II Samuel chapter 11 קרפ ב לאומש וידבע-תאו באוי-תא דוד חלשיו םיכאלמה תאצ תעל הנשה תבושתל יהיו 1 בשוי דודו הבר-לע ורציו ןומע ינב-תא ותחשיו לארשי-לכ-תאו ומע .םלשוריב אריו ךלמה-תיב גג-לע ךלהתיו ובכשמ לעמ דוד םקיו ברעה תעל יהיו 2 .דאמ הארמ תבוט השאהו גגה לעמ תצחר השא הירוא תשא םעילא-תב עבש-תב תאז-אולה רמאיו השאל שרדיו דוד חלשיו 3 .יתחה תשדקתמ איהו המע בכשיו וילא אובתו החקיו םיכאלמ דוד חלשיו 4 .התיב-לא בשתו התאמטמ .יכנא הרה רמאתו דודל דגתו חלשתו השאה רהתו 5 הירוא-תא באוי חלשיו יתחה הירוא-תא ילא חלש באוי-לא דוד חלשיו 6 .דוד-לא םולשלו םעה םולשלו באוי םולשל דוד לאשיו וילא הירוא אביו 7 .המחלמה ךלמה תיבמ הירוא אציו ךילגר ץחרו ךתיבל דר הירואל דוד רמאיו 8 .ךלמה תאשמ וירחא אצתו .ותיב-לא דרי אלו וינדא ידבע-לכ תא ךלמה תיב חתפ הירוא בכשיו 9 אולה הירוא-לא דוד רמאיו ותיב-לא הירוא דרי-אל רמאל דודל ודגיו 10 .ךתיב-לא תדרי-אל עודמ אב התא ךרדמ ינדאו תוכסב םיבשי הדוהיו לארשיו ןוראה דוד-לא הירוא רמאיו 11 תותשלו לכאל יתיב-לא אובא ינאו םינח הדשה ינפ-לע ינדא ידבעו באוי .הזה רבדה-תא השעא-םא ךשפנ יחו ךיח יתשא-םע בכשלו הירוא בשיו ךחלשא רחמו םויה-םג הזב בש הירוא-לא דוד רמאיו 12 .תרחממו אוהה םויב םלשוריב ובכשמב בכשל ברעב אציו והרכשיו תשיו וינפל לכאיו דוד ול-ארקיו 13 .דרי אל ותיב-לאו וינדא ידבע-םע .הירוא דיב חלשיו באוי-לא רפס דוד בתכיו רקבב יהיו 14 םתבשו הקזחה המחלמה ינפ לומ-לא הירוא-תא ובה רמאל רפסב בתכיו 15 .תמו הכנו וירחאמ יכ עדי רשא םוקמה-לא הירוא-תא ןתיו ריעה-לא באוי רומשב יהיו 16 .םש ליח-ישנא םג תמיו דוד ידבעמ םעה-ןמ לפיו באוי-תא ומחליו ריעה ישנא ואציו 17 .יתחה הירוא .המחלמה ירבד-לכ-תא דודל דגיו באוי חלשיו 18 .ךלמה-לא רבדל המחלמה ירבד-לכ תא ךתולככ רמאל ךאלמה-תא וציו 19 אולה םחלהל ריעה-לא םתשגנ עודמ ךל רמאו ךלמה תמח הלעת-םא היהו 20 .המוחה לעמ ורי-רשא תא םתעדי לעמ בכר חלפ וילע הכילשה השא-אולה תשברי-ןב ךלמיבא-תא הכה-ימ 21 .תמ יתחה הירוא ךדבע םג תרמאו המוחה-לא םתשגנ המל ץבתב תמיו המוחה .באוי וחלש רשא-לכ תא דודל דגיו אביו ךאלמה ךליו 22 הדשה ונילא ואציו םישנאה ונילע ורבג-יכ דוד-לא ךאלמה רמאיו 23 .רעשה חתפ-דע םהילע היהנו ךדבע םגו ךלמה ידבעמ ותומיו המוחה לעמ ךדבע-לא םיארומה ואריו 24 .תמ יתחה הירוא הזה רבדה-תא ךיניעב ערי-לא באוי-לא רמאת-הכ ךאלמה-לא דוד רמאיו 25 .והקזחו הסרהו ריעה-לא ךתמחלמ קזחה ברחה לכאת הזכו הזכ-יכ .הלעב-לע דפסתו השיא הירוא תמ-יכ הירוא תשא עמשתו 26 ןב ול דלתו השאל ול-יהתו ותיב-לא הפסאיו דוד חלשיו לבאה רבעיו 27 .הוהי יניעב דוד השע-רשא רבדה עריו