוהי ךלמ הדוהי ךלמ שאויל הנש עבשו םישלש תנשב 10 .הנש הרשע שש ןורמשב לארשי איטחה-רשא טבנ-ןב םעברי תואטח-לכמ רס אל הוהי יניעב ערה השעיו 11 .ךלה הב לארשי-תא -ךלמ היצמא םע םחלנ רשא ותרובגו השע רשא-לכו שאוי ירבד רתיו 12 .לארשי יכלמל םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ םה-אולה הדוהי םע ןורמשב שאוי רבקיו ואסכ-לע בשי םעבריו ויתבא-םע שאוי בכשיו 13 .לארשי ikln ךביו לארשי-ךלמ שאוי וילא דריו וב תומי רשא וילח-תא הלח עשילאו 14 .וישרפו לארשי בכר יבא יבא רמאיו וינפ-לע .םיצחו תשק וילא חקיו םיצחו תשק חק עשילא ול רמאיו 15 וידי עשילא םשיו ודי בכריו תשקה-לע ךדי בכרה לארשי ךלמל רמאיו 16 .ךלמה ידי-לע -ץח רמאיו רויו הרי עשילא רמאיו חתפיו המדק ןולחה חתפ רמאיו 17 .הלכ-דע קפאב םרא-תא תיכהו םראב העושת ץחו הוהיל העושת םימעפ-שלש ךיו הצרא-ךה לארשי-ךלמל רמאיו חקיו םיצחה חק רמאיו 18 .דמעיו -תא תיכה זא םימעפ שש-וא שמח תוכהל רמאיו םיהלאה שיא וילע ףצקיו 19 .םרא-תא הכת םימעפ שלש התעו הלכ-דע םרא .הנש אב ץראב ואבי באומ ידודגו והרבקיו עשילא תמיו 20 רבקב שיאה-תא וכילשיו דודגה-תא ואר הנהו שיא םירבק םה יהיו 21 .וילגר-לע םקיו יחיו עשילא תומצעב שיאה עגיו ךליו עשילא .זחאוהי ימי לכ לארשי-תא ץחל םרא ךלמ לאזחו 22 קחצי םהרבא-תא ותירב ןעמל םהילא ןפיו םמחריו םתא הוהי ןחיו 23 .התע-דע וינפ-לעמ םכילשה-אלו םתיחשה הבא אלו בקעיו .ויתחת ונב דדה-ןב ךלמיו םרא-ךלמ לאזח תמיו 24 רשא לאזח-ןב דדה-ןב דימ םירעה-תא חקיו זחאוהי-ןב שאוהי בשיו 25 ירע-תא בשיו שאוי והכה םימעפ שלש המחלמב ויבא זחאוהי דימ חקל .לארשי