II Kings chapter 25 קרפ ב םיכלמ רצאנדכבנ אב שדחל רושעב ירישעה שדחב וכלמל תיעישתה תנשב יהיו 1 .ביבס קיד הילע ונביו הילע ןחיו םלשורי-לע וליח-לכו אוה לבב-ךלמ .והיקדצ ךלמל הנש הרשע יתשע דע רוצמב ריעה אבתו 2 .ץראה םעל םחל היה-אלו ריעב בערה קזחיו שדחל העשתב 3 ןג-לע רשא םיתמחה ןיב רעש ךרד הלילה המחלמה ישנא-לכו ריעה עקבתו 4 .הברעה ךרד ךליו ביבס ריעה-לע םידשכו ךלמה וצפנ וליח-לכו וחרי תוברעב ותא וגשיו ךלמה רחא םידשכ-ליח ופדריו 5 .וילעמ .טפשמ ותא ורבדיו התלבר לבב ךלמ-לא ותא ולעיו ךלמה-תא ושפתיו 6 והרסאיו רוע והיקדצ יניע-תאו ויניעל וטחש והיקדצ ינב-תאו 7 .לבב והאביו םיתשחנב רצאנדכבנ ךלמל הנש הרשע-עשת תנש איה שדחל העבשב ישימחה שדחבו 8 .םלשורי לבב-ךלמ דבע םיחבט-בר ןדארזובנ אב לבב-ךלמ תיב-לכ-תאו םלשורי יתב-לכ תאו ךלמה תיב-תאו הוהי-תיב-תא ףרשיו 9 .שאב ףרש לודג .םיחבט-בר רשא םידשכ ליח-לכ וצתנ ביבס םלשורי תמוח-תאו 10 תאו לבב ךלמה-לע ולפנ רשא םילפנה-תאו ריעב םיראשנה םעה רתי תאו 11 .םיחבט-בר ןדארזובנ הלגה ןומהה רתי .םיבגילו םימרכל םיחבט-בר ריאשה ץראה תלדמו 12 רשא תשחנה םי-תאו תונכמה-תאו הוהי-תיב רשא תשחנה ידומע-תאו 13 .הלבב םתשחנ-תא ואשיו םידשכ ורבש הוהי-תיבב תשחנה ילכ-לכ תאו תופכה-תאו תורמזמה-תאו םיעיה-תאו תריסה-תאו 14 .וחקל םב-ותרשי רשא -בר חקל ףסכ ףסכ-רשאו בהז בהז רשא תוקרזמה-תאו תותחמה-תאו 15 .םיחבט היה-אל הוהי תיבל המלש השע-רשא תונכמהו דחאה םיה םינש םידומעה 16 .הלאה םילכה-לכ תשחנל לקשמ תרתכה תמוקו תשחנ וילע תרתכו דחאה דומעה תמוק המא הרשע הנמש 17 -לע ינשה דומעל הלאכו תשחנ לכה ביבס תרתכה-לע םינמרו הכבשו המא שלש .הכבשה תשלש-תאו הנשמ ןהכ והינפצ-תאו שארה ןהכ הירש-תא םיחבט-בר חקיו 18 .ףסה ירמש השמחו המחלמה ישנא-לע דיקפ אוה-רשא דחא סירס חקל ריעה-ןמו 19 םע-תא אבצמה אבצה רש רפסה תאו ריעב ואצמנ רשא ךלמה-ינפ יארמ םישנא .ריעב םיאצמנה ץראה םעמ שיא םיששו ץראה .התלבר לבב ךלמ-לע םתא ךליו םיחבט-בר ןדארזובנ םתא חקיו 20 .ותמדא לעמ הדוהי לגיו תמח ץראב הלברב םתימיו לבב ךלמ םתא ךיו 21 דקפיו לבב ךלמ רצאנדכובנ ריאשה רשא הדוהי ץראב ראשנה םעהו 22 .ןפש-ןב םקיחא-ןב והילדג-תא םהילע והילדג-תא לבב-ךלמ דיקפה-יכ םישנאהו המה םיליחה ירש-לכ ועמשיו 23 -ןב הירשו חרק-ןב ןנחויו הינתנ-ןב לאעמשיו הפצמה והילדג-לא e`aie .םהישנאו המה יתכעמה-ןב והינזאיו יתפטנה תמחנת םידשכה ידבעמ וארית-לא םהל רמאיו םהישנאלו והילדג םהל עבשיו 24 .םכל בטיו לבב ךלמ-תא ודבעו ץראב ובש הכולמה ערזמ עמשילא-ןב הינתנ-ןב לאעמשי אב יעיבשה שדחב יהיו 25 -רשא םידשכה-תאו םידוהיה-תאו תמיו והילדג-תא וכיו ותא םישנא הרשעו .הפצמב ותא ויה וארי יכ םירצמ ואביו םיליחה ירשו לודג-דעו ןטקמ םעה-לכ ומקיו 26 .םידשכ ינפמ שדח רשע םינשב הדוהי-ךלמ ןיכיוהי תולגל הנש עבשו םישלשב יהיו 27 שאר-תא וכלמ תנשב לבב ךלמ ךדרמ ליוא אשנ שדחל העבשו םירשעב .אלכ תיבמ הדוהי-ךלמ ןיכיוהי .לבבב ותא רשא םיכלמה אסכ לעמ ואסכ-תא ןתיו תובט ותא רבדיו 28 .וייח ימי-לכ וינפל דימת םחל לכאו ואלכ ידגב תא אנשו 29 .ויח ימי לכ ומויב םוי-רבד ךלמה תאמ ול-הנתנ דימת תחרא ותחראו 30