II Samuel chapter 14 קרפ ב לאומש .םולשבא-לע ךלמה בל-יכ הירצ-ןב באוי עדיו 1 -ישבלו אנ-ילבאתה הילא רמאיו המכח השא םשמ חקיו העוקת באוי חלשיו 2 .תמ-לע תלבאתמ םיבר םימי הז השאכ תייהו ןמש יכוסת-לאו לבא-ידגב אנ .היפב םירבדה-תא באוי םשיו הזה רבדכ וילא תרבדו ךלמה-לא תאבו 3 רמאתו וחתשתו הצרא היפא-לע לפתו ךלמה-לא תיעקתה השאה רמאתו 4 .ךלמה העשוה .ישיא תמיו ינא הנמלא-השא לבא רמאתו ךל-המ ךלמה הל-רמאיו 5 דחאה וכיו םהיניב ליצמ ןיאו הדשב םהינש וצניו םינב ינש ךתחפשלו 6 .ותא תמיו דחאה-תא והתמנו ויחא הכמ-תא ינת ורמאיו ךתחפש-לע החפשמה-לכ המק הנהו 7 הראשנ רשא יתלחג-תא ובכו שרויה-תא םג הדימשנו גרה רשא ויחא שפנב .המדאה ינפ-לע תיראשו םש ישיאל-םוש יתלבל .ךילע הוצא ינאו ךתיבל יכל השאה-לא ךלמה רמאיו 8 יבא תיב-לעו ןועה ךלמה ינדא ילע ךלמה-לא תיעוקתה השאה רמאתו 9 .יקנ ואסכו ךלמהו .ךב תעגל דוע ףיסי-אלו ילא ותאבהו ךילא רבדמה ךלמה רמאיו 10 אלו תחשל םדה לאג תיברהמ ךיהלא הוהי-תא ךלמה אנ-רכזי רמאתו 11 .הצרא ךנב תרעשמ לפי-םא הוהי-יח רמאיו ינב-תא ודימשי .ירבד רמאיו רבד ךלמה ינדא-לא ךתחפש אנ-רבדת השאה רמאתו 12 הזה רבדה ךלמה רבדמו םיהלא םע-לע תאזכ התבשח המלו השאה רמאתו 13 .וחדנ-תא ךלמה בישה יתלבל םשאכ שפנ םיהלא אשי-אלו ופסאי אל רשא הצרא םירגנה םימכו תומנ תומ-יכ 14 .חדנ ונממ חדי יתלבל תובשחמ בשחו םעה ינארי יכ הזה רבדה-תא ינדא ךלמה-לא רבדל יתאב-רשא התעו 15 .ותמא רבד-תא ךלמה השעי ילוא ךלמה-לא אנ-הרבדא ךתחפש רמאתו דחי ינב-תאו יתא דימשהל שיאה ףכמ ותמא-תא ליצהל ךלמה עמשי יכ 16 .םיהלא תלחנמ ןכ םיהלאה ךאלמכ יכ החונמל ךלמה ינדא-רבד אנ-היהי ךתחפש רמאתו 17 .ךמע יהי ךיהלא הוהיו ערהו בוטה עמשל ךלמה ינדא לאש יכנא רשא רבד ינממ ידחכת אנ-לא השאה-לא רמאיו ךלמה ןעיו 18 .ךלמה ינדא אנ-רבדי השאה רמאתו ךתא ינדא ךשפנ-יח רמאתו השאה ןעתו תאז-לכב ךתא באוי דיה ךלמה רמאיו 19 אוה באוי ךדבע-יכ ךלמה ינדא רבד-רשא לכמ לימשהלו ןימהל שא-םא ךלמה .הלאה םירבדה-לכ תא ךתחפש יפב םש אוהו ינוצ םכח ינדאו הזה רבדה-תא באוי ךדבע השע רבדה ינפ-תא בבס רובעבל 20 .ץראב רשא-לכ-תא תעדל םיהלאה ךאלמ תמכחכ רענה-תא בשה ךלו הזה רבדה-תא יתישע אנ-הנה באוי-לא ךלמה רמאיו 21 .םולשבא-תא םויה באוי רמאיו ךלמה-תא ךרביו וחתשיו הצרא וינפ-לא באוי לפיו 22 .ודבע רבד-תא ךלמה השע-רשא ךלמה ינדא ךיניעב ןח יתאצמ-יכ ךדבע עדי .םלשורי םולשבא-תא אביו הרושג ךליו באוי םקיו 23 ינפו ותיב-לא םולשבא בסיו הארי אל ינפו ותיב-לא בסי ךלמה רמאיו 24 .האר אל ךלמה דעו ולגר ףכמ דאמ ללהל לארשי-לכב הפי-שיא היה-אל םולשבאכו 25 .םומ וב היה-אל ודקדק וילע דבכ-יכ חלגי רשא םימיל םימי ץקמ היהו ושאר-תא וחלגבו 26 .ךלמה ןבאב םילקש םיתאמ ושאר רעש-תא לקשו eglbe תפי השא התיה איה רמת המשו תחא תבו םינב השולש םולשבאל ודלויו 27 .הארמ .האר אל ךלמה ינפו םימי םיתנש םלשוריב םולשבא בשיו 28 וילא אובל הבא אלו ךלמה-לא ותא חלשל באוי-לא םולשבא חלשיו 29 .אובל הבא אלו תינש דוע חלשיו היתצוהו וכל םירעש םש-ולו ידי-לא באוי תקלח ואר וידבע-לא רמאיו 30 .שאב הקלחה-תא םולשבא ידבע ותציו שאב -תא ךדבע ותיצה המל וילא רמאיו התיבה םולשבא-לא אביו באוי םקיו 31 .שאב יל-רשא הקלחה ךתא החלשאו הנה אב רמאל ךילא יתחלש הנה באוי-לא םולשבא רמאיו 32 ךלמה ינפ הארא התעו םש-ינא דע יל בוט רושגמ יתאב המל רמאל ךלמה-לא .ינתמהו ןוע יב-שי-םאו ךלמה-לא אביו םולשבא-לא ארקיו ול-דגיו ךלמה-לא באוי אביו 33 .םולשבאל ךלמה קשיו ךלמה ינפל הצרא ויפא-לע ול וחתשיו