II Samuel chapter 8 קרפ ב לאומש המאה גתמ-תא דוד חקיו םעינכיו םיתשלפ-תא דוד ךיו ןכ-ירחא יהיו 1 .םיתשלפ דימ תימהל םילבח-ינש דדמיו הצרא םתוא בכשה לבחב םדדמיו באומ-תא ךיו 2 .החנמ יאשנ םידבעל דודל באומ יהתו תויחהל לבחה אלמו .-רהנב ודי בישהל ותכלב הבוצ ךלמ בחר-ןב רזעדדה-תא דוד ךיו 3 רקעיו ילגר שיא ףלא םירשעו םישרפ תואמ-עבשו ףלא ונממ דוד דכליו 4 .בכר האמ ונממ רתויו בכרה-לכ-תא דוד םינשו-םירשע םראב דוד ךיו הבוצ ךלמ רזעדדהל רזעל קשמד םרא אבתו 5 .שיא ףלא עשיו החנמ יאשונ םידבעל דודל םרא יהתו קשמד םראב םיבצנ דוד םשיו 6 .ךלה רשא לכב דוד-תא הוהי .םלשורי םאיביו רזעדדה ידבע לא ויה רשא בהזה יטלש תא דוד חקיו 7 .דאמ הברה תשחנ דוד ךלמה חקל רזעדדה ירע יתרבמו חטבמו 8 .רזעדדה ליח-לכ תא דוד הכה יכ תמח ךלמ יעת עמשיו 9 לע וכרבלו םולשל ול-לאשל דוד-ךלמה-לא ונב-םרוי-תא יעת חלשיו 10 ויה ודיבו רזעדדה היה יעת תומחלמ שיא-יכ והכיו רזעדדהב םחלנ רשא .תשחנ ילכו בהז-ילכו ףסכ-ילכ -לכמ שידקה רשא בהזהו ףסכה-םע הוהיל דוד ךלמה שידקה םתא-םג 11 .שבכ רשא םיוגה בחר-ןב רזעדדה ללשמו קלמעמו םיתשלפמו ןומע ינבמו באוממו םראמ 12 .הבוצ ךלמ .ףלא רשע הנומש חלמ-איגב םרא-תא ותוכהמ ובשב םש דוד שעיו 13 דודל םידבע םודא-לכ יהיו םיבצנ םש םודא-לכב םיבצנ םודאב םשיו 14 .ךלה רשא לכב דוד-תא הוהי עשויו .ומע-לכל הקדצו טפשמ השע דוד יהיו לארשי-לכ-לע דוד ךלמיו 15 .ריכזמ דוליחא-ןב טפשוהיו אבצה-לע היורצ-ןב באויו 16 .רפוס הירשו םינהכ רתיבא-ןב ךלמיחאו בוטיחא-ןב קודצו 17 .ויה םינהכ דוד ינבו יתלפהו יתרכהו עדיוהי-ןב והינבו 18