II Samuel chapter 19 קרפ ב לאומש םולשבא ינב ותכלב רמא הכו ךביו רעשה תילע-לע לעיו ךלמה זגריו 1 .ינב ינב םולשבא ךיתחת ינא יתומ ןתי-ימ םולשבא ינב ינב .םלשבא-לע לבאתיו הכב ךלמה הנה באויל דגיו 2 רמאל אוהה םויב םעה עמש-יכ םעה-לכל לבאל אוהה םויב העשתה יהתו 3 .ונב-לע ךלמה בצענ םסונב םימלכנה םעה בנגתי רשאכ ריעה אובל אוהה םויב םעה בנגתיו 4 .המחלמב ינב םולשבא םולשבא ינב לודג לוק ךלמה קעזיו וינפ-תא טאל ךלמהו 5 .ינב ךידבע-לכ ינפ-תא םויה תשבה רמאיו תיבה ךלמה-לא באוי אביו 6 .ךישגלפ שפנו ךישנ שפנו ךיתנבו ךינב שפנ תאו םויה ךשפנ-תא םיטלממה םירש ךל ןיא יכ םויה תדגה יכ ךיבהא-תא אנשלו ךיאנש-תא הבהאל 7 רשי זא-יכ םיתמ םויה ונלכו יח םולשבא אל יכ םויה יתעדי יכ םידבעו .ךיניעב -םא אצוי ךניא-יכ יתעבשנ הוהיב יכ ךידבע בל-לע רבדו אצ םוק התעו 8 -דע ךירענמ ךילע האב-רשא הערה-לכמ תאז ךל הערו הלילה ךתא שיא ןילי .התע רעשב בשוי ךלמה הנה רמאל ודיגה םעה-לכלו רעשב בשיו ךלמה םקיו 9 .וילהאל שיא סנ לארשיו ךלמה ינפל םעה-לכ אביו וניביא ףכמ ונליצה ךלמה רמאל לארשי יטבש-לכב ןודנ םעה-לכ יהיו 10 .םולשבא לעמ ץראה-ןמ חרב התעו םיתשלפ ףכמ ונטלמ אוהו בישהל םישרחמ םתא המל התעו המחלמב תמ ונילע ונחשמ רשא םולשבאו 11 .ךלמה-תא ינקז-לא ורבד רמאל םינהכה רתיבא-לאו קודצ-לא חלש דוד ךלמהו 12 לארשי-לכ רבדו ותיב-לא ךלמה-תא בישהל םינרחא ויהת המל רמאל הדוהי .ותיב-לא ךלמה-לא אב .ךלמה-תא בישהל םינרחא ויהת המלו םתא ירשבו ימצע םתא יחא 13 ףיסוי הכו םיהלא יל-השעי הכ התא ירשבו ימצע אולה ורמת אשמעלו 14 .באוי תחת םימיה-לכ ינפל היהת אבצ-רש אל-םא -לכו התא בוש ךלמה-לא וחלשיו דחא שיאכ הדוהי-שיא-לכ בבל-תא טיו 15 .ךידבע ךלמה תארקל תכלל הלגלגה אב הדוהיו ןדריה-דע אביו ךלמה בשיו 16 .ןדריה-תא ךלמה-תא ריבעהל הדוהי שיא-םע דריו םירוחבמ רשא ינימיה-ןב ארג-ןב יעמש רהמיו 17 .דוד ךלמה תארקל םירשעו וינב רשע תשמחו לואש תיב רענ אביצו ןמינבמ ומע שיא ףלאו 18 .ךלמה ינפל ןדריה וחלצו ותא וידבע ארג-ןב יעמשו וניעב בוטה תושעלו ךלמה תיב-תא ריבעל הרבעה הרבעו 19 .ןדריב ורבעב ךלמה ינפל לפנ ךדבע הועה רשא תא רכזת-לאו ןוע ינדא יל-בשחי-לא ךלמה-לא רמאיו 20 .ובל-לא ךלמה םושל םלשורימ ךלמה-ינדא אצי-רשא םויב ףסוי תיב-לכל ןושאר םויה יתאב-הנהו יתאטח ינא יכ ךדבע עדי יכ 21 .ךלמה ינדא תארקל תדרל -תא ללק יכ יעמש תמוי אל תאז תחתה רמאיו היורצ-ןב ישיבא ןעיו 22 .הוהי חישמ םויה ןטשל םויה יל-ויהת-יכ היורצ ינב םכלו יל-המ דוד רמאיו 23 .לארשי-לע ךלמ-ינא םויה יכ יתעדי אולה יכ לארשיב שיא תמוי .ךלמה ול עבשיו תומת אל יעמש-לא ךלמה רמאיו 24 -תאו ומפש השע-אלו וילגר השע-אלו ךלמה תארקל דרי לואש-ןב תשבפמו 25 .םולשב אב-רשא םויה-דע ךלמה תכל םויה-ןמל סבכ אל eicba ימע תכלה-אל המל ךלמה ול רמאיו ךלמה תארקל םלשורי אב-יכ יהיו 26 .תשביפמ בכראו רומחה יל-השבחא ךדבע רמא-יכ ינמר ידבע ךלמה ינדא רמאיו 27 .ךדבע חספ יכ ךלמה-תא ךלאו הילע בוטה השעו םיהלאה ךאלמכ ךלמה ינדאו ךלמה ינדא-לא ךדבעב לגריו 28 .ךיניעב ךדבע-תא תשתו ךלמה ינדאל תומ-ישנא-םא יכ יבא תיב-לכ היה אל יכ 29 .ךלמה-לא דוע קעזלו הקדצ דוע יל-שי-המו ךנחלש ילכאב -תא וקלחת אביצו התא יתרמא ךירבד דוע רבדת המל ךלמה ול רמאיו 30 .הדשה ךלמה ינדא אב-רשא ירחא חקי לכה-תא םג ךלמה-לא תשביפמ רמאיו 31 .ותיב-לא םולשב .ןדריב-תא וחלשל ןדריה ךלמה-תא רבעיו םילגרמ דרי ידעלגה ילזרבו 32 םינחמב ותבישב ךלמה-תא לכלכ-אוהו הנש םינמש-ןב דאמ ןקז ילזרבו 33 .דאמ אוה לודג שיא-יכ .םלשוריב ידמע ךתא יתלכלכו יתא רבע התא ילזרב-לא ךלמה רמאיו 34 .םלשורי ךלמה-תא הלעא-יכ ייח ינש ימי המכ ךלמה-לא ילזרב רמאיו 35 רשא-תא ךדבע םעטי-םא ערל בוט-ןיב עדאה םויה יכנא הנש םינמש-ןב 36 דוע ךדבע היהי המלו תורשו םירש לוקב דוע עמשא-םא התשא רשא-תאו לכא .ךלמה ינדא-לא אשמל הלומגה ךלמה ינלמגי המלו ךלמה-תא ןדריה-תא ךדבע רבעי טעמכ 37 .תאזה רבעי םהמכ ךדבע הנהו ימאו יבא רבק םע יריעב תמאו ךדבע אנ-בשי 38 .ךיניעב בוט-רשא תא ול-השעו ךלמה ינדא-םע -רשא לכו ךיניעב בוטה-תא ול-השעא ינאו םהמכ רבעי יתא ךלמה רמאיו 39 .ךל-השעא ילע רחבת והכרביו ילזרבל ךלמה קשיו רבע ךלמהו ןדריה-תא םעה-לכ רבעיו 40 .ומקמל בשיו ךלמה-תא ורבעיו הדוהי םע-לכו ומע רבע ןהמכו הלגלגה ךלמה רבעיו 41 .לארשי םע יצח םגו ךובנג עודמ ךלמה-לא ורמאיו ךלמה-לא םיאב לארשי שיא-לכ הנהו 42 דוד ישנא-לכו ןדריה-תא ותיב-תאו ךלמה-תא ורבעיו הדוהי שיא וניחא .ומע הרח הז המלו ילא ךלמה בורק-יכ לארשי שיא-לע הדוהי שיא-לכ ןעיו 43 .ונל אשנ תאשנ-םא ךלמה-ןמ ונלכא לוכאה הזה רבדה-לע ךל דודב-םגו ךלמב יל תודי-רשע רמאיו הדוהי שיא-תא לארשי-שיא ןעיו 44 שקיו יכלמ-תא בישהל יל ןושאר ירבד היה-אלו ינתלקה עודמו ךממ ינא .לארשי שיא רבדמ הדוהי שיא-רבד