II Samuel chapter 12 קרפ ב לאומש ויה םישנא ינש ול רמאיו וילא אביו דוד-לא ןתנ-תא הוהי חלשיו 1 .שאר דחאו רישע דחא תחא ריעב .דאמ הברה רקבו ןאצ היה רישעל 2 -םעו ומע לדגתו היחיו הנק רשא הנטק תחא השבכ-םא יכ לכ-ןיא שרלו 3 .תבכ ול-יהתו בכשת וקיחבו התשת וסכמו לכאת ותפמ ודחי וינב ול-אבה חראל תושעל ורקבמו ונאצמ תחקל למחיו רישעה שיאל ךלה אביו 4 .וילא אבה שיאל השעיו שארה שיאה תשבכ-תא gwie השעה שיאה תומ-ןב יכ הוהי-יח ןתנ-לא רמאיו דאמ שיאב דוד ףא-רחיו 5 .תאז -אל רשא לעו הזה רבדה-תא השע רשא בקע םיתעברא םלשי השבכה-תאו 6 .למח ךיתחשמ יכנא לארשי יהלא הוהי רמא-הכ שיאה התא דוד-לא ןתנ רמאיו 7 .לואש דימ ךיתלצה יכנאו לארשי-לע ךלמל תיב-תא ךל הנתאו ךקיחב ךינדא ישנ-תאו ךינדא תיב-תא ךל הנתאו 8 .הנהכו הנהכ ךל הפסאו טעמ-םאו הדוהיו לארשי ברחב תיכה יתחה הירוא תא וניעב ערה תושעל הוהי רבד-תא תיזב עודמ 9 .ןומע ינב ברחב תגרה ותאו השאל ךל תחקל ותשא-תאו תשא-תא חקתו ינתזב יכ בקע םלוע-דע ךתיבמ ברח רוסת-אל התעו 10 .השאל ךל תויהל יתחה הירוא ךיניעל ךישנ-תא יתחקלו ךתיבמ הער ךילע םיקמ יננה הוהי רמא הכ 11 .תאזה שמשה יניעל ךישנ-םע בכשו ךיערל יתתנו דגנו לארשי-לכ דגנ הזה רבדה-תא השעא ינאו רתסב תישע התא יכ 12 .שמשה ריבעה הוהי-םג דוד-לא ןתנ רמאיו הוהיל יתאטח ןתנ-לא דוד רמאיו 13 .תומת אל ךתאטח תומ ךל דוליה ןבה םג הזה רבדב הוהי יביא-תא תצאנ ץאנ-יכ ספא 14 .תומי דודל הירוא-תשא הדלי רשא דליה-תא הוהי ףגיו ותיב-לא ןתנ ךליו 15 .שנאיו .הצרא בכשו ןלו אבו םוצ דוד םציו רענה דעב םיהלאה-תא דוד שקביו 16 .םחל םתא ארב-אלו הבא אלו ץראה-ןמ ומיקהל וילע ותיב ינקז ומקיו 17 תמ-יכ ול דיגהל דוד ידבע ואריו דליה תמיו יעיבשה םויב יהיו 18 ךיאו ונלוקב עמש-אלו וילא ונרבד יח דליה תויהב הנה ורמא יכ דליה .הער השעו דליה תמ וילא רמאנ -לא דוד רמאיו דליה תמ יכ דוד ןביו םישחלתמ וידבע יכ דוד אריו 19 .תמ ורמאיו דליה תמה וידבע וחתשיו הוהי-תיב אביו ותלמש ףלחיו ךסיו ץחריו ץראהמ דוד םקיו 20 .לכאיו םחל ול ומישיו לאשיו ותיב-לא אביו תמצ יח דליה רובעב התישע רשא הזה רבדה-המ וילא וידבע ורמאיו 21 .םחל לכאתו תמק דליה תמ רשאכו ךבתו הוהי יננחי עדוי ימ יתרמא יכ הכבאו יתמצ יח דליה דועב רמאיו 22 .דליה יחו -אל אוהו וילא ךלה ינא דוע ובישהל לכואה םצ ינא הז המל תמ התעו 23 .ילא בושי ארקיו ןב דלתו המע בכשיו הילא אביו ותשא עבש-תב תא דוד םחניו 24 .ובהא הוהיו המלש ומש-תא .הוהי רובעב הידידי ומש-תא ארקיו איבנה ןתנ דיב חלשיו 25 .הכולמה ריע-תא דכליו ןומע ינב תברב באוי םחליו 26 ריע-תא יתדכל-םג הברב יתמחלנ רמאיו דוד-לא םיכאלמ באוי חלשיו 27 .םימה ריעה-תא ינא דכלא-ןפ הדכלו ריעה-לע הנחו םעה רתי-תא ףסא התעו 28 .הילע ימש ארקנו .הדכליו הב םחליו התבר ךליו םעה-לכ-תא דוד ףסאיו 29 -לע יהתו הרקי ןבאו בהז רככ הלקשמו ושאר לעמ םכלמ-תרטע-תא חקיו 30 .דאמ הברה איצוה ריעה ללשו דוד שאר לזרבה תרזגמבו לזרבה יצרחבו הרגמב םשיו איצוה הב-רשא םעה-תאו 31 םעה-לכו דוד בשיו ןומע-ינב ירע לכל השעי ןכו ןכלמב םתוא ריבעהו .םלשורי