II Samuel chapter 7 קרפ ב לאומש .ויביא-לכמ ביבסמ ול-חינה הוהיו ותיבב ךלמה בשי-יכ יהיו 1 ןוראו םיזרא תיבב בשוי יכנא אנ האר איבנה ןתנ-לא ךלמה רמאיו 2 .העיריה ךותב בשי םיהלאה .ךמע הוהי יכ השע ךל ךבבלב רשא לכ ךלמה-לא ןתנ רמאיו 3 .רמאל ןתנ-לא הוהי-רבד יהיו אוהה הלילב יהיו 4 .יתבשל תיב יל-הנבת התאה הוהי רמא הכ דוד-לא ידבע-לא תרמאו ךל 5 הזה םויה דעו םירצממ לארשי ינב-תא יתלעה םוימל תיבב יתבשי אל יכ 6 .ןכשמבו להאב ךלהתמ היהאו לארשי יטבש דחא-תא יתרבד רבדה לארשי ינב-לכב יתכלהתה-רשא לכב 7 .םיזרא תיב יל םתינב-אל המל רמאל לארשי-תא ימע-תא תוערל יתיוצ רשא הונה-ןמ ךיתחקל ינא תואבצ הוהי רמא הכ דודל ידבעל רמאת-הכ התעו 8 .לארשי-לע ימע-לע דיגנ תויהל ןאצה רחאמ םש ךל יתשעו ךינפמ ךיביא-לכ-תא התרכאו תכלה רשא לכב ךמע היהאו 9 .ץראב רשא םילדגה םשכ לודג -אלו דוע זגרי אלו ויתחת ןכשו ויתעטנו לארשיל ימעל םוקמ יתמשו 10 .הנושארב רשאכ ותונעל הלוע-ינב ופיסי ךיביא-לכמ ךל יתחינהו לארשי ימע-לע םיטפש יתיוצ רשא םויה-ןמלו 11 .הוהי ךל-השעי תיב-יכ הוהי ךל דיגהו אצי רשא ךירחא ךערז-תא יתמיקהו ךיתבא-תא תבכשו ךימי ואלמי יכ 12 .ותכלממ-תא יתניכהו ךיעממ .םלוע-דע ותכלממ אסכ-תא יתננכו ימשל תיב-הנבי אוה 13 טבשב ויתחכהו ותועהב רשא ןבל יל-היהי אוהו באל ול-היהא ינא 14 .םדא ינב יעגנבו םישנא .ךינפלמ יתרסה רשא לואש םעמ יתרסה רשאכ ונממ רוסי-אל ידסחו 15 .םלוע-דע ןוכנ היהי ךאסכ ךינפל םלוע-דע ךתכלממו ךתיב ןמאנו 16 .דוד-לא ןתנ רבד ןכ הזה ןויזחה לככו הלאה םירבדה לככ 17 ימו הוהי ינדא יכנא ימ רמאיו הוהי ינפל בשיו דוד ךלמה אביו 18 .םלה-דע ינתאיבה יכ יתיב קוחרמל ךדבע-תיב-לא םג רבדתו הוהי ינדא ךיניעב תאז דוע ןטקתו 19 .הוהי ינדא םדאה תרות תאזו .הוהי ינדא ךדבע-תא תעדי התאו ךילא רבדל דוע דוד ףיסוי-המו 20 .ךדבע-תא עידוהל תאזה הלודגה-לכ תא תישע ךבלכו ךרבד רובעב 21 -רשא לכב ךתלוז םיהלא ןיאו ךומכ ןיא-יכ הוהי ינדא תלדג ןכ-לע 22 .ונינזאב ונעמש םעל ול-תודפל םיהלא-וכלה רשא ץראב דחא יוג לארשיכ ךמעכ ימו 23 ךל תידפ רשא ךמע ינפמ ךצראל תוארנו הלודגה םכל תושעלו םש ול םושלו .ויהלאו םיוג םירצממ םהל תייה הוהי התאו םלוע-דע םעל ךל לארשי ךמע-תא ךל ןנוכתו 24 .םיהלאל םלוע-דע םקה ותיב-לעו ךדבע-לע תרבד רשא רבדה םיהלא הוהי התעו 25 .תרבד רשאכ השעו ךדבע תיבו לארשי-לע םיהלא תואבצ הוהי רמאל םלוע-דע ךמש לדגיו 26 .ךינפל ןוכנ היהי דוד -הנבא תיב רמאל ךדבע ןזא-תא התילג לארשי יהלא תואבצ הוהי התא-יכ 27 .תאזה הלפתה-תא ךילא ללפתהל ובל-תא ךדבע אצמ ןכ-לע ךל ךדבע-לא רבדתו תמא ויהי ךירבדו םיהלאה אוה-התא הוהי ינדא התעו 28 .תאזה הבוטה-תא ינדא התא-יכ ךינפל םלועל תויהל ךדבע תיב-תא ךרבו לאוה התעו 29 .םלועל ךדבע-תיב ךרבי ךתכרבמו תרבד הוהי