II Kings chapter 16 קרפ ב םיכלמ .הדוהי ךלמ םתוי-ןב זחא ךלמ והילמר-ןב חקפל הנש הרשע-עבש תנשב 1 רשיה השע-אלו םלשוריב ךלמ הנש הרשע-ששו וכלמב זחא הנש םירשע-ןב 2 .ויבא דודכ ויהלא הוהי יניעב רשא םיוגה תובעתכ שאב ריבעה ונב-תא םגו לארשי יכלמ ךרדב ךליו 3 .לארשי ינב ינפמ םתא הוהי שירוה .ןנער ץע-לכ תחתו תועבגה-לעו תומבב רטקיו חבזיו 4 המחלמל םלשורי לארשי-ךלמ והילמר-ןב חקפו םרא-ךלמ ןיצר הלעי זא 5 .םחלהל ולכי אלו זחא-לע ורציו םידוהיה-תא לשניו םראל תליא-תא םרא-ךלמ ןיצר בישה איהה תעב 6 .הזה םויה דע םש ובשיו תליא ואב םימראו תוליאמ הלע ינא ךנבו ךדבע רמאל רושא-ךלמ רסלפ תלגת-לא םיכאלמ זחא חלשיו 7 .ילע םימוקה לארשי ךלמ ףכמו םרא-ךלמ ףכמ ינעשוהו ךלמה תיב תורצאבו הוהי תיב אצמנה בהזה-תאו ףסכה-תא זחא חקיו 8 .דחש רושא-ךלמל חלשיו הריק הלגיו השפתיו קשמד-לא רושא ךלמ לעיו רושא ךלמ וילא עמשיו 9 .תימה ןיצר-תאו חבזמה-תא אריו קשמוד רושא-ךלמ רסאלפ תלגת תארקל זחא ךלמה ךליו 10 ותינבת-תאו חבזמה תומד-תא ןהכה הירוא-לא זחא ךלמה חלשיו קשמדב רשא .והשעמ-לכל השע ןכ קשמדמ זחא ךלמה חלש-רשא לככ חבזמה-תא ןהכה הירוא ןביו 11 .קשמדמ זחא-ךלמה אוב-דע ןהכה הירוא לעיו חבזמה-לע ךלמה ברקיו חבזמה-תא ךלמה אריו קשמדמ ךלמה אביו 12 .וילע -רשא םימלשה-םד-תא קרזיו וכסנ-תא ךסיו ותחנמ-תאו ותלע-תא רטקיו 13 .חבזמה-לע ול חבזמה ןיבמ תיבה ינפ תאמ ברקיו הוהי ינפל רשא תשחנה חבזמה תאו 14 .הנופצ חבזמה ךרי-לע ותא ןתיו הוהי תיב ןיבמו -תא רטקה לודגה חבזמה לע רמאל ןהכה הירוא-תא זחא-ךלמה והוציו 15 םע-לכ תלע תאו ותחנמ-תאו ךלמה תלע-תאו ברעה תחנמ-תאו רקבה-תלע תשחנה חבזמו קרזת וילע חבז-םד-לכו הלע םד-לכו םהיכסנו םתחנמו ץראה .רקבל יל-היהי .זחא ךלמה הוצ-רשא לככ ןהכה הירוא שעיו 16 -תאו ריכה-תאו םהילעמ רסיו תונכמה תורגסמה-תא זחא ךלמה ץצקיו 17 .םינבא תפצרמ לע ותא ןתיו היתחת רשא תשחנה רקבה לעמ דרוה םיה תיב בסה הנוציחה ךלמה אובמ-תאו תיבב ונב-רשא תבשה ךסימ-תאו 18 .רושא ךלמ ינפמ הוהי יכלמל םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ םה-אלה השע רשא זחא ירבד רתיו 19 .הדוהי ונב והיקזח ךלמיו דוד ריעב ויתבא-םע רבקיו ויתבא-םע זחא בכשיו 20 .ויתחת