II Samuel chapter 2 קרפ ב לאומש רמאיו הדוהי ירע תחאב הלעאה רמאל הוהיב דוד לאשיו ןכ-ירחא יהיו 1 .הנרבח רמאיו הלעא הנא דוד רמאיו הלע וילא הוהי לבנ תשא ליגיבאו תילערזיה םעניחא וישנ יתש םגו דוד םש לעיו 2 .ילמרכה .ןורבח ירעב ובשיו ותיבו שיא דוד הלעה ומע-רשא וישנאו 3 ודגיו הדוהי תיב-לע ךלמל דוד-תא םש-וחשמיו הדוהי ישנא ואביו 4 .לואש-תא ורבק רשא דעלג שיבי ישנא רמאל דודל םתא םיכרב םהילא רמאיו דעלג שיבי ישנא-לא םיכאלמ דוד חלשיו 5 .ותא ורבקתו לואש-םע םכינדא-םע הזה דסחה םתישע רשא הוהיל רשא תאזה הבוטה םכתא השעא יכנא םגו תמאו דסח םכמע הוהי-שעי התעו 6 .הזה רבדה םתישע יתא-םגו לואש םכינדא תמ-יכ ליח-ינבל ויהו םכידי הנקזחת התעו 7 .םהילע ךלמל הדוהי-תיב וחשמ והרבעיו לואש-ןב תשב שיא-תא חקל לואשל רשא אבצ-רש רנ-ןב רנבאו 8 .םינחמ ןמינב-לעו םירפא-לעו לאערזי-לאו ירושאה-לאו דעלגה-לא והכלמיו 9 .הלכ לארשי-לעו ךלמ םינש םיתשו לארשי-לע וכלמב לואש-ןב תשב-שיא הנש םיעברא-ןב 10 .דוד ירחא ויה הדוהי תיב ךא םינש עבש הדוהי תיב-לע ןורבחב ךלמ דוד היה רשא םימיה רפסמ יהיו 11 .םישדח הששו .הנועבג םינחממ לואש-ןב תשב-שיא ידבעו רנ-ןב רנבא אציו 12 ודחי ןועבג תכרב-לע םושגפיו ואצי דוד ידבעו היורצ-ןב באויו 13 .הזמ הכרבה-לע הלאו הזמ הכרבה-לע הלא ובשיו באוי רמאיו ונינפל וקחשיו םירענה אנ ומוקי באוי-לא רנבא רמאיו 14 .ומקי םינשו לואש-ןב תשב שיאלו ןמינבל רשע םינש רפסמב ורבעיו ומקיו 15 .דוד ידבעמ רשע םוקמל ארקיו ודחי ולפיו והער דצב וברחו והער שארב שיא וקזחיו 16 .ןועבגב רשא םירצה תקלח אוהה ינפל לארשי ישנאו רנבא ףגניו אוהה םויב דאמ-דע השק המחלמה יהתו 17 .דוד ידבע וילגרב לק לאהשעו לאהשעו ישיבאו באוי היורצ ינב השלש םש-ויהיו 18 .הדשב רשא םיבצה דחאכ ירחאמ לואמשה-לעו ןימיה-לע תכלל הטנ-אלו רנבא ירחא לאהשע ףדריו 19 .xpa` .יכנא רמאיו לאהשע הז התאה רמאיו וירחא רנבא ןפיו 20 דחא ךל זחאו ךלאמש-לע וא ךנימי-לע ךל הטנ רנבא ול רמאיו 21 .וירחאמ רוסל לאהשע הבא-אלו ותצלח-תא ךל-חקו םירענהמ ךיאו הצרא הככא המל ירחאמ ךל רוס לאהשע-לא רמאל רנבא דוע ףסיו 22 .ךיחא באוי-לא ינפ אשא וירחאמ תינחה אצתו שמחה-לא תינחה ירחאב רנבא והכיו רוסל ןאמיו 23 תמיו לאהשע םש לפנ-רשא םוקמה-לא אבה-לכ יהיו ותחת תמיו םש-לפיו .ודמעיו המא תעבג-דע ואב המהו האב שמשהו רנבא ירחא ישיבאו באוי ופדריו 24 .ןועבג רבדמ ךרד חיג-ינפ-לע רשא -שאר לע ודמעיו תחא הדגאל ויהיו רנבא ירחא ןמינב-ינב וצבקתיו 25 .תחא העבג הרמ-יכ התעדי אולה ברח לכאת חצנלה רמאיו באוי-לא רנבא ארקיו 26 .םהיחא ירחאמ בושל םעל רמאת-אל יתמ-דעו הנורחאב היהת שיא םעה הלענ רקבהמ זא יכ תרבד אלול יכ םיהלאה יח באוי רמאיו 27 .ויחא ירחאמ -אלו לארשי ירחא דוע ופדרי-אלו םעה-לכ ודמעיו רפושב באוי עקתיו 28 .םחלהל דוע ופסי וכליו ןדריה-תא ורבעיו אוהה הלילה לכ הברעב וכלה וישנאו רנבאו 29 .םינחמ ואביו ןורתבה-לכ -העשת דוד ידבעמ ודקפיו םעה-לכ-תא ץבקיו רנבא ירחאמ בש באויו 30 .לאהשעו שיא רשע .ותמ שיא םיששו תואמ-שלש רנבא ישנאבו ןמינבמ וכה דוד ידבעו 31 הלילה-לכ וכליו םחל תיב רשא ויבא רבקב והרבקיו לאהשע-תא ואשיו 32 .ןורבחב םהל ראיו וישנאו באוי