II Kings chapter 24 קרפ ב םיכלמ בשיו םינש שלש דבע םיקיוהי ול-יהיו לבב ךלמ רצאנדכבנ הלע וימיב 1 .וב-דרמיו תאו באומ ידודג תאו םרא ידודג-תאו םידשכ ידודג-תא וב הוהי חלשיו 2 דיב רבד רשא הוהי רבדכ ודיבאהל הדוהיב םחלשיו ןומע-ינב ידודג .םיאיבנה וידבע רשא לככ השנמ תאטחב וינפ לעמ ריסהל הדוהיב התיה הוהי יפ-לע ךא 3 .השע .חלסל הוהי הבא-אלו יקנ םד םלשורי-תא אלמיו ךפש רשא יקנה-םד םגו 4 םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ םה-אלה השע רשא-לכו םיקיוהי ירבד רתיו 5 .הדוהי יכלמל .ויתחת ונב ןיכיוהי ךלמיו ויתבא-םע םיקיוהי בכשיו 6 םירצמ לחנמ לבב ךלמ חקל-יכ וצראמ תאצל םירצמ ךלמ דוע ףיסה-אלו 7 .םירצמ ךלמל התיה רשא לכ תרפ-רהנ-דע םשו םלשוריב ךלמ םישדח השלשו וכלמב ןיכיוהי הנש הרשע הנמש-ןב 8 .םלשורימ ןתנלא-תב אתשחנ ומא .ויבא השע-רשא לככ הוהי יניעב ערה שעיו 9 .רוצמב ריעה אבתו םלשורי לבב-ךלמ רצאנדכבנ ידבע הלע איהה תעב 10 .הילע םירצ וידבעו ריעה-לע לבב-ךלמ רצאנדכובנ אביו 11 וירשו וידבעו ומאו אוה לבב ךלמ-לע הדוהי-ךלמ ןיכיוהי אציו 12 .וכלמל הנמש תנשב לבב ךלמ ותא חקיו ויסירסו -לכ-תא ץצקיו ךלמה תיב תורצואו הוהי תיב תורצוא-לכ-תא םשמ אצויו 13 .הוהי רבד רשאכ הוהי לכיהב לארשי-ךלמ המלש השע רשא בהזה ילכ םיפלא הרשע ליחה ירובג-לכ תאו םירשה-לכ-תאו םלשורי-לכ-תא הלגהו 14 .ץראה-םע תלד תלוז ראשנ אל רגסמהו שרחה-לכו הלוג תאו ויסירס-תאו ךלמה ישנ-תאו ךלמה םא-תאו הלבב ןיכיוהי-תא לגיו 15 .הלבב םלשורימ הלוג ךילוה ץראה ילוא ישע םירובג לכה ףלא רגסמהו שרחהו םיפלא תעבש ליחה ישנא-לכ תאו 16 .הלבב הלוג לבב-ךלמ םאיביו המחלמ .והיקדצ ומש-תא בסיו ויתחת ודד הינתמ-תא לבב-ךלמ ךלמיו 17 םשו םלשוריב ךלמ הנש הרשע תחאו וכלמב והיקדצ הנש תחאו םירשע-ןב 18 .הנבלמ והימרי-תב לטימח ומא .םיקיוהי השע-רשא לככ הוהי יניעב ערה שעיו 19 וינפ לעמ םתא וכלשה-דע הדוהיבו םלשוריב התיה הוהי ףא-לע יכ 20 .לבב ךלמב והיקדצ דרמיו