II Kings chapter 23 קרפ ב םיכלמ .םלשוריו הדוהי ינקז-לכ וילא ופסאיו ךלמה חלשיו 1 םינהכהו ותא םלשורי יבשי-לכו הדוהי שיא-לכו הוהי-תיב ךלמה לעיו 2 רפס ירבד-לכ-תא םהינזאב ארקיו לודג-דעו ןטקמל םעה-לכו םיאיבנהו .הוהי תיבב אצמנה תירבה הוהי רחא תכלל הוהי ינפל תירבה-תא תרכיו דומעה-לע ךלמה דמעיו 3 ירבד-תא םיקהל שפנ-לכבו בל-לכב ויתקח-תאו ויתודע-תאו ויתוצמ רמשלו .תירבב םעה-לכ דמעיו הזה רפסה-לע םיבתכה תאזה תירבה ףסה ירמש-תאו הנשמה ינהכ-תאו לודגה ןהכה והיקלח-תא ךלמה וציו 4 םימשה אבצ לכלו הרשאלו לעבל םיושעה םילכה-לכ תא הוהי לכיהמ איצוהל .לא-תיב םרפע-תא אשנו ןורדק תומדשב םלשוריל ץוחמ םפרשיו הדוהי ירעב תומבב רטקיו הדוהי יכלמ ונתנ רשא םירמכה-תא תיבשהו 5 אבצ לכלו תולזמלו חרילו שמשל לעבל םירטקמה-תאו םלשורי יבסמו .םימשה התא ףרשיו ןורדק לחנ-לא םלשוריל ץוחמ הוהי תיבמ הרשאה-תא אציו 6 .םעה ינב רבק-לע הרפע-תא ךלשיו רפעל קדיו ןורדק לחנב םיתב םש תוגרא םישנה רשא הוהי תיבב רשא םישדקה יתב-תא ץתיו 7 .הרשאל המש-ורטק רשא תומבה-תא אמטיו הדוהי ירעמ םינהכה-לכ-תא אביו 8 -רש עשוהי רעש חתפ-רשא םירעשה תומב-תא ץתנו עבש ראב-דע עבגמ םינהכה .ריעה רעשב שיא לואמש-לע-רשא ריעה תוצמ ולכא-םא יכ םלשוריב הוהי חבזמ-לא תומבה ינהכ ולעי אל ךא 9 .םהיחא ךותב ותב-תאו ונב-תא שיא ריבעהל יתלבל םנה-ינב יגב רשא תפתה-תא אמטו 10 .ךלמל שאב -לא הוהי-תיב אבמ שמשל הדוהי יכלמ ונתנ רשא םיסוסה-תא תבשיו 11 .שאב ףרש שמשה תובכרמ-תאו םירורפב רשא סירסה ךלמ-ןתנ תכשל -תאו הדוהי יכלמ ושע-רשא זחא תילע גגה-לע רשא תוחבזמה-תאו 12 םשמ ץריו ךלמה ץתנ הוהי-תיב תורצח יתשב השנמ השע-רשא תוחבזמה .ןורדק לחנ-לא םרפע-תא ךילשהו הנב רשא תיחשמה-רהל ןימימ רשא םלשורי ינפ-לע רשא תומבה-תאו 13 תבעות םכלמלו באומ ץקש שומכלו םינדיצ ץקש תרתשעל לארשי-ךלמ המלש .ךלמה אמט ןומע-ינב .םדא תומצע םמוקמ-תא אלמיו םירשאה-תא תרכיו תובצמה-תא רבשו 14 איטחה רשא טבנ-ןב םעברי השע רשא המבה לא-תיבב רשא חבזמה-תא םגו 15 רפעל קדה המבה-תא ףרשיו ץתנ המבה-תאו אוהה חבזמה-תא םג לארשי-תא .הרשא ףרשו תומצעה-תא חקיו חלשיו רהב םש-רשא םירבקה-תא אריו והישאי ןפיו 16 םיהלאה שיא ארק רשא הוהי רבדכ והאמטיו חבזמה-לע ףרשיו םירבקה-ןמ .הלאה םירבדה-תא ארק רשא רבקה ריעה ישנא וילא ורמאיו האר ינא רשא זלה ןויצה המ רמאיו 17 חבזמה לע תישע רשא הלאה םירבדה-תא ארקיו הדוהימ אב-רשא םיהלאה-שיא .לא-תיב תומצע תא ויתמצע וטלמיו ויתמצע עני-לא שיא ול וחינה רמאיו 18 .ןורמשמ אב-רשא `iapd סיעכהל לארשי יכלמ ושע רשא ןורמש ירעב רשא תומבה יתב-לכ-תא םגו 19 .לא-תיבב השע רשא םישעמה-לככ םהל שעיו והישאי ריסה םדא תומצע-תא ףרשיו תוחבזמה-לע םש-רשא תומבה ינהכ-לכ-תא חבזיו 20 .םלשורי בשיו םהילע רפס לע בותככ םכיהלא הוהיל חספ ושע רמאל םעה-לכ-תא ךלמה וציו 21 .הזה תירבה ימי לכו לארשי-תא וטפש רשא םיטפשה ימימ הזה חספכ השענ אל יכ 22 .הדוהי יכלמו לארשי יכלמ הוהיל הזה חספה השענ והישאי ךלמל הנש הרשע הנמשב-םא יכ 23 .םלשוריב םיצקשה-לכ תאו םיללגה-תאו םיפרתה-תאו םינעדיה-תאו תובאה-תא םגו 24 הרותה ירבד-תא םיקה ןעמל והישאי רעב םלשוריבו הדוהי ץראב וארנ רשא .הוהי תיב ןהכה והיקלח אצמ רשא רפסה-לע םיבתכה ושפנ-לכבו ובבל-לכב הוהי-לא בש-רשא ךלמ וינפל היה-אל והמכו 25 .והמכ םק-אל וירחאו השמ תרות לככ ודאמ-לכבו -לכ לע הדוהיב ופא הרח-רשא לודגה ופא ןורחמ הוהי בש-אל ךא 26 .השנמ וסיעכה רשא םיסעכה לארשי-תא יתרסה רשאכ ינפ לעמ ריסא הדוהי-תא םג הוהי רמאיו 27 היהי יתרמא רשא תיבה-תאו םלשורי-תא יתרחב-רשא תאזה ריעה-תא יתסאמו .םש ימש םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ םה-אלה השע רשא-לכו והישאי ירבד רתיו 28 .הדוהי יכלמל ךליו תרפ-רהנ-לע רושא ךלמ-לע םירצמ-ךלמ הכנ הערפ הלע וימיב 29 .ותא ותארכ ודגמב והתימיו ותארקל והישאי ךלמה -םע חקיו ותרבקב והרבקיו םלשורי והאביו ודגממ תמ וידבע והבכריו 30 .ויבא תחת ותא וכילמיו ותא וחשמיו והישאי-ןב זחאוהי-תא ץראה םשו םלשוריב ךלמ םישדח השלשו וכלמב זחאוהי הנש שלשו םירשע-ןב 31 .הנבלמ והימרי-תב לטומח ומא .ויתבא ושע-רשא לככ הוהי יניעב ערה שעיו 32 -לע שנע-ןתיו םלשוריב ךלמב תמח ץראב הלברב הכנ הערפ והרסאיו 33 .בהז רככו ףסכ-רככ האמ ץראה -תא בסיו ויבא והישאי תחת והישאי-ןב םיקילא-תא הכנ הערפ ךלמיו 34 .םש תמיו םירצמ אביו חקל זחאוהי-תאו םיקיוהי ומש ףסכה-תא תתל ץראה-תא ךירעה ךא הערפל םיקיוהי ןתנ בהזהו ףסכהו 35 הערפל תתל ץראה םע-תא בהזה-תאו ףסכה-תא שגנ וכרעכ שיא הערפ יפ-לע .הכנ םלשוריב ךלמ הנש הרשע תחאו וכלמב םיקיוהי הנש שמחו םירשע-ןב 36 .המור-ןמ הידפ-תב הדיבז ומא םשו .ויתבא ושע-רשא לככ הוהי יניעב ערה שעיו 37