II Samuel chapter 4 קרפ ב לאומש .ולהבנ לארשי-לכו וידי ופריו ןורבחב רנבא תמ יכ לואש-ןב עמשיו 1 בכר ינשה םשו הנעב דחאה םש לואש-ןב ויה םידודג-ירש םישנא ינשו 2 .ןמינב-לע בשחת תוראב-םג יכ ןמינב ינבמ יתראבה ןומר ינב .הזה םויה דע םירג םש-ויהיו המיתג םיתראבה וחרביו 3 לואש תעמש אבב היה םינש שמח-ןב םילגר הכנ ןב לואש-ןב ןתנוהילו 4 חספיו לפיו סונל הזפחב יהיו סנתו ותנמא והאשתו לאערזימ ןתנוהיו .תשביפמ ומשו תשב שיא תיב-לא םויה םחכ ואביו הנעבו בכר יתראבה ןומר-ינב וכליו 5 .םירהצה בכשמ תא בכש אוהו ויחא הנעבו בכרו שמחה-לא והכיו םיטח יחקל תיבה ךות-דע ואב הנהו 6 .וטלמנ -תא וריסיו והתמיו והכיו ובכשמ רדחב ותטמ-לע בכש-אוהו תיבה ואביו 7 .הלילה-לכ הברעה ךרד וכליו ושאר-תא וחקיו ושאר -שיא שאר-הנה ךלמה-לא ורמאיו ןורבח דוד-לא תשב-שיא שאר-תא ואביו 8 תומקנ ךלמה ינדאל הוהי ןתיו ךשפנ-תא שקב רשא ךביא לואש-ןב תשב .וערזמו לואשמ הזה םויה -יח םהל רמאיו יתראבה ןומר ינב ויחא הנעב-תאו בכר-תא דוד ןעיו 9 .הרצ-לכמ ישפנ-תא הדפ-רשא הוהי וב הזחאו ויניעב רשבמכ היה-אוהו לואש תמ-הנה רמאל יל דיגמה יכ 10 .הרשב ול-יתתל רשא גלקצב והגרהאו אולה התעו ובכשמ-לע ותיבב קידצ-שיא-תא וגרה םיעשר םישנא-יכ ףא 11 .ץראה-ןמ םכתא יתרעבו םכדימ ומד-תא שקבא ולתיו םהילגר-תאו םהידי-תא וצצקיו םוגרהיו םירענה-תא דוד וציו 12 .ןורבחב רנבא-רבקב ורבקיו וחקל תשב-שיא שאר תאו ןורבחב הכרבה-לע