II Kings chapter 21 קרפ ב םיכלמ םשו םלשוריב ךלמ הנש שמחו םישמחו וכלמב השנמ הנש הרשע םיתש-ןב 1 .הב-יצפח ומא ינב ינפמ הוהי שירוה רשא םיוגה תבעותכ הוהי יניעב ערה שעיו 2 .לארשי שעיו לעבל תחבזמ םקיו ויבא והיקזח דבא רשא תומבה-תא ןביו בשיו 3 .םתא דבעיו םימשה אבצ-לכל וחתשיו לארשי ךלמ באחא השע רשאכ הרשא .ימש-תא םישא םלשוריב הוהי רמא רשא הוהי תיבב תחבזמ הנבו 4 .הוהי-תיב תורצח יתשב םימשה אבצ-לכל תוחבזמ ןביו 5 ערה תושעל הברה םינעדיו בוא השעו שחנו ןנועו שאב ונב-תא ריבעהו 6 .סיעכהל הוהי יניעב המלש-לאו דוד-לא הוהי רמא רשא תיבב השע רשא הרשאה לספ-תא םשיו 7 ימש-תא םישא לארשי יטבש לכמ יתרחב רשא םלשוריבו הזה תיבב ונב .םלועל ורמשי-םא קר םתובאל יתתנ רשא המדאה-ןמ לארשי לגר דינהל ףיסא אלו 8 .השמ ידבע םתא הוצ-רשא הרותה-לכלו םיתיוצ רשא לככ תושעל ינפמ הוהי דימשה רשא םיוגה-ןמ ערה-תא תושעל השנמ םעתיו ועמש אלו 9 .לארשי ינב .רמאל םיאיבנה וידבע-דיב הוהי רבדיו 10 ירמאה ושע-רשא לכמ ערה הלאה תובעתה הדוהי-ךלמ השנמ השע רשא ןעי 11 .וילולגב הדוהי-תא-םג אטחיו וינפל רשא הדוהיו םלשורי-לע הער איבמ יננה לארשי יהלא הוהי רמא-הכ ןכל 12 .וינזא יתש הנלצת ויעמש-לכ רשא -תא יתיחמו באחא תיב תלקשמ-תאו ןורמש וק תא םלשורי-לע יתיטנו 13 .הינפ-לע ךפהו החמ תחלצה-תא החמי-רשאכ םלשורי -לכל הסשמלו זבל ויהו םהיביא דיב םיתתנו יתלחנ תיראש תא יתשטנו 14 .םהיביא ואצי רשא םויה-ןמ יתא םיסעכמ ויהיו יניעב ערה-תא ושע רשא ןעי 15 .הזה םויה דעו םירצממ םתובא דבל הפל הפ םלשורי-תא אלמ-רשא דע דאמ הברה השנמ ךפש יקנ םד םגו 16 .הוהי יניעב ערה תושעל הדוהי-תא איטחה רשא ותאטחמ -לע םיבותכ םה-אלה אטח רשא ותאטחו השע רשא-לכו השנמ ירבד רתיו 17 .הדוהי יכלמל םימיה ירבד רפס ונב ןומא ךלמיו אזע-ןגב ותיב-ןגב רבקיו ויתבא-םע השנמ בכשיו 18 .ויתחת ומא םשו םלשוריב ךלמ םינש םיתשו וכלמב ןומא הנש םיתשו םירשע-ןב 19 .הבטי-ןמ ץורח-תב תמלשמ .ויבא השנמ השע רשאכ הוהי יניעב ערה שעיו 20 ויבא דבע רשא םיללגה-תא דבעיו ויבא ךלה-רשא ךרדה-לכב ךליו 21 .םהל וחתשיו .הוהי ךרדב ךלה אלו ויתבא יהלא הוהי-תא בזעיו 22 .ותיבב ךלמה-תא ותימיו וילע ןומא-ידבע ורשקיו 23 -תא ץראה-םע וכילמיו ןומא ךלמה-לע םירשקה-לכ תא ץראה-םע ךיו 24 .ויתחת ונב והישאי יכלמל םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ םה-אלה השע רשא ןומא ירבד רתיו 25 .הדוהי .ויתחת ונב והישאי ךלמיו אזע-ןגב ותרבקב ותא רבקיו 26