II Kings chapter 22 קרפ ב םיכלמ ומא םשו םלשוריב ךלמ הנש תחאו םישלשו וכלמב והישאי הנש הנמש-ןב 1 .תקצבמ הידע-תב הדידי ןימי רס-אלו ויבא דוד ךרד-לכב ךליו הוהי יניעב רשיה שעיו 2 .לואמשו -ןב והילצא-ןב ןפש-תא ךלמה חלש והישאי ךלמל הנש הרשע הנמשב יהיו 3 .רמאל הוהי תיב רפסה םלשמ ופסא רשא הוהי תיב אבומה ףסכה-תא םתיו לודגה ןהכה והיקלח-לא הלע 4 .םעה תאמ ףסה ירמש ישעל ותא ונתיו הוהי תיבב םידקפמה הכאלמה ישע די-לע הנתיו 5 .תיבה קדב קזחל הוהי תיבב רשא הכאלמה .תיבה-תא קזחל בצחמ ינבאו םיצע תונקלו םירדגלו םינבלו םישרחל 6 .םישע םה הנומאב יכ םדי-לע ןתנה ףסכה םתא בשחי-אל ךא 7 הוהי תיבב יתאצמ הרותה רפס רפסה ןפש-לע לודגה ןהכה והיקלח רמאיו 8 .והארקיו ןפש-לא רפסה-תא היקלח ןתיו -תא ךידבע וכיתה רמאיו רבד ךלמה-תא בשיו ךלמה-לא רפסה ןפש אביו 9 .הוהי תיב םידקפמה הכאלמה ישע די-לע והנתיו תיבב אצמנה ףסכה ןפש והארקיו ןהכה היקלח יל ןתנ רפס רמאל ךלמל רפסה ןפש דגיו 10 .ךלמה ינפל .וידגב-תא ערקיו הרותה רפס ירבד-תא ךלמה עמשכ יהיו 11 היכימ-ןב רובכע-תאו ןפש-ןב םקיחא-תאו ןהכה היקלח-תא ךלמה וציו 12 .רמאל ךלמה-דבע הישע תאו רפסה ןפש תאו רפסה ירבד-לע הדוהי-לכ דעבו םעה-דעבו ידעב הוהי-תא ושרד וכל 13 ועמש-אל רשא לע ונב התצנ איה-רשא הוהי תמח הלודג-יכ הזה אצמנה .ונילע בותכה-לככ תושעל הזה רפסה ירבד-לע וניתבא תשא האיבנה הדלח-לא הישעו ןפשו רובכעו םקיחאו ןהכה והיקלח ךליו 14 ורבדיו הנשמב םלשוריב תבשי איהו םידגבה רמש סחרח-ןב הוקת-ןב םלש .dil` םכתא חלש-רשא שיאל ורמא לארשי יהלא הוהי רמא-הכ םהילא רמאתו 15 .ילא ירבד-לכ תא ויבשי-לעו הזה םוקמה-לא הער איבמ יננה הוהי רמא הכ 16 .הדוהי ךלמ ארק רשא רפסה השעמ לכב ינסיעכה ןעמל םירחא םיהלאל ורטקיו ינובזע רשא תחת 17 .הבכת אלו הזה םוקמב יתמח התצנו םהידי רמא-הכ וילא ורמאת הכ הוהי-תא שרדל םכתא חלשה הדוהי ךלמ-לאו 18 .תעמש רשא םירבדה לארשי יהלא הוהי -לעו הזה םוקמה-לע יתרבד רשא ךעמשב הוהי ינפמ ענכתו ךבבל-ךר ןעי 19 יכנא םגו ינפל הכבתו ךידגב-תא ערקתו הללקלו המשל תויהל ויבשי .הוהי-םאנ יתעמש הניארת-אלו םולשב ךיתרבק-לא תפסאנו ךיתבא-לע ךפסא יננה ןכל 20 .רבד ךלמה-תא ובישיו הזה םוקמה-לע איבמ ינא-רשא הערה לכב ךיניע