II Samuel chapter 9 קרפ ב לאומש רובעב דסח ומע השעאו לואש תיבל רתונ רשא דוע-שי יכה דוד רמאיו 1 .ןתנוהי וילא ךלמה רמאיו דוד-לא ול-וארקיו אביצ ומשו דבע לואש תיבלו 2 .ךדבע רמאיו אביצ התאה רמאיו םיהלא דסח ומע השעאו לואש תיבל שיא דוע ספאה ךלמה רמאיו 3 .םילגר הכנ ןתנוהיל ןב דוע ךלמה-לא אביצ -ןב ריכמ תיב אוה-הנה ךלמה-לא אביצ רמאיו אוה הפיא ךלמה ול-רמאיו 4 .רבד ולב לאימע .רבד ולמ לאימע-ןב ריכמ תיבמ והחקיו דוד ךלמה חלשיו 5 וחתשיו וינפ-לע לפיו דוד-לא לואש-ןב ןתנוהי-ןב תשביפמ אביו 6 .ךדבע הנה רמאיו תשביפמ דוד רמאיו ךיבא ןתנוהי רובעב דסח ךמע השעא השע יכ ארית-לא דוד ול רמאיו 7 .דימת ינחלש-לע םחל לכאת התאו ךיבא לואש הדש-לכ-תא ךל יתבשהו .ינומכ רשא תמה בלכה-לא תינפ יכ ךדבע המ רמאיו וחתשיו 8 -לכלו לואשל היה רשא לכ וילא רמאיו לואש רענ אביצ-לא ךלמה ארקיו 9 .ךינדא-ןבל יתתנ ותיב םחל ךינדא-ןבל היהו תאבהו ךידבעו ךינבו התא המדאה-תא ול תדבעו 10 רשע השמח אביצלו ינחלש-לע םחל דימת לכאי ךינדא-ןב תשביפמו ולכאו .םידבע םירשעו םינב השעי ןכ ודבע-תא ךלמה ינדא הוצי רשא לככ ךלמה-לא אביצ רמאיו 11 .ךלמה ינבמ דחאכ ינחלש-לע לכא תשביפמו ךדבע .תשביפמל םידבע אביצ-תיב בשומ לכו אכימ ומשו ןטק-ןב תשביפמלו 12 חספ אוהו לכא אוה דימת ךלמה ןחלש-לע יכ םלשוריב בשי תשביפמו 13 .וילגר יתש