II Samuel chapter 3 קרפ ב לאומש תיבו קזחו ךלה דודו דוד תיב ןיבו לואש תיב ןיב הכרא המחלמה יהתו 1 .םילדו םיכלה לואש .תלאערזיה םעניחאל ןונמא ורוכב יהיו ןורבחב םינב דודל ודליו 2 -תב הכעמ-ןב םולשבא ישלשהו ילמרכה לבנ תשא לגיבאל באלכ והנשמו 3 .רושג ךלמ ימלת .לטיבא-ןב היטפש ישימחהו תיגח-ןב הינדא יעיברהו 4 .ןורבחב דודל ודלי הלא דוד תשא הלגעל םערתי יששהו 5 קזחתמ היה רנבאו דוד תיב ןיבו לואש תיב ןיב המחלמה תויהב יהיו 6 .לואש תיבב שגליפ-לא התאב עודמ רנבא-לא רמאיו היא-תב הפצר המשו שגלפ לואשלו 7 .יבא הדוהיל רשא יכנא בלכ שארה רמאיו תשב-שיא ירבד-לע דאמ רנבאל רחיו 8 -דיב ךתיצמה אלו והערמ-לאו ויחא-לא ךיבא לואש תיב-םע דסח-השעא םויה .םויה השאה ןוע ילע דקפתו דוד ןכ-יכ דודל הוהי עבשנ רשאכ יכ ול ףיסי הכו רנבאל םיהלא השעי-הכ 9 .ול-השעא הדוהי-לעו לארשי-לע דוד אסכ-תא םיקהלו לואש תיבמ הכלממה ריבעהל 10 .עבש ראב-דעו ןדמ .ותא ותארימ רבד רנבא-תא בישהל דוע לכי-אלו 11 ךתירב התרכ רמאל ץרא-ימל רמאל ותחת דוד-לא םיכאלמ רנבא חלשיו 12 .לארשי-לכ-תא ךילא בסהל ךמע ידי הנהו יתא -אל רמאל ךתאמ לאש יכנא דחא רבד ךא תירב ךתא תרכא ינא בוט רמאיו 13 .ינפ-תא תוארל ךאבב לואש-תב לכימ תא ךאיבה ינפל-םא יכ ינפ-תא הארת לכימ-תא יתשא-תא הנת רמאל לואש-ןב תשב-שיא-לא םיכאלמ דוד חלשיו 14 .םיתשלפ תולרע האמב יל יתשרא רשא .שול-ןב לאיטלפ םעמ שיא םעמ החקיו תשב שיא חלשיו 15 ךל רנבא וילא רמאיו םירחב-דע הירחא הכבו ךולה השיא התא ךליו 16 .בשיו בוש םתייה םשלש-םג לומת-םג רמאל לארשי ינקז-םע היה רנבא-רבדו 17 .םכילע ךלמל דוד-תא םישקבמ ימע-תא עישוה ידבע דוד דיב רמאל דוד-לא רמא הוהי יכ ושע התעו 18 .םהיביא-לכ דימו םיתשלפ דימ l`xyi דוד ינזאב רבדל רנבא-םג ךליו ןימינב ינזאב רנבא-םג רבדיו 19 .ןמינב תיב-לכ יניעבו לארשי יניעב בוט-רשא-לכ תא ןורבחב רנבאל דוד שעיו םישנא םירשע ותאו ןורבח דוד-לא רנבא אביו 20 .התשמ ותא-רשא םישנאלו -לכ-תא ךלמה ינדא-לא הצבקאו הכלאו המוקא דוד-לא רנבא רמאיו 21 רנבא-תא דוד חלשיו ךשפנ הואת-רשא לכב תכלמו תירב ךתא ותרכיו לארשי .םולשב ךליו ונניא רנבאו ואיבה םמע בר ללשו דודגהמ אב באויו דוד ידבע הנהו 22 .םולשב ךליו וחלש יכ ןורבחב דוד-םע -לא רנ-ןב רנבא-אב רמאל באויל ודגיו ואב ותא-רשא אבצה-לכו באויו 23 .םולשב ךליו והחלשיו ךלמה הז-המל ךילא רנבא אב-הנה התישע המ רמאיו ךלמה-לא באוי אביו 24 .ךולה ךליו ותחלש ךאובמ-תאו ךאצומ-תא תעדלו אב ךתתפל יכ רנ-ןב רנבא-תא תעדי 25 .השע התא רשא-לכ תא תעדלו הרסה רובמ ותא ובשיו רנבא ירחא םיכאלמ חלשיו דוד םעמ באוי אציו 26 .עדי אל דודו והכיו ילשב ותא רבדל רעשה ךות-לא באוי והטיו ןורבח רנבא בשיו 27 .ויחא לא-השע םדב תמיו שמחה םש םלוע-דע הוהי םעמ יתכלממו יכנא יקנ רמאיו ןכ ירחאמ דוד עמשיו 28 .רנ-ןב רנבא ימדמ ערצמו בז באוי תיבמ תרכי-לאו ויבא תיב-לכ לאו באוי שאר-לע ולחי 29 .םחל-רסחו ברחב לפנו ךלפב קיזחמו םהיחא לאהשע-תא תימה רשא לע רנבאל וגרה ויחא ישיבאו באויו 30 .המחלמב ןועבגב םיקש ורגחו םכידגב וערק ותא-רשא םעה-לכ-לאו באוי-לא דוד רמאיו 31 .הטמה ירחא ךלה דוד ךלמהו רנבא ינפל ודפסו רנבא רבק-לא ךביו ולוק-תא ךלמה אשיו ןורבחב רנבא-תא ורבקיו 32 .םעה-לכ וכביו .רנבא תומי לבנ תומכה רמאיו רנבא-לא ךלמה ןנקיו 33 תלפנ הלוע-ינב ינפל לופנכ ושגה םיתשחנל-אל ךילגרו תורסא-אל ךדי 34 .וילע תוכבל םעה-לכ ופסיו הכ רמאל דוד עבשיו םויה דועב םחל דוד-תא תורבהל םעה-לכ אביו 35 -לכ וא םחל-םעטא שמשה-אוב ינפל-םא יכ ףיסי הכו םיהלא יל-השעי .המואמ םעה-לכ יניעב ךלמה השע רשא לככ םהיניעב בטייו וריכה םעה-לכו 36 .בוט -תא תימהל ךלמהמ התיה אל יכ אוהה םויב לארשי-לכו םעה-לכ ועדיו 37 .רנ-ןב רנבא הזה םויה לפנ לודגו רש-יכ ועדת אולה וידבע-לא ךלמה רמאיו 38 .לארשיב ינממ םישק היורצ ינב הלאה םישנאהו ךלמ חושמו ךר םויה יכנאו 39 .ותערכ הערה השעל הוהי םלשי