II Samuel chapter 15 קרפ ב לאומש םיצר שיא םישמחו םיססו הבכרמ םולשבא ול שעיו ןכ ירחאמ יהיו 1 .וינפל -ול-היהי-רשא שיאה-לכ יהיו רעשה ךרד די-לע דמעו םולשבא םיכשהו 2 התא ריע הזמ-יא רמאיו וילא םולשבא ארקיו טפשמל ךלמה-לא אובל ביר .ךדבע לארשי-יטבש דחאמ רמאיו .ךלמה תאמ ךל-ןיא עמשו םיחכנו םיבוט ךרבד האר םולשבא וילא רמאיו 3 -ול-היהי-רשא שיא-לכ אובי ילעו ץראב טפש ינמשי-ימ םולשבא רמאיו 4 .ויתקדצהו טפשמו ביר .ול קשנו ול קיזחהו ודי-תא חלשו ול תוחתשהל שיא-ברקב היהו 5 בנגיו ךלמה-לא טפשמל ואבי-רשא לארשי-לכל הזה רבדכ םולשבא שעיו 6 .לארשי ישנא בל-תא םולשבא -תא םלשאו אנ הכלא ךלמה-לא םולשבא רמאיו הנש םיעברא ץקמ יהיו 7 .ןורבחב הוהיל יתרדנ-רשא ירדנ הוהי ינבישי בישי-םא רמאל םראב רושגב יתבשב ךדבע רדנ רדנ-יכ 8 .הוהי-תא יתדבעו םלשורי .הנורבח ךליו םקיו םולשב ךל ךלמה ול-רמאיו 9 רפשה לוק-תא םכעמשכ רמאל לארשי יטבש-לכב םילגרמ םולשבא חלשיו 10 .ןורבחב םולשבא ךלמ םתרמאו ועדי אלו םמתל םיכלהו םיארק םלשורימ שיא םיתאמ וכלה םולשבא-תאו 11 .רבד-לכ -תא וחבזב הלגמ וריעמ דוד ץעוי ינליגה לפתיחא-תא םולשבא חלשיו 12 .םולשבא-תא ברו ךלוה םעהו ץמא רשקה יהיו םיחבזה .םולשבא ירחא לארשי שיא-בל היה רמאל דוד-לא דיגמה אביו 13 -היהת-אל יכ החרבנו ומוק םלשוריב ותא-רשא וידבע-לכל דוד רמאיו 14 -תא ונילע חידהו ונגשהו רהמי-ןפ תכלל ורהמ םולשבא ינפמ הטילפ ונל .ברח-יפל ריעה הכהו הערה .ךידבע הנה ךלמה ינדא רחבי-רשא לככ ךלמה-לא ךלמה-ידבע ורמאיו 15 רמשל םישגלפ םישנ רשע תא ךלמה בזעיו וילגרב ותיב-לכו ךלמה אציו 16 .תיבה .קחרמה תיב ודמעיו וילגרב םעה-לכו ךלמה אציו 17 תואמ-שש םיתגה-לכו יתלפה-לכו יתרכה-לכו ודי-לע םירבע וידבע-לכו 18 .ךלמה ינפ-לע םירבע תגמ ולגרב ואב-רשא שיא ךלמה-םע בשו בוש ונתא התא-םג ךלת המל יתגה יתא-לא ךלמה רמאיו 19 .ךמוקמל התא הלג-םגו התא ירכנ-יכ ךלוה ינא-רשא לע ךלוה ינאו תכלל ונמע ךעונא םויהו ךאוב לומת 20 .תמאו דסח ךמע ךיחא-תא בשהו בוש רשא םוקמב-םא יכ ךלמה ינדא יחו הוהי-יח רמאיו ךלמה-תא יתא ןעיו 21 .ךדבע היהי םש-יכ םייחל-םא תומל-םא ךלמה ינדא םש-היהי ףטה-לכו וישנא-לכו יתגה יתא רבעיו רבעו ךל יתא-לא דוד רמאיו 22 .ותא רשא ןורדק לחנב רבע ךלמהו םירבע םעה-לכו לודג לוק םיכוב ץראה-לכו 23 .רבדמה-תא ךרד-ינפ-לע םירבע םעה-לכו וקציו םיהלאה תירב ןורא-תא םיאשנ ותא םיולה-לכו קודצ-םג הנהו 24 .ריעה-ןמ רובעל םעה-לכ םת-דע רתיבא לעיו םיהלאה ןורא-תא יניעב ןח אצמא-םא ריעה םיהלאה ןורא-תא בשה קודצל ךלמה רמאיו 25 .והונ-תאו ותא ינארהו ינבשהו הוהי .ויניעב בוט רשאכ יל-השעי יננה ךב יתצפח אל רמאי הכ םאו 26 ךנב ץעמיחאו םולשב ריעה הבש התא האורה ןהכה קודצ-לא ךלמה רמאיו 27 .םכתא םכינב ינש רתיבא-ןב ןתנוהיו .יל דיגהל םכמעמ רבד אוב דע רבדמה תורבעב המהמתמ יכנא ואר 28 .םש ובשיו םלשורי םיהלאה ןורא-תא רתיבאו קודצ בשיו 29 ףחי ךלה אוהו יופח ול שארו הכובו הלע םיתיזה הלעמב הלע דודו 30 .הכבו הלע ולעו ושאר שיא ופח ותא-רשא םעה-לכו -תא אנ-לכס דוד רמאיו םולשבא-םע םירשקב לפתיחא רמאל דיגה דודו 31 .הוהי לפתיחא תצע ישוח ותארקל הנהו םיהלאל םש הוחתשי-רשא שארה-דע אב דוד יהיו 32 .ושאר-לע המדאו ותנתכ עורק יכראה .אשמל ילע תיהו יתא תרבע םא דוד ול רמאיו 33 ינאו ךיבא דבע היהא ךלמה ינא ךדבע םולשבאל תרמאו בושת ריעה-םאו 34 .לפתיחא תצע תא יל התרפהו ךדבע ינאו התעו זאמ תיבמ עמשת רשא רבדה-לכ היהו םינהכה רתיבאו קודצ םש ךמע אולהו 35 .םינהכה רתיבאלו קודצל דיגת ךלמה םדיב םתחלשו רתיבאל ןתנוהיו קודצל ץעמיחא םהינב ינש םמע םש-הנה 36 .ועמשת רשא רבד-לכ ילא .םלשורי אבי םלשבאו ריעה דוד הער ישוח אביו 37