II Kings chapter 15 קרפ ב םיכלמ ךלמ היצמא-ןב הירזע ךלמ לארשי ךלמ םעבריל הנש עבשו םירשע תנשב 1 .הדוהי ומא םשו םלשוריב ךלמ הנש םיתשו םישמחו וכלמב היה הנש הרשע שש-ןב 2 .םלשורימ והילכי .ויבא והיצמא השע-רשא לככ הוהי יניעב רשיה שעיו 3 .תומבב םירטקמו םיחבזמ םעה דוע ורס-אל תומבה קר 4 תישפחה תיבב בשיו ותמ םוי-דע ערצמ יהיו ךלמה-תא הוהי עגניו 5 .ץראה םע-תא טפש תיבה-לע ךלמה-ןב םתויו םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ םה-אלה השע רשא-לכו והירזע ירבד רתיו 6 .הדוהי יכלמל םתוי ךלמיו דוד ריעב ויתבא-םע ותא ורבקיו ויתבא-םע הירזע בכשיו 7 .ויתחת ונב -לע םעברי-ןב והירכז ךלמ הדוהי ךלמ והירזעל הנש הנמשו םישלש תנשב 8 .םישדח השש ןורמשב לארשי טבנ-ןב םעברי תואטחמ רס אל ויתבא ושע רשאכ הוהי יניעב ערה שעיו 9 .לארשי-תא איטחה רשא .ויתחת ךלמיו והתימיו םע-לבק והכיו שבי-ןב םלש וילע רשקיו 10 .לארשי יכלמל םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ םנה הירכז ירבד רתיו 11 אסכ-לע ךל ובשי םיעיבר ינב רמאל אוהי-לא רבד רשא הוהי-רבד אוה 12 .ןכ-יהיו לארשי ךלמיו הדוהי ךלמ היזעל הנש עשתו םישלש תנשב ךלמ שיבי-ןב םולש 13 .ןורמשב םימי-חרי ןורמשב שיבי-ןב םולש-תא ךיו ןורמש אביו הצרתמ ידג-ןב םחנמ לעיו 14 .ויתחת ךלמיו והתימיו םימיה ירבד רפס-לע םיבתכ םנה רשק רשא ורשקו םולש ירבד רתיו 15 .לארשי יכלמל חתפ אל יכ הצרתמ הילובג-תאו הב-רשא-לכ-תאו חספת-תא םחנמ-הכי זא 16 .עקב היתורהה-לכ תא ךיו -לע ידג-ןב םחנמ ךלמ הדוהי ךלמ הירזעל הנש עשתו םישלש תנשב 17 .ןורמשב םינש רשע לארשי איטחה-רשא טבנ-ןב םעברי תואטח לעמ רס אל הוהי יניעב ערה שעיו 18 .וימי-לכ לארשי-תא תויהל ףסכ-רככ ףלא לופל םחנמ ןתיו ץראה-לע רושא-ךלמ לופ אב 19 .ודיב הכלממה קיזחהל ותא וידי רושא ךלמל תתל ליחה ירובג-לכ לע לארשי-לע ףסכה-תא םחנמ אציו 20 .ץראב םש דמע-אלו רושא ךלמ בשיו דחא שיאל ףסכ םילקש םישמח םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ םה-אולה השע רשא-לכו םחנמ ירבד רתיו 21 .לארשי יכלמל .ויתחת ונב היחקפ ךלמיו ויתבא-םע םחנמ בכשיו 22 לארשי-לע םחנמ-ןב היחקפ ךלמ הדוהי ךלמ הירזעל הנש םישמח תנשב 23 .םיתנש ןורמשב -תא איטחה רשא טבנ-ןב םעברי תואטחמ רס אל הוהי יניעב ערה שעיו 24 .לארשי ךלמ-תיב ןומראב ןורמשב והכיו ושילש והילמר-ןב חקפ וילע רשקיו 25 ךלמיו והתימיו םידעלג ינבמ שיא םישמח ומעו היראה-תאו בגרא-תא .ויתחת םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ םנה השע רשא-לכו היחקפ ירבד רתיו 26 .לארשי יכלמל -לע והילמר-ןב חקפ ךלמ הדוהי ךלמ הירזעל הנש םיתשו םישמח תנשב 27 .הנש םירשע ןורמשב לארשי -תא איטחה רשא טבנ-ןב םעברי תואטח-ןמ רס אל הוהי יניעב ערה שעיו 28 .לארשי -תאו ןויע-תא חקיו רושא ךלמ רסאלפ תלגת אב לארשי-ךלמ חקפ ימיב 29 לכ הלילגה-תאו דעלגה-תאו רוצח-תאו שדק-תאו חוני-תאו הכעמ-תיב לבא .הרושא םלגיו ילתפנ ץרא ךלמיו והתימיו והכיו והילמר-ןב חקפ-לע הלא-ןב עשוה רשק-רשקיו 30 .היזע-ןב םתויל םירשע תנשב ויתחת יכלמל םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ םנה השע רשא-לכו חקפ-ירבד רתיו 31 .לארשי ךלמ והיזע-ןב םתוי ךלמ לארשי ךלמ והילמר-ןב חקפל םיתש תנשב 32 .הדוהי ומא םשו םלשוריב ךלמ הנש הרשע-ששו וכלמב היה הנש שמחו םירשע-ןב 33 .קודצ-תב אשורי .השע ויבא והיזע השע-רשא לככ הוהי יניעב רשיה שעיו 34 רעש-תא הנב אוה תומבב םירטקמו םיחבזמ םעה דוע ורס אל תומבה קר 35 .ןוילעה הוהי-תיב יכלמל םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ םה-אלה השע רשא םתוי ירבד רתיו 36 .הדוהי -ןב חקפ תאו םרא ךלמ ןיצר הדוהיב חילשהל הוהי לחה םהה םימיב 37 .והילמר זחא ךלמיו ויבא דוד ריעב ויתבא-םע רבקיו ויתבא-םע םתוי בכשיו 38 .ויתחת ונב