II Kings chapter 18 קרפ ב םיכלמ ךלמ זחא-ןב היקזח ךלמ לארשי ךלמ הלא-ןב עשוהל שלש תנשב יהיו 1 .הדוהי םשו םלשוריב ךלמ הנש עשתו םירשעו וכלמב היה הנש שמחו םירשע-ןב 2 .הירכז-תב יבא ומא .ויבא דוד השע-רשא לככ הוהי יניעב רשיה שעיו 3 תשחנה שחנ תתכו הרשאה-תא תרכו תבצמה-תא רבשו תומבה-תא ריסה אוה 4 ול-ארקיו ול םירטקמ לארשי-ינב ויה המהה םימיה-דע יכ השמ השע-רשא .ןתשחנ רשאו הדוהי יכלמ לכב והמכ היה-אל וירחאו חטב לארשי-יהלא הוהיב 5 .וינפל ויה .השמ-תא הוהי הוצ-רשא ויתוצמ רמשיו וירחאמ רס-אל הוהיב קבדיו 6 .ודבע אלו רושא-ךלמב דרמיו ליכשי אצי-רשא לכב ומע הוהי היהו 7 .רצבמ ריע-דע םירצונ לדגממ הילובג-תאו הזע-דע םיתשלפ-תא הכה-אוה 8 הלא-ןב עשוהל תיעיבשה הנשה איה והיקזח ךלמל תיעיברה הנשב יהיו 9 .הילע רציו ןורמש-לע רושא-ךלמ רסאנמלש הלע לארשי ךלמ ךלמ עשוהל עשת-תנש איה היקזחל שש-תנשב םינש שלש הצקמ הדכליו 10 .ןורמש הדכלנ לארשי ירעו ןזוג רהנ רובחבו חלחב םחניו הרושא לארשי-תא רושא-ךלמ לגיו 11 .icn רשא-לכ תא ותירב-תא ורבעיו םהיהלא הוהי לוקב ועמש-אל רשא לע 12 .ושע אלו ועמש אלו הוהי דבע השמ הוצ ירע-לכ לע רושא-ךלמ בירחנס הלע היקזח ךלמל הנש הרשע עבראבו 13 .םשפתיו תורצבה הדוהי ילעמ בוש יתאטח רמאל השיכל רושא-ךלמ-לא הדוהי-ךלמ היקזח חלשיו 14 תואמ שלש הדוהי-ךלמ היקזח-לע רושא-ךלמ םשיו אשא ילע ןתת-רשא תא .בהז רככ םישלשו ףסכ-רככ .ךלמה תיב תורצאבו הוהי-תיב אצמנה ףסכה-לכ-תא היקזח ןתיו 15 הפצ רשא תונמאה-תאו הוהי לכיה תותלד-תא היקזח ץצק איהה תעב 16 .רושא ךלמל םנתיו הדוהי ךלמ היקזח -לא שיכל-ןמ הקש-בר-תאו סירס-בר-תאו ןתרת-תא רושא-ךלמ חלשיו 17 ואביו ולעיו םלשורי ואביו ולעיו םלשורי דבכ ליחב והיקזח ךלמה .סבוכ הדש תלסמב רשא הנוילעה הכרבה תלעתב ודמעיו הנבשו תיבה-לע רשא והיקלח-ןב םיקילא םהלא אציו ךלמה-לא וארקיו 18 .ריכזמה ףסא-ןב חאויו רפסה ךלמ לודגה ךלמה רמא-הכ והיקזח-לא אנ-ורמא הקש-בר םהלא רמאיו 19 .תחטב רשא הזה ןוחטבה המ רושא תדרמ יכ תחטב ימ-לע התע המחלמל הרובגו הצע םיתפש-רבד-ךא תרמא 20 .יב ךמסי רשא םירצמ-לע הזה ץוצרה הנקה תנעשמ-לע ךל תחטב הנה התע 21 .וילע םיחטבה-לכל םירצמ-ךלמ הערפ ןכ הבקנו ופכב אבו וילע שיא והיקזח ריסה רשא אוה-אולה ונחטב וניהלא הוהי-לא ילא ןורמאת-יכו 22 הזה חבזמה ינפל םלשורילו הדוהיל רמאיו ויתחבזמ-תאו ויתמב-תא .םלשוריב ווחתשת -םא םיסוס םיפלא ךל הנתאו רושא ךלמ-תא ינדא-תא אנ ברעתה התעו 23 .םהילע םיבכר ךל תתל לכות םירצמ-לע ךל חטבתו םינטקה ינדא ידבע דחא תחפ ינפ תא בישת ךיאו 24 .םישרפלו בכרל הלע ילא רמא הוהי ותחשהל הזה םוקמה-לע יתילע הוהי ידעלבמה התע 25 .התיחשהו תאזה ץראה-לע ךידבע-לא אנ-רבד הקש-בר-לא חאויו הנבשו והיקלח-ןב םיקילא רמאיו 26 -לע רשא םעה ינזאב תידוהי ונמע רבדת-לאו ונחנא םיעמש יכ תימרא .המחה םירבדה-תא רבדל ינדא ינחלש ךילאו ךינדא לעה הקש-בר םהילא רמאיו 27 -תא תותשלו םהירח תא לכאל המחה-לע םיבשיה םישנאה-לע אלה הלאה .םכמע םהיניש -רבד ועמש רמאיו רבדיו תידוהי לודג-לוקב ארקיו הקש-בר דמעיו 28 .רושא ךלמ לודגה ךלמה .ודימ םכתא ליצהל לכוי אל-יכ והיקזח םכל אישי-לא ךלמה רמא הכ 29 ןתנת אלו הוהי ונליצי לצה רמאל הוהי-לא והיקזח םכתא חטבי-לאו 30 .רושא ךלמ דיב תאזה ריעה-תא ילא ואצו הכרב יתא-ושע רושא ךלמ רמא הכ יכ והיקזח-לא ועמשת-לא 31 .ורוב-ימ שיא ותשו ותנאת שיאו ונפג-שיא ולכאו םחל ץרא שוריתו ןגד ץרא םכצראכ ץרא-לא םכתא יתחקלו יאב-דע 32 -יכ והיקזח-לא ועמשת-לאו ותמת אלו ויחו שבדו רהצי תיז ץרא םימרכו .ונליצי הוהי רמאל םכתא תיסי .רושא ךלמ דימ וצרא-תא שיא םיוגה יהלא וליצה לצהה 33 -תא וליצה-יכ הועו ענה םיורפס יהלא היא דפראו תמח יהלא היא 34 .ידימ ןורמש -תא הוהי ליצי-יכ ידימ םצרא-תא וליצה-רשא תוצראה יהלא-לכב ימ 35 .ידימ םלשורי .והנעת אל רמאל איה ךלמה תוצמ-יכ רבד ותא ונע-אלו םעה ושירחהו 36 ףסא-ןב חאויו רפסה אנבשו תיבה-לע-רשא היקלח-ןב םיקילא אביו 37 .הקש-בר ירבד ול ודגיו םידגב יעורק והיקזח-לא ריכזמה