II Samuel chapter 6 קרפ ב לאומש .ףלא םישלש לארשיב רוחב-לכ-תא דוד דוע ףסיו 1 ןורא תא םשמ תולעהל הדוהי ילעבמ ותא רשא םעה-לכו דוד ךליו םקיו 2 .וילע םיברכה בשי תואבצ הוהי םש םש ארקנ-רשא םיהלאה רשא בדניבא תיבמ והאשיו השדח הלגע-לא םיהלאה ןורא-תא ובכריו 3 .השדח הלגעה-תא םיגהנ בדניבא ינב ויחאו אזעו העבגב ינפל ךלה ויחאו םיהלאה ןורא םע העבגב רשא בדניבא תיבמ והאשיו 4 .ןוראה תורנכבו םישורב יצע לכב הוהי ינפל םיקחשמ לארשי תיב-לכו דודו 5 .םילצלצבו םיענענמבו םיפתבו םילבנבו וטמש יכ וב זחאיו םיהלאה ןורא-לא אזע חלשיו ןוכנ ןרג-דע ואביו 6 .רקבה ןורא םע םש תמיו לשה-לע םיהלאה םש והכיו הזעב הוהי ףא-רחיו 7 .םיהלאה הזע ץרפ אוהה םוקמל ארקיו הזעב ץרפ הוהי ץרפ רשא לע דודל רחיו 8 .הזה םויה דע .הוהי ןורא ילא אובי ךיא רמאיו אוהה םויב הוהי-תא דוד אריו 9 תיב דוד והטיו דוד ריע-לע הוהי ןורא-תא וילא ריסהל דוד הבא-אלו 10 .יתגה םודא-דבע דבע-תא הוהי ךרביו םישדח השלש יתגה םדא דבע תיב הוהי ןורא בשיו 11 .ותיב-לכ-תאו םדא ול-רשא-לכ-תאו םדא דבע תיב-תא הוהי ךרב רמאל דוד ךלמל דגיו 12 ריע םדא דבע תיבמ םיהלאה ןורא-תא לעיו דוד ךליו םיהלאה ןורא רובעב .החמשב דוד .אירמו רוש חבזיו םידעצ השש הוהי-ןורא יאשנ ודעצ יכ יהיו 13 .דב דופא רוגח דודו הוהי ינפל זע-לכב רכרכמ דודו 14 .רפוש לוקבו העורתב הוהי ןורא-תא םילעמ לארשי תיב-לכו דודו 15 ארתו ןולחה דעב הפקשנ לואש-תב לכימו דוד ריע אב הוהי ןורא היהו 16 .הבלב ול זבתו הוהי ינפל רכרכמו זזפמ דוד ךלמה-תא דוד ול-הטנ רשא להאה ךותב ומוקמב ותא וגציו הוהי ןורא-תא ואביו 17 .םימלשו הוהי ינפל תולע דוד לעיו .תואבצ הוהי םשב םעה-תא ךרביו םימלשהו הלועה תולעהמ דוד לכיו 18 תחא םחל תלח שיאל השא-דעו שיאמל לארשי ןומה-לכל םעה-לכל קלחיו 19 .ותיבל שיא םעה-לכ ךליו תחא השישאו דחא רפשאו -המ רמאתו דוד תארקל לואש-תב לכימ אצתו ותיב-תא ךרבל דוד בשיו 20 תולגהכ וידבע תוהמא יניעל םויה הלגנ רשא לארשי ךלמ םויה דבכנ .םיקרה דחא תולגנ תוצל ותיב-לכמו ךיבאמ יב-רחב רשא הוהי ינפל לכימ-לא דוד רמאיו 21 .הוהי ינפל יתקחשו לארשי-לע הוהי םע-לע דיגנ יתא םמע תרמא רשא תוהמאה-םעו יניעב לפש יתייהו תאזמ דוע יתלקנו 22 .הדבכא .התומ םוי דע דלי הל היה-אל לואש-תב לכימלו 23