II Samuel chapter 20 קרפ ב לאומש רפשב עקתיו ינימי שיא ירכב-ןב עבש ומשו לעילב שיא ארקנ םשו 1 .לארשי וילהאל שיא ישי-ןבב ונל-הלחנ אלו דודב קלח ונל-ןיא רמאיו וקבד הדוהי שיאו ירכב-ןב עבש ירחא דוד ירחאמ לארשי שיא-לכ לעיו 2 .םלשורי-דעו ןדריה-ןמ םכלמב חינה רשא םישגלפ םישנ-רשע תא ךלמה חקיו םלשורי ותיב-לא דוד אביו 3 -דע תוררצ הנייהתו אב-אל םהילאו םלכלכיו תרמשמ-תיב םנתיו תיבה רמשל .תויח תונמלא ןתמ םוי הפ התאו םימי תשלש הדוהי-שיא-תא יל-קעזה אשמע-לא ךלמה רמאיו 4 .דמע .ודעי רשא דעומה-ןמ רחייו הדוהי-תא קיעזהל אשמע ךליו 5 חק התא םולשבא-ןמ ירכב-ןב עבש ונל ערי התע ישיבא-לא דוד רמאיו 6 .ונניע ליצהו תורצב םירע ול אצמ-ןפ וירחא ףדרו ךינדא ידבע-תא םלשורימ ואציו םירבגה-לכו יתלפהו יתרכהו באוי ישנא וירחא ואציו 7 .ירכב-ןב עבש ירחא ףדרל ודמ רוגח באויו םהינפל אב אשמעו ןועבגב רשא הלודגה ןבאה-םע םה 8 .לפתו אצי אוהו הרעתב וינתמ-לע תדמצמ ברח רוגח ולעו ושבל אשמע ןקזב באוי ןימי-די זחתו יחא התא םולשה אשמעל באוי רמאיו 9 .ול-קשנל ויעמ ךפשיו שמחה-לא הב והכיו באוי-דיב רשא ברחב רמשנ-אל אשמעו 10 .ירכב-ןב עבש ירחא ףדר ויחא ישיבאו באויו תמיו ול הנש-אלו הצרא דודל-רשא ימו באויב ץפח רשא ימ רמאיו באוי ירענמ וילע דמע שיאו 11 .באוי ירחא -תא בסיו םעה-לכ דמע-יכ שיאה אריו הלסמה ךותב םדב ללגתמ אשמעו 12 .דמעו וילע אבה-לכ האר רשאכ דגב וילע ךלשיו הדשה הלסמה-ןמ אשמע -ןב עבש ירחא ףדרל באוי ירחא שיא-לכ רבע הלסמה-ןמ הגה רשאכ 13 .ירכב ואביו והלקיו םירבה-לכו הכעמ תיבו הלבא לארשי יטבש-לכב רבעיו 14 .וירחא-ףא דמעתו ריעה-לא הללס וכפשיו הכעמה תיב הלבאב וילע ורציו ואביו 15 .המוחה ליפהל םתיחשמ באוי-תא רשא םעה-לכו לחב הנה-דע ברק באוי-לא אנ-ורמא ועמש ועמש ריעה-ןמ המכח השא ארקתו 16 .ךילא הרבדאו ירבד עמש ול רמאתו ינא רמאיו באוי התאה השאה רמאתו הילא ברקיו 17 .יכנא עמש רמאיו ךתמא .ומתה ןכו לבאב ולאשי לאש רמאל הנשארב ורבדי רבד רמאל רמאתו 18 עלבת המל לארשיב םאו ריע תימהל שקבמ התא לארשי ינומא ימלש יכנא 19 .הוהי תלחנ .תיחשא-םאו עלבא-םא יל הלילח הלילח רמאיו באוי ןעיו 20 ךלמב ודי אשנ ומש ירכב-ןב עבש םירפא רהמ שיא יכ רבדה ןכ-אל 21 ושאר הנה באוי-לא השאה רמאתו ריעה לעמ הכלאו ודבל ותא-ונת דודב .המוחה דעב ךילא ךלשמ וכלשיו ירכב-ןב עבש שאר-תא ותרכיו התמכחב םעה-לכ-לא השאה אובתו 22 םלשורי בש באויו וילהאל שיא ריעה-לעמ וצפיו רפושב עקתיו באוי-לא .ךלמה-לא .יתלפה-לעו ירכה-לע עדיוהי-ןב הינבו לארשי אבצה-לכ לא באויו 23 .ריכזמה דוליחא-ןב טפשוהיו סמה-לע םרדאו 24 .םינהכ רתיבאו קודצו רפס אישו 25 .דודל ןהכ היה יראיה אריע םגו 26