II Kings chapter 19 קרפ ב םיכלמ .הוהי תיב אביו קשב סכתיו וידגב-תא ערקיו והיקזח ךלמה עמשכ יהיו 1 םיסכתמ םינהכה ינקז תאו רפסה אנבשו תיבה-לע-רשא םיקילא-תא חלשיו 2 .ץומא-ןב איבנה והיעשי-לא miwya יכ הזה םויה הצאנו החכותו הרצ-םוי והיקזח רמא הכ וילא ורמאיו 3 .הדלל ןיא חכו רבשמ-דע םינב ואב רושא-ךלמ וחלש רשא הקש-בר ירבד-לכ תא ךיהלא הוהי עמשי ילוא 4 הלפת תאשנו ךיהלא הוהי עמש רשא םירבדב חיכוהו יח םיהלא ףרחל וינדא .האצמנה תיראשה דעב .והיעשי-לא והיקזח ךלמה ידבע ואביו 5 ינפמ ארית-לא הוהי רמא הכ םכינדא-לא ןורמאת הכ והיעשי םהל רמאיו 6 .יתא רושא-ךלמ ירענ ופדג רשא תעמש רשא םירבדה .וצראב ברחב ויתלפהו וצראל בשו העומש עמשו חור וב ןתנ יננה 7 עסנ יכ עמש יכ הנבל-לע םחלנ רושא ךלמ-תא אצמיו הקש-בר בשיו 8 .שיכלמ חלשיו בשיו ךתא םחלהל אצי הנה רמאל שוכ-ךלמ הקהרת-לא עמשיו 9 .רמאל והיקזח-לא םיכאלמ חטב התא רשא ךיהלא ךאשי-לא רמאל הדוהי-ךלמ והיקזח-לא ןורמאת הכ 10 .רושא ךלמ דיב םלשורי ןתנת אל רמאל וב התאו םמירחהל תוצראה-לכל רושא יכלמ ושע רשא תא תעמש התא הנה 11 .לצנת ףצרו ןרח-תאו ןזוג-תא יתובא ותחש רשא םיוגה יהלא םתא וליצהה 12 .רשאלתב רשא ןדע-ינבו .הועו ענה םיורפס ריעל ךלמו דפרא ךלמו תמח-ךלמ ויא 13 הוהי תיב לעיו םארקיו םיכאלמה דימ םירפסה-תא והיקזח חקיו 14 .הוהי ינפל והיקזח והשרפיו -התא םיברכה בשי לארשי יהלא הוהי רמאיו הוהי ינפל והיקזח ללפתיו 15 .ץראה-תאו םימשה-תא תישע התא ץראה תוכלממ לכל ךדבל םיהלאה אוה בירחנס ירבד תא עמשו הארו ךיניע הוהי חקפ עמשו ךנזא הוהי הטה 16 .יח םיהלא ףרחל וחלש רשא .םצרא-תאו םיוגה-תא רושא יכלמ ובירחה הוהי םנמא 17 ץע םדא-ידי השעמ-םא יכ המה םיהלא אל יכ שאב םהיהלא-תא ונתנו 18 .םודבאיו ןבאו התא יכ ץראה תוכלממ-לכ ועדיו ודימ אנ ונעישוה וניהלא הוהי התעו 19 .ךדבל םיהלא הוהי לארשי יהלא הוהי רמא-הכ רמאל והיקזח-לא ץומא-ןב והיעשי חלשיו 20 .יתעמש רושא-ךלמ ברחנס-לא ילא תללפתה רשא ךירחא ןויצ-תב תלותב ךל הגעל ךל הזב וילע הוהי רבד-רשא רבדה הז 21 .םלשורי תב העינה שאר שודק-לע ךיניע םורמ אשתו לוק תומירה ימ-לעו תפדגו תפרח ימ-תא 22 .לארשי םירה םורמ יתילע ינא יבכר בכרב רמאתו ינדא תפרח ךיכאלמ דיב 23 רעי הצק ןולמ האובאו וישרב רוחבמ ויזרא תמוק תרכאו ןונבל יתכרי .ולמרכ .רוצמ יראי לכ ימעפ-ףכב ברחאו םירז םימ יתיתשו יתרק ינא 24 יהתו היתאיבה התע היתרציו םדק ימימל יתישע התא קוחרמל תעמש-אלה 25 .תורצב םירע םיצנ םילג תושהל תוגג ריצח אשד קריו הדש בשע ויה ושביו ותח די-ירצק ןהיבשיו 26 .המק ינפל הפדשו .ילא ךזגרתה תאו יתעדי ךאבו ךתאצו ךתבשו 27 ךיתפשב יגתמו ךפאב יחח יתמשו ינזאב הלע ךננאשו ילא ךזגרתה ןעי 28 .הב תאב-רשא ךרדב ךיתבשהו תישילשה הנשבו שיחס תינשה הנשבו חיפס הנשה לוכא תואה ךל-הזו 29 .םירפ ולכאו םימרכ ועטנו ורצקו וערז .הלעמל ירפ השעו הטמל שרש הראשנה הדוהי-תיב תטילפ הפסיו 30 .תאז-השעת הוהי תאנק ןויצ רהמ הטילפו תיראש אצת םלשורימ יכ 31 םש הרוי-אלו תאזה ריעה-לא אבי אל רושא ךלמ-לא הוהי רמא-הכ ןכל 32 .הללס הילע ךפשי-אלו ןגמ הנמדקי-אלו ץח .הוהי-םאנ אבי אל תאזה ריעה-לאו בושי הב אבי-רשא ךרדב 33 .ידבע דוד ןעמלו ינעמל העישוהל תאזה ריעה-לא יתונגו 34 םינומש האמ רושא הנחמב ךיו הוהי ךאלמ אציו אוהה הלילב יהיו 35 .םיתמ םירגפ םלכ הנהו רקבב ומיכשיו ףלא dynge .הונינב בשיו רושא-ךלמ בירחנס בשיו ךליו עסיו 36 המהו ברחב והכה רצארשו ךלמרדאו ויהלא ךרסנ תיב הוחתשמ אוה יהיו 37 .ויתחת ונב ןדח-רסא ךלמיו טררא ץרא וטלמנ