II Samuel chapter 1 קרפ ב לאומש םימי גלקצב דוד בשיו קלמעה-תא תוכהמ בש דודו לואש תומ ירחא יהיו 1 .םינש םיערק וידגבו לואש םעמ הנחמה-ןמ אב שיא הנהו ישילשה םויב יהיו 2 .וחתשיו הצרא לפיו דוד-לא ואבב יהיו ושאר-לע המדאו .יתטלמנ לארשי הנחממ וילא רמאיו אובת הזמ יא דוד ול רמאיו 3 -ןמ םעה סנ-רשא רמאיו יל אנ-דגה רבדה היה-המ דוד וילא רמאיו 4 .ותמ ונב ןתנוהיו לואש םגו ותמיו םעה-ןמ לפנ הברה-םגו המחלמה .ונב ןתנוהיו לואש תמ-יכ תעדי ךיא ול דיגמה רענה-לא דוד רמאיו 5 -לע ןעשנ לואש הנהו עבלגה רהב יתירקנ ארקנ ול דיגמה רענה רמאיו 6 .והקבדה םישרפה ילעבו בכרה הנהו ותינח .יננה רמאו ילא ארקיו ינאריו וירחא ןפיו 7 .יכנא יקלמע וילא רמאיו התא-ימ יל רמאיו 8 .יב ישפנ דוע-לכ-יכ ץבשה ינזחא יכ ינתתמו ילע אנ-דמע ילא רמאיו 9 רזנה חקאו ולפנ ירחא היחי אל יכ יתעדי יכ והתתמאו וילע דמעאו 10 .הנה ינדא-לא םאיבאו וערז-לע רשא הדעצאו ושאר-לע רשא .ותא רשא םישנאה-לכ םגו םערקיו ודגבב דוד קזחיו 11 םע-לעו ונב ןתנוהי-לעו לואש-לע ברעה-דע ומציו וכביו ודפסיו 12 .ברחב ולפנ יכ לארשי תיב-לעו הוהי יקלמע רג שיא-ןב רמאיו התא הזמ יא ול דיגמה רענה-לא דוד רמאיו 13 .ikp` .הוהי חישמ-תא תחשל ךדי חלשל תארי אל ךיא דוד וילא רמאיו 14 .תמיו והכיו וב-עגפ שג רמאיו םירענהמ דחאל דוד ארקיו 15 -תא יתתמ יכנא רמאל ךב הנע ךיפ יכ ךשאר-לע ךימד דוד וילא רמאיו 16 .הוהי חישמ .ונב ןתנוהי-לעו לואש-לע תאזה הניקה-תא דוד ןנקיו 17 .רשיה רפס-לע הבותכ הנה תשק הדוהי-ינב דמלל רמאיו 18 .םירובג ולפנ ךיא ללח ךיתומב-לע לארשי יבצה 19 -ןפ םיתשלפ תונב הנחמשת-ןפ ןולקשא תצוחב ורשבת-לא תגב ודיגת-לא 20 .םילרעה תונב הנזלעת ןגמ לעגנ םש יכ תמורת ידשו םכילע רטמ-לאו לט-לא עבלגב ירה 21 .ןמשב חישמ ילב לואש ןגמ םירובג אל לואש ברחו רוחא גושנ אל ןתנוהי תשק םירובג בלחמ םיללח םדמ 22 .םקיר בושת םירשנמ ודרפנ אל םתומבו םהייחב םמיענהו םיבהאנה ןתנוהיו לואש 23 .ורבג תויראמ ולק בהז ידע הלעמה םינדע-םע ינש םכשבלמה הניכב לואש-לא לארשי תונב 24 .ןכשובל לע .ללח ךיתומב-לע ןתנוהי המחלמה ךותב םירבג ולפנ ךיא 25 תבהאמ יל ךתבהא התאלפנ דאמ יל תמענ ןתנוהי יחא ךילע יל-רצ 26 .םישנ .המחלמ ילכ ודבאיו םירובג ולפנ ךיא 27