II Samuel chapter 21 קרפ ב לאומש הוהי ינפ-תא דוד שקביו הנש ירחא הנש םינש שלש דוד ימיב בער יהיו 1 .םינעבגה-תא תימה-רשא-לע םימדה תיב-לאו לואש-לא הוהי רמאיו יכ המה לארשי ינבמ אל םינעבגהו םהילא רמאיו םינעבגל ךלמה ארקיו 2 -ינבל ותאנקב םתכהל לואש שקביו םהל ועבשנ לארשי ינבו ירמאה רתימ-םא .הדוהיו לארשי תלחנ-תא וכרבו רפכא המבו םכל השעא המ םינעבגה-לא דוד רמאיו 3 .הוהי ונל-ןיאו ותיב-םעו לואש-םע בהזו ףסכ יל-ןיא םינעבגה ול ורמאיו 4 .םכל השעא םירמא םתא-המ רמאיו לארשיב תימהל שיא -לכב בציתהמ ונדמשנ ונל-המד רשאו ונלכ רשא שיאה ךלמה-לא ורמאיו 5 .לארשי לבג הוהי ריחב לואש תעבגב הוהיל םונעקוהו וינבמ םישנא העבש ונל-ןתני 6 .ןתא ינא ךלמה רמאיו םתניב רשא הוהי תעבש-לע לואש-ןב ןתנוהי-ןב תשביפמ-לע ךלמה למחיו 7 .לואש-ןב ןתנוהי ןיבו דוד ןיב -תאו ינמרא-תא לואשל הדלי רשא היא-תב הפצר ינב ינש-תא ךלמה חקיו 8 ילזרב-ןב לאירדעל הדלי רשא לואש-תב לכימ ינב תשמח-תאו תשבפמ .יתלחמה םהו דחי םיתעבש ולפיו הוהי ינפל רהב םעיקיו םינעבגה דיב םנתיו 9 .םירעש ריצק תלחת םינשארב ריצק ימיב ותמה -ךתנ דע ריצק תלחתמ רוצה-לא הל והטתו קשה-תא היא-תב הפצר חקתו 10 תיח-תאו םמוי םהילע חונל םימשה ףוע הנתנ-אלו םימשה-ןמ םהילע םימ .הליל הדשה .לואש שגלפ היא-תב הפצר התשע-רשא תא דודל דגיו 11 ילעב תאמ ונב ןתנוהי תומצע-תאו לואש תומצע-תא חקיו דוד ךליו 12 םויב םיתשלפה םש םולת רשא ןש-תיב בחרמ םתא ובנג רשא דעלג שיבי .עבלגב לואש-תא םיתשלפ תוכה תומצע-תא ופסאיו ונב ןתנוהי תומצע-תאו לואש תומצע-תא םשמ לעיו 13 .םיעקומה שיק רבקב עלצב ןמינב ץראב ונב-ןתנוהיו לואש-תומצע-תא ורבקיו 14 .ןכ-ירחא ץראל םיהלא רתעיו ךלמה הוצ-רשא לכ ושעיו ויבא ומחליו ומע וידבעו דוד דריו לארשי-תא םיתשלפל המחלמ דוע-יהתו 15 .דוד ףעיו םיתשלפ-תא אוהו תשחנ לקשמ תואמ שלש וניק לקשמו הפרה ידיליב רשא בנב ובשיו 16 .דוד-תא תוכהל רמאיו השדח רוגח -ישנא ועבשנ זא והתימיו יתשלפה-תא ךיו היורצ-ןב ישיבא ול-רזעיו 17 .לארשי רנ-תא הבכת אלו המחלמל ונתא דוע אצת-אל רמאל ול דוד יכבס הכה זא םיתשלפ-םע בוגב המחלמה דוע-יהתו ןכ-ירחא יהיו 18 .הפרה ידליב רשא ףס-תא יתשחה תיב םיגרא ירעי-ןב ןנחלא ךיו םיתשלפ-םע בוגב המחלמה דוע-יהתו 19 .םיגרא רונמכ ותינח ץעו יתגה תילג תא ימחלה וילגר תועבצאו וידי תעבצאו ןידמ שיא יהיו תגב המחלמ דוע-יהתו 20 .הפרהל דלי אוה-םגו רפסמ עבראו םירשע ששו שש .דוד יחא יעמש-ןב ןתנוהי והכיו לארשי-תא ףרחיו 21 .וידבע דיבו דוד-דיב ולפיו תגב הפרהל ודלי הלא תעברא-תא 22