II Kings chapter 14 קרפ ב םיכלמ ךלמ שאוי-ןב והיצמא ךלמ לארשי ךלמ זחאוי-ןב שאויל םיתש תנשב 1 .הדוהי םשו םלשוריב ךלמ הנש עשתו םירשעו וכלמב היה הנש שמחו םירשע-ןב 2 .םלשורי-ןמ ןידעוהי ומא ויבא שאוי השע-רשא לככ ויבא דודכ אל קר הוהי יניעב רשיה שעיו 3 .השע .תומבב םירטקמו םיחבזמ םעה דוע ורס-אל תומבה קר 4 .ויבא ךלמה-תא םיכמה וידבע-תא ךיו ודיב הכלממה הקזח רשאכ יהיו 5 רמאל הוהי הוצ-רשא השמ-תרות רפסב בותככ תימה אל םיכמה ינב-תאו 6 ואטחב שיא-םא יכ תובא-לע ותמוי-אל םינבו םינב-לע תובא ותמוי-אל .תומי המחלמב עלסה-תא שפתו םיפלא תרשע חלמה-איגב םודא-תא הכה-אוה 7 .הזה םויה דע לאתקי המש-תא ארקיו רמאל לארשי ךלמ אוהי-ןב זחאוהי-ןב שאוהי-לא םיכאלמ היצמא חלש זא 8 .םינפ הארתנ הכל רשא חוחה רמאל הדוהי-ךלמ והיצמא-לא לארשי-ךלמ שאוהי חלשיו 9 רבעתו השאל ינבל ךתב-תא-הנת רמאל ןונבלב רשא זראה-לא חלש ןונבלב .חוחה-תא סמרתו ןונבלב רשא הדשה תיח הערב הרגתת המלו ךתיבב בשו דבכה ךבל ךאשנו םודא-תא תיכה הכה 10 .ךמע הדוהיו התא התלפנו והיצמאו אוה םינפ וארתיו לארשי-ךלמ שאוהי לעיו והיצמא עמש-אלו 11 .הדוהיל רשא שמש תיבב הדוהי-ךלמ .ולהאל שיא וסניו לארשי ינפל הדוהי ףגניו 12 לארשי-ךלמ שאוהי שפת והיזחא-ןב שאוהי-ןב הדוהי-ךלמ והיצמא תאו 13 הנפה רעש-דע םירפא רעשב םלשורי תמוחב ץרפיו םלשורי ואביו שמש תיבב .המא תואמ עברא תורצאבו הוהי-תיב םיאצמנה םילכה-לכ תאו ףסכהו-בהזה-לכ-תא חקלו 14 .הנורמש בשיו תוברעתה ינב תאו ךלמה תיב -ךלמ והיצמא םע םחלנ רשאו ותרובגו השע רשא שאוהי ירבד רתיו 15 .לארשי יכלמל םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ םה-אלה הדוהי םעברי ךלמיו לארשי יכלמ םע ןורמשב רבקיו ויתבא-םע שאוהי בכשיו 16 .ויתחת ונב ךלמ זחאוהי-ןב שאוהי תומ ירחא הדוהי ךלמ שאוי-ןב והיצמא יחיו 17 .הנש הרשע שמח לארשי יכלמל םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ םה-אלה והיצמא ירבד רתיו 18 .dcedi והתמיו השיכל וירחא וחלשיו השיכל סניו םלשוריב רשק וילע ורשקיו 19 .םש .דוד ריעב ויתבא-םע םלשוריב רבקיו םיסוסה-לע ותא ואשיו 20 ותא וכלמיו הנש הרשע שש-ןב אוהו הירזע-תא הדוהי םע-לכ וחקיו 21 .והיצמא ויבא תחת .ויתבא-םע ךלמה-בכש ירחא הדוהיל הבשיו תליא-תא הנב אוה 22 -ןב םעברי ךלמ הדוהי ךלמ שאוי-ןב והיצמאל הנש הרשע-שמח תנשב 23 .הנש תחאו םיעברא ןורמשב לארשי-ךלמ שאוי איטחה רשא טבנ-ןב םעברי תואטח-לכמ רס אל הוהי יניעב ערה שעיו 24 .לארשי-תא יהלא הוהי רבדכ הברעה םי-דע תמח אובלמ לארשי לובג-תא בישה אוה 25 .רפחה תגמ רשא איבנה יתמא-ןב הנוי ודבע-דיב רבד רשא לארשי ןיאו בוזע ספאו רוצע ספאו דאמ הרמ לארשי ינע-תא הוהי האר-יכ 26 .לארשיל רזע םעברי דיב םעישויו םימשה תחתמ לארשי םש-תא תוחמל הוהי רבד-אלו 27 .שאוי-ןב -תא בישה רשאו םחלנ-רשא ותרובגו השע רשא-לכו םעברי ירבד רתיו 28 םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ םה-אלה לארשיב הדוהיל תמח-תאו קשמד .לארשי יכלמל .ויתחת ונב הירכז ךלמיו לארשי יכלמ םע ויתבא-םע םעברי בכשיו 29