II Samuel chapter 13 קרפ ב לאומש ןונמא הבהאיו רמת המשו הפי תוחא דוד-ןב םולשבאלו ןכ-ירחא יהיו 1 .דוד-ןב יניעב אלפיו איה הלותב יכ ותחא רמת רובעב תולחתהל ןונמאל רציו 2 .המואמ הל תושעל ןונמא .דאמ םכח שיא בדנויו דוד יחא העמש-ןב בדנוי ומשו ער ןונמאלו 3 רמאיו יל דיגת אולה רקבב רקבב ךלמה-ןב לד הככ התא עודמ ול רמאיו 4 .בהא ינא יחא םלשבא תוחא רמת-תא ןונמא ול וילא תרמאו ךתוארל ךיבא אבו לחתהו ךבכשמ-לע בכש בדנוהי ול רמאיו 5 הארא רשא ןעמל הירבה-תא יניעל התשעו םחל ינרבתו יתוחא רמת אנ אבת .הדימ יתלכאו אנ-אובת ךלמה-לא ןונמא רמאיו ותארל ךלמה אביו לחתיו ןונמא בכשיו 6 .הדימ הרבאו תובבל יתש יניעל בבלתו יתחא רמת ול-ישעו ךיחא ןונמא תיב אנ יכל רמאל התיבה רמת-לא דוד חלשיו 7 .הירבה בבלתו שולתו קצבה-תא חקתו בכש אוהו היחא ןונמא תיב רמת ךלתו 8 .תובבלה-תא לשבתו ויניעל -לכ ואיצוה ןונמא רמאיו לוכאל ןאמיו וינפל קצתו תרשמה-תא חקתו 9 .וילעמ שיא-לכ ואציו ילעמ שיא -תא רמת חקתו ךדימ הרבאו רדחה הירבה יאיבה רמת-לא ןונמא רמאיו 10 .הרדחה היחא ןונמאל אבתו התשע רשא תובבלה .יתוחא ימע יבכש יאוב הל רמאיו הב-קזחיו לכאל וילא שגתו 11 -תא השעת-לא לארשיב ןכ השעי-אל יכ יננעת-לא יחא-לא ול רמאתו 12 .תאזה הלבנה התעו לארשיב םילבנה דחאכ היהת התאו יתפרח-תא ךילוא הנא ינאו 13 .ךממ ינענמי אל יכ ךלמה-לא אנ-רבד .התא בכשיו הנעיו הנממ קזחיו הלוקב עמשל הבא אלו 14 הבהאמ האנש רשא האנשה הלודג יכ דאמ הלודג האנש ןונמא האנשיו 15 .יכל ימוק ןונמא הל-רמאיו הבהא רשא ינחלשל ימע תישע-רשא תרחאמ תאזה הלודגה הערה תדוא-לא ול רמאתו 16 .הל עמשל הבא אלו לענו הצוחה ילעמ תאז-תא אנ-וחלש רמאיו ותרשמ ורענ-תא ארקיו 17 .הירחא תלדה אציו םיליעמ תלותבה ךלמה-תונב ןשבלת ןכ יכ םיספ תנתכ הילעו 18 .הירחא תלדה לענו ץוחה ותרשמ התוא -לע הדי םשתו הערק הילע רשא םיספה תנתכו השאר-לע רפא רמת חקתו 19 .הקעזו ךולה ךלתו השאר יתוחא התעו ךמע היה ךיחא ןונימאה היחא םולשבא הילא רמאיו 20 תיב הממשו רמת בשתו הזה רבדל ךבל-תא יתישת-לא אוה ךיחא ישירחה .היחא םולשבא .דאמ ול רחיו הלאה םירבדה-לכ תא עמש דוד ךלמהו 21 ןונמא-תא םולשבא אנש-יכ בוט-דעו ערמל ןונמא-םע םולשבא רבד-אלו 22 .ותחא רמת תא הנע רשא רבד-לע םירפא-םע רשא רוצח לעבב םולשבאל םיזזג ויהיו םימי םיתנשל יהיו 23 .ךלמה ינב-לכל םולשבא ארקיו ךלמה אנ-ךלי ךדבעל םיזזג אנ-הנה רמאיו ךלמה-לא םולשבא אביו 24 .ךדבע-םע וידבעו ךילע דבכנ אלו ונלכ ךלנ אנ-לא ינב-לא םולשבא-לא ךלמה רמאיו 25 .והכרביו תכלל הבא-אלו וב-ץרפיו ךלי המל ךלמה ול רמאיו יחא ןונמא ונתא אנ-ךלי אלו םולשבא רמאיו 26 .ךמע .ךלמה ינב-לכ תאו ןונמא-תא ותא חלשיו םולשבא וב-ץרפיו 27 יתרמאו ןייב ןונמא-בל בוטכ אנ ואר רמאל וירענ-תא םולשבא וציו 28 םכתא יתיוצ יכנא יכ אולה וארית-לא ותא םתמהו ןונמא-תא וכה םכילא .ליח-ינבל ויהו וקזח ךלמה ינב-לכ ומקיו םולשבא הוצ רשאכ ןונמאל םולשבא ירענ ושעיו 29 .וסניו ודרפ-לע שיא ובכריו ינב-לכ-תא םולשבא הכה רמאל דוד-לא האב העמשהו ךרדב המה יהיו 30 .דחא םהמ רתונ-אלו ךלמה יערק םיבצנ וידבע-לכו הצרא בכשיו וידגב-תא ערקיו ךלמה םקיו 31 .םידגב םירענה-לכ תא ינדא רמאי-לא רמאיו דוד-יחא העמש-ןב בדנוי ןעיו 32 םוימ המוש התיה םולשבא יפ-לע-יכ תמ ודבל ןונמא-יכ ותימה ךלמה-ינב .ותחא רמת תא ותנע -םא-יכ ותמ ךלמה ינב-לכ רמאל רבד ובל-לא ךלמה ינדא םשי-לא התעו 33 .תמ ודבל ןונמא םיכלה בר-םע הנהו אריו וניע-תא הפצה רענה אשיו םולשבא חרביו 34 .רהה דצמ וירחא ךרדמ .היה ןכ ךדבע רבדכ ואב ךלמה-ינב הנה ךלמה-לא בדנוי רמאיו 35 ךלמה-םגו וכביו םלוק ואשיו ואב ךלמה-ינב הנהו רבדל ותלככ יהיו 36 .דאמ לודג יכב וכב וידבע-לכו -לכ ונב-לע לבאתיו רושג ךלמ רוחימע-ןב ימלת-לא ךליו חרב םולשבאו 37 .םימיה .םינש שלש םש-יהיו רושג ךליו חרב םולשבאו 38 .תמ-יכ ןונמא-לע םחנ-יכ םולשבא-לא תאצל ךלמה דוד לכתו 39