II Samuel chapter 16 קרפ ב לאומש םירמח דמצו ותארקל תשב-יפמ רענ אביצ הנהו שארהמ טעמ רבע דודו 1 .ןיי לבנו ץיק האמו םיקומצ האמו םחל םיתאמ םהילעו םישבח ךלמה-תיבל םירומחה אביצ רמאיו ךל הלא-המ אביצ-לא ךלמה רמאיו 2 .רבדמב ףעיה תותשל ןייהו םירענה לוכאל ץיקהו םחלהלו בכרל םלשוריב בשוי הנה ךלמה-לא אביצ רמאיו ךינדא-ןב היאו ךלמה רמאיו 3 .יבא תוכלממ תא לארשי תיב יל ובישי םויה רמא יכ יתיוחתשה אביצ רמאיו תשב-יפמל רשא לכ ךל הנה אבצל ךלמה רמאיו 4 .ךלמה ינדא ךיניעב ןח-אצמא ומשו לואש-תיב תחפשממ אצוי שיא םשמ הנהו םירוחב-דע דוד ךלמה אבו 5 .ללקמו אוצי אצי ארג-ןב יעמש םירבגה-לכו םעה-לכו דוד ךלמה ידבע-לכ-תאו דוד-תא םינבאב לקסיו 6 .ולאמשמו ונימימ .לעילבה שיאו םימדה שיא אצ אצ וללקב יעמש רמא-הכו 7 -תא הוהי ןתיו ותחת תכלמ רשא לואש-תיב ימד לכ הוהי ךילע בישה 8 .התא םימד שיא יכ ךתערב ךנהו ךנב םולשבא דיב הכולמה ינדא-תא הזה תמה בלכה ללקי המל ךלמה-לא היורצ-ןב ישיבא רמאיו 9 .ושאר-תא הריסאו אנ-הרבעא ךלמה ללק ול רמא הוהי יכו ללקי יכ הירצ ינב םכלו יל-המ ךלמה רמאיו 10 .ןכ התישע עודמ רמאי ימו דוד-תא -תא שקבמ יעממ אצי-רשא ינב הנה וידבע-לכ-לאו ישיבא-לא דוד רמאיו 11 .הוהי ול-רמא יכ ללקיו ול וחנה ינימיה-ןב התע-יכ ףאו ישפנ .הזה םויה ותללק תחת הבוט יל הוהי בישהו ינועב הוהי הארי ילוא 12 ללקיו ךולה ותמעל רהה עלצב ךלה יעמשו ךרדב וישנאו דוד ךליו 13 .רפעב רפעו ותמעל םינבאב לקסיו .םש שפניו םיפיע ותא-רשא םעה-לכו ךלמה אביו 14 .ותא לפתיחאו םלשורי ואב לארשי שיא םעה-לכו םולשבאו 15 -לא ישוח רמאיו םולשבא-לא דוד הער יכראה ישוח אב-רשאכ יהיו 16 .ךלמה יחי ךלמה יחי םולשבא .ךער-תא תכלה-אל המל ךער-תא ךדסח הז ישוח-לא םולשבא רמאיו 17 שיא-לכו הזה םעהו הוהי רחב רשא יכ אל םלשבא-לא ישוח רמאיו 18 .בשא ותאו היהא אל לארשי ןכ ךיבא ינפל יתדבע רשאכ ונב ינפל אולה דבעא ינא ימל תינשהו 19 .ךינפל היהא .השענ-המ הצע םכל ובה לפתיחא-לא םולשבא רמאיו 20 תיבה רומשל חינה רשא ךיבא ישגלפ-לא אוב םלשבא-לא לפתיחא רמאיו 21 .ךתא רשא-לכ ידי וקזחו ךיבא-תא תשאבנ-יכ לארשי-לכ עמשו -לכ יניעל ויבא ישגלפ-לא םולשבא אביו גגה-לע להאה םולשבאל וטיו 22 .לארשי -לכ ןכ םיהלאה רבדב -לאשי רשאכ םהה םימיב ץעי רשא לפתיחא תצעו 23 .םלשבאל םג דודל-םג לפתיחא תצע