II Samuel chapter 17 קרפ ב לאומש הפדראו המוקאו שיא ףלא רשע-םינש אנ הרחבא םלשבא-לא לפתיחא רמאיו 1 .הלילה דוד-ירחא ותא-רשא םעה-לכ סנו ותא יתדרחהו םידי הפרו עגי אוהו וילע אובאו 2 .ודבל ךלמה-תא יתיכהו היהי םעה-לכ שקבמ התא רשא שיאה לכה בושכ ךילא םעה-לכ הבישאו 3 .םולש .לארשי ינקז-לכ יניעבו םלשבא יניעב רבדה רשייו 4 .אוה-םג ויפב-המ העמשנו יכראה ישוחל םג אנ ארק םולשבא רמאיו 5 רבד הזה רבדכ רמאל וילא םולשבא רמאיו םולשבא-לא ישוח אביו 6 .רבד התא ןיא-םא ורבד-תא השענה לפתיחא .תאזה םעפב לפתיחא ץעי-רשא הצעה הבוט-אל םולשבא-לא ישוח רמאיו 7 שפנ ירמו המה םירבג יכ וישנא-תאו ךיבא-תא תעדי התא ישוח רמאיו 8 .םעה-תא ןילי אלו המחלמ שיא ךיבאו הדשב לוכש בדכ המה םהב לפנכ היהו תמוקמה דחאב וא םיתחפה תחאב אבחנ-אוה התע הנה 9 .םלשבא ירחא רשא םעב הפגמ התיה רמאו עמשה עמשו הלחתב -יכ לארשי-לכ עדי-יכ סמי סמה היראה בלכ ובל רשא ליח-ןב-םג אוהו 10 .ותא רשא ליח-ינבו ךיבא רובג -לע-רשא לוחכ עבש ראב-דעו ןדמ לארשי-לכ ךילע ףסאי ףסאה יתצעי יכ 11 .ברקב םיכלה ךינפו ברל םיה לטה לפי רשאכ וילע ונחנו םש אצמנ רשא תמוקמה תחאב וילא ונאבו 12 .דחא-םג ותא-רשא םישנאה-לכבו וב רתונ-אלו המדאה-לע ונבחסו םילבח איהה ריעה-לא לארשי-לכ ואישהו ףסאי ריע-לא-םאו 13 .רורצ-םג םש אצמנ-אל-רשא דע לחנה-דע ותא לפתיחא תצעמ יכראה ישוח תצע הבוט לארשי שיא-לכו םולשבא רמאיו 14 םולשבא-לא הוהי איבה רובעבל הבוטה לפתיחא תצע-תא רפהל הוצ הוהיו .הערה-תא -תא לפתיחא ץעי תאזכו תאזכ םינהכה רתיבא-לאו קודצ-לא ישוח רמאיו 15 .ינא יתצעי תאזכו תאזכו לארשי ינקז תאו םלשבא רבדמה תוברעב הלילה ןלת-לא רמאל דודל ודיגהו הרהמ וחלש התעו 16 .ותא רשא םעה-לכלו ךלמל עלבי ןפ רובעת רובע םגו םהו םהל הדיגהו החפשה הכלהו לגר-ןיעב םידמע ץעמיחאו ןתנוהיו 17 .הריעה אובל תוארהל ולכוי אל יכ דוד ךלמל ודיגהו וכלי שיא-תיב-לא ואביו הרהמ םהינש וכליו םלשבאל דגיו רענ םתא אריו 18 .םש ודריו ורצחב ראב ולו םירוחבב אלו תופרה וילע חטשתו ראבה ינפ-לע ךסמה-תא שרפתו השאה חקתו 19 .רבד עדונ ןתנוהיו ץעמיחא היא ורמאיו התיבה השאה-לא םולשבא ידבע ואביו 20 .םלשורי ובשיו ואצמ אלו ושקביו םימה לכימ ורבע השאה םהל רמאתו -לא ורמאיו דוד ךלמל ודגיו וכליו ראבהמ ולעיו םתכל ירחא יהיו 21 .לפתיחא םכילע ץעי הככ-יכ םימה-תא הרהמ ורבעו ומוק דוד דחא-דע רקבה רוא-דע ןדריה-תא ורבעיו ותא רשא םעה-לכו דוד םקיו 22 .ןדריה-תא רבע-אל רשא רדענ אל -לא ךליו םקיו רומחה-תא שבחיו ותצע התשענ אל יכ האר לפתיחאו 23 .ויבא רבקב רבקיו תמיו קנחיו ותיב-לא וציו וריע-לא ותיב .ומע לארשי שיא-לכו אוה ןדריה-תא רבע םלשבאו המינחמ אב דודו 24 ארתי ומשו שיא-ןב אשמעו אבצה-לע באוי תחת םלשבא םש אשמע-תאו 25 .באוי םא היורצ תוחא שחנ-תב לגיבא-לא אב-רשא ילארשיה .דעלגה ץרא םלשבאו לארשי ןחיו 26 -ןב ריכמו ןומע-ינב תברמ שחנ-ןב יבשו המינחמ דוד אובכ יהיו 27 .םילגרמ ידעלגה ילזרבו רבד אלמ לאימע םישדעו לופו ילקו חמקו םירעשו םיטחו רצוי ילכו תופסו בכשמ 28 .ilwe יכ לוכאל ותא-רשא םעלו דודל ושיגה רקב תופשו ןאצו האמחו שבדו 29 .רבדמב אמצו ףיעו בער םעה ורמא