II Kings chapter 20 קרפ ב םיכלמ איבנה ץומא-ןב והיעשי וילא אביו תומל והיקזח הלח םהה םימיב 1 .היחת אלו התא תמ יכ ךתיבל וצ הוהי רמא-הכ וילא רמאיו .רמאל הוהי-לא ללפתיו ריקה-לא וינפ-תא בסיו 2 בוטהו םלש בבלבו תמאב ךינפל יתכלהתה רשא תא אנ-רכז הוהי הנא 3 .לודג יכב והיקזח ךביו יתישע ךיניעב .רמאל וילא היה הוהי-רבדו הנכיתה ריעה אצי אל והיעשי יהיו 4 יתעמש ךיבא דוד יהלא הוהי רמא-הכ ימע-דיגנ והיקזח-לא תרמאו בוש 5 .הוהי תיב הלעת ישילשה םויב ךל אפר יננה ךתעמד-תא יתיאר ךתלפת-תא תאזה ריעה תאו ךליצא רושא-ךלמ ףכמו הנש הרשע שמח ךימי-לע יתפסהו 6 .ידבע דוד ןעמלו ינעמל תאזה ריעה-לע יתונגו .יחיו ןיחשה-לע ומישיו וחקיו םינאת תלבד וחק והיעשי רמאיו 7 םויב יתילעו יל הוהי אפרי-יכ תוא המ והיעשי-לא והיקזח רמאיו 8 .הוהי תיב ישילשה רבד רשא רבדה-תא הוהי השעי יכ הוהי תאמ תואה ךל-הז והיעשי רמאיו 9 .תולעמ רשע בושי-םא תולעמ רשע לצה ךלה תינרחא לצה בושי יכ אל תולעמ רשע תוטנל לצל לקנ והיקזחי רמאיו 10 .תולעמ רשע הדרי רשא תולעמב לצה-תא בשיו הוהי-לא איבנה והיעשי ארקיו 11 .תולעמ רשע תינרחא זחא תולעמב -לא החנמו םירפס לבב-ךלמ ןדאלב-ןב ןדאלב ךדארב חלש איהה תעב 12 .והיקזח הלח יכ עמש יכ והיקזח -תאו בהזה-תאו ףסכה-תא התכנ תיב-לכ-תא םאריו והיקזח םהילע עמשיו 13 -אל ויתרצואב אצמנ רשא-לכ תאו וילכ תיב תאו בוטה ןמש תאו םימשבה .ותלשממ-לכבו ותיבב והיקזח םארה-אל רשא רבד היה םישנאה ורמא המ וילא רמאיו והיקזח ךלמה-לא איבנה והיעשי אביו 14 .לבבמ ואב הקוחר ץראמ והיקזח רמאיו ךילא ואבי ןיאמו הלאה היה-אל ואר יתיבב רשא-לכ תא והיקזח רמאיו ךתיבב ואר המ רמאיו 15 .יתרצאב םתיארה-אל רשא רבד .הוהי-רבד עמש והיקזח-לא והיעשי רמאיו 16 הזה םויה-דע ךיתבא ורצא רשאו ךתיבב רשא-לכ אשנו םיאב םימי הנה 17 .הוהי רמא רבד רתוי-אל הלבב .לבב ךלמ לכיהב םיסירס ויהו חקי דילות רשא ךממ ואצי רשא ךינבמו 18 -םא אולה רמאיו תרבד רשא הוהי-רבד בוט והיעשי-לא והיקזח רמאיו 19 .ימיב היהי תמאו םולש אביו הלעתה-תאו הכרבה-תא השע רשאו ותרובג-לכו והיקזח ירבד רתיו 20 .הדוהי יכלמל םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ םה-אלה הריעה םימה-תא .ויתחת ונב השנמ ךלמיו ויתבא-םע והיקזח בכשיו 21