II Samuel chapter 18 קרפ ב לאומש .תואמ ירשו םיפלא ירש םהילע םשיו ותא רשא םעה-תא דוד דקפיו 1 היורצ-ןב ישיבא דיב תישלשהו באוי-דיב תישלשה םעה-תא דוד חלשיו 2 ינא-םג אצא אצי םעה-לא ךלמה רמאיו יתגה יתא דיב תשלשהו באוי יחא .םכמע ותמי-םאו בל ונילא ומישי-אל סוננ סנ-םא יכ אצת אל םעה רמאיו 3 -היהת-יכ בוט התעו םיפלא הרשע ונמכ התע-יכ בל ונילא ומישי-אל וניצח .ריזעל ריעמ ונל רעשה די-לא ךלמה דמעיו השעא םכיניעב בטיי-רשא ךלמה םהילא רמאיו 4 .םיפלאלו תואמל ואצי םעה-לכו םולשבאל רענל יל-טאל רמאל יתא-תאו ישיבא-תאו באוי-תא ךלמה וציו 5 .םולשבא רבד-לע םירשה-לכ-תא ךלמה תוצב ועמש םעה-לכו .םירפא רעיב המחלמה יהתו לארשי תארקל הדשה םעה אציו 6 םויב הלודג הפגמה םש-יהתו דוד ידבע ינפל לארשי םע םש ופגניו 7 .ףלא םירשע אוהה רשאמ םעב לכאל רעיה בריו ץראה-לכ ינפ-לע תיצפנ המחלמה םש-יהתו 8 .אוהה םויב ברחה הלכא תחת דרפה אביו דרפה-לע בכר םולשבאו דוד ידבע ינפל םולשבא ארקיו 9 דרפהו ץראה ןיבו םימשה ןיב ןתיו הלאב ושאר קזחיו הלודגה הלאה ךבוש .רבע ויתחת-רשא .הלאב יולת םלשבא-תא יתיאר הנה רמאיו באויל דגיו דחא שיא אריו 10 הצרא םש ותיכה-אל עודמו תיאר הנהו ול דיגמה שיאל באוי רמאיו 11 .תחא הרגחו ףסכ הרשע ךל תתל ילעו ידי חלשא-אל ףסכ ףלא יפכ-לע לקש יכנא אלו באוי-לא שיאה רמאיו 12 -ורמש רמאל יתא-תאו ישיבא-תאו ךתא ךלמה הוצ ונינזאב יכ ךלמה-ןב-לא .םולשבאב רענב ימ .דגנמ בציתת התאו ךלמה-ןמ דחכי-אל רבד-לכו רקש ושפנב יתישע-וא 13 בלב םעקתיו ופכב םיטבש השלש חקיו ךינפל הליחא ןכ-אל באוי רמאיו 14 .הלאה בלב יח ונדוע םולשבא .והתימיו םולשבא-תא וכיו באוי ילכ יאשנ םירענ הרשע ובסיו 15 .םעה-תא באוי ךשח-יכ לארשי ירחא ףדרמ םעה בשיו רפשב באוי עקתיו 16 -לג וילע ובציו לודגה תחפה-לא רעיב ותא וכילשיו םולשבא-תא וחקיו 17 .ולהאל שיא וסנ לארשי-לכו דאמ לודג םינבא יל-ןיא רמא יכ ךלמה-קמעב רשא תבצמ-תא ויחב ול-בציו חקל םלשבאו 18 םויה דע םלשבא די הל ארקיו ומש-לע תבצמל ארקיו ימש ריכזה רובעב ןב .הזה דימ הוהי וטפש-יכ ךלמה-תא הרשבאו אנ הצורא רמא קודצ-ןב ץעמיחאו 19 .ויביא םויהו רחא םויב תרשבו הזה םויה התא הרשב שיא אל באוי ול רמאיו 20 .תמ ךלמה-ןב -לע יכ רשבת אל הזה באויל ישוכ וחתשיו התיאר רשא ךלמל דגה ךל ישוכל באוי רמאיו 21 .ץריו ינא-םג אנ-הצרא המ יהיו באוי-לא רמאיו קודצ-ןב ץעמיחא דוע ףסיו 22 .תאצמ הרושב-ןיא הכלו ינב ץר התא הז-המל באוי רמאיו ישוכה ירחא -תא רבעיו רככה ךרד ץעמיחא ץריו ץור ול רמאיו ץורא המ-יהיו 23 .ישוכה אשיו המוחה-לא רעשה גג-לא הפצה ךליו םירעשה ינש-ןיב בשוי דודו 24 .ודבל ץר שיא-הנהו אריו ויניע-תא ךולה ךליו ויפב הרושב ודבל-םא ךלמה רמאיו ךלמל דגיו הפצה ארקיו 25 .ברקו ץר שיא-הנה רמאיו רעשה-לא הפצה ארקיו ץר רחא-שיא הפצה אריו 26 .רשבמ הז-םג ךלמה רמאיו ודבל קודצ-ןב ץעמיחא תצרמכ ןושארה תצורמ-תא האר ינא הפצה רמאיו 27 .אובי הבוט הרושב-לאו הז בוט-שיא ךלמה רמאיו רמאיו הצרא ויפאל ךלמל וחתשיו םולש ךלמה-לא רמאיו ץעמיחא ארקיו 28 .ךלמה ינדאב םדי-תא ואשנ-רשא םישנאה-תא רגס רשא ךיהלא הוהי jexa לודגה ןומהה יתיאר ץעמיחא רמאיו םולשבאל רענל םולש ךלמה רמאיו 29 .המ יתעדי אלו ךדבע-תאו באוי ךלמה דבע-תא חלשל .דמעיו בסיו הכ בציתה בס ךלמה רמאיו 30 םויה הוהי ךטפש-יכ ךלמה ינדא רשבתי ישוכה רמאיו אב ישוכה הנהו 31 .ךילע םימקה-לכ דימ רענכ ויהי ישוכה רמאיו םולשבאל רענל םולשה ישוכה-לא ךלמה רמאיו 32 .הערל ךילע ומק-רשא לכו ךלמה ינדא יביא