II Kings chapter 17 קרפ ב םיכלמ לארשי-לע ןורמשב הלא-ןב עשוה ךלמ הדוהי ךלמ זחאל הרשע םיתש תנשב 1 .םינש עשת .וינפל ויה רשא לארשי יכלמכ אל קר הוהי יניעב ערה שעיו 2 .החנמ ול בשיו דבע עשוה ול-יהיו רושא ךלמ רסאנמלש הלע וילע 3 -אלו םירצמ-ךלמ אוס-לא םיכאלמ חלש רשא רשק עשוהב רושא-ךלמ אצמיו 4 .אלכ תיב והרסאיו רושא ךלמ והרצעיו הנשב הנשכ רושא ךלמל החנמ הלעה .םינש שלש הילע רציו ןורמש לעיו ץראה-לכב רושא-ךלמ לעיו 5 הרושא לארשי-תא לגיו ןורמש-תא רושא-ךלמ דכל עשוהל תיעישתה תנשב 6 .ידמ ירעו ןזוג רהנ רובחבו חלחב םתא בשיו תחתמ םירצמ ץראמ םתא הלעמה םהיהלא הוהיל לארשי-ינב ואטח-יכ יהיו 7 .םירחא םיהלא וארייו םירצמ-ךלמ הערפ די לארשי יכלמו לארשי ינב ינפמ הוהי שירוה רשא םיוגה תוקחב וכליו 8 .ושע רשא םהל ונביו םהיהלא הוהי-לע ןכ-אל רשא םירבד לארשי-ינב ואפחיו 9 .רצבמ ריע-דע םירצונ לדגממ םהירע-לכב תומב .ןנער ץע-לכ תחתו ההבג העבג-לכ לע םירשאו תובצמ םהל ובציו 10 םירבד ושעיו םהינפמ הוהי הלגה-רשא םיוגכ תומב-לכב םש-ורטקיו 11 .הוהי-תא סיעכהל םיער .הזה רבדה-תא ושעת אל םהל הוהי רמא רשא םיללגה ודבעיו 12 ובש רמאל הזח-לכ ואיבנ-לכ דיב הדוהיבו לארשיב הוהי דעיו 13 םכיתבא-תא יתיוצ רשא הרותה-לככ יתוקח יתוצמ ורמשו םיערה םכיכרדמ .םיאיבנה ידבע דיב םכילא יתחלש רשאו הוהיב ונימאה אל רשא םתובא ףרעכ םפרע-תא ושקיו ועמש אלו 14 .םהיהלא רשא ויתודע תאו םתובא-תא תרכ רשא ותירב-תאו ויקח-תא וסאמיו 15 הוצ רשא םתביבס רשא םיוגה ירחאו ולבהיו לבהה ירחא וכליו םב דיעה .םהכ תושע יתלבל םתא הוהי םילגע םינש הכסמ םהל ושעיו םהיהלא הוהי תוצמ-לכ-תא ובזעיו 16 .לעבה-תא ודבעיו םימשה אבצ-לכל ווחתשיו הרישא ושעיו ורכמתיו ושחניו םימסק ומסקיו שאב םהיתונב-תאו םהינב-תא וריבעיו 17 .וסיעכהל הוהי יניעב ערה תושעל הדוהי טבש קר ראשנ אל וינפ לעמ םרסיו לארשיב דאמ הוהי ףנאתיו 18 .ודבל רשא לארשי תוקחב וכליו םהיהלא הוהי תוצמ-תא רמש אל הדוהי-םג 19 .ושע םכילשה רשא דע םיסש-דיב םנתיו םנעיו לארשי ערז-לכב הוהי סאמיו 20 .וינפמ םעברי אדיו טבנ-ןב םעברי-תא וכילמיו דוד תיב לעמ לארשי ערק-יכ 21 .הלודג האטח םאיטחהו הוהי ירחאמ לארשי-z` .הנממ ורס-אל השע רשא םעברי תואטח-לכב לארשי ינב וכליו 22 וידבע-לכ דיב רבד רשאכ וינפ לעמ לארשי-תא הוהי ריסה-רשא דע 23 .הזה םויה דע הרושא ותמדא לעמ לארשי לגיו םיאיבנה ירעב בשיו םיורפסו תמחמו אועמו התוכמו לבבמ רושא-ךלמ אביו 24 .הירעב ובשיו ןורמש-תא ושריו לארשי ינב תחת ןורמש תויראה-תא םהב הוהי חלשיו הוהי-תא וארי אל םש םתבש תלחתב יהיו 25 .םהב םיגרה ויהיו אל ןורמש ירעב בשותו תילגה רשא םיוגה רמאל רושא ךלמל ורמאיו 26 רשאכ םתוא םיתיממ םנהו תויראה-תא םב-חלשיו ץראה יהלא טפשמ-תא ועדי .ץראה יהלא טפשמ-תא םיעדי םניא םשמ םתילגה רשא םינהכהמ דחא המש וכילה רמאל רושא-ךלמ וציו 27 .ץראה יהלא טפשמ-תא םריו םש ובשיו וכליו םתא הרומ יהיו לא-תיבב בשיו ןורמשמ ולגה רשא םינהכהמ דחא אביו 28 .הוהי-תא ואריי ךיא םינרמשה ושע רשא תומבה תיבב וחיניו ויהלא יוג יוג םישע ויהיו 29 .םש םיבשי םה רשא םהירעב יוג יוג תמח ישנאו לגרנ-תא ושע תוכ-ישנאו תונב תוכס-תא ושע לבב ישנאו 30 .אמישא-תא ושע ךלמרדאל שאב םהינב-תא םיפרש םיורפסהו קתרת-תאו זחבנ ושע םיועהו 31 .םירפס הלא ךלמנעו םישע ויהיו תומב ינהכ םתוצקמ םהל ושעיו הוהי-תא םיארי ויהיו 32 .תומבה תיבב םהל ולגה-רשא םיוגה טפשמכ םידבע ויה םהיהלא-תאו םיארי ויה הוהי-תא 33 .םשמ םתא םניאו הוהי-תא םיארי םניא םינשארה םיטפשמכ םישע םה הזה םויה דע 34 -רשא בקעי ינב-תא הוהי הוצ רשא הוצמכו הרותכו םטפשמכו םתקחכ םישע .לארשי ומש םש -אלו םירחא םיהלא וארית אל רמאל םוציו תירב םתא הוהי תרכיו 35 .םהל וחבזת אלו םודבעת אלו םהל ווחתשת היוטנ עורזבו לודג חכב םירצמ ץראמ םכתא הלעה רשא הוהי-תא-םא יכ 36 .וחבזת ולו ווחתשת ולו וארית ותא תושעל ןורמשת םכל בתכ רשא הוצמהו הרותהו םיטפשמה-תאו םיקחה-תאו 37 .םירחא םיהלא וארית אלו םימיה-לכ .םירחא םיהלא וארית אלו וחכשת אל םכתא יתרכ-רשא תירבהו 38 .םכיביא-לכ דימ םכתא ליצי אוהו וארית םכיהלא הוהי-תא-םא יכ 39 .םישע םה ןושארה םטפשמכ-םא יכ ועמש אלו 40 -םג םידבע ויה םהיליספ-תאו הוהי-תא םיארי הלאה םיוגה ויהיו 41 .הזה םויה דע םישע םה םתבא ושע רשאכ םהינב ינבו םהינב