II Samuel chapter 22 קרפ ב לאומש -לכ ףכמ ותא הוהי ליצה םויב תאזה הרישה ירבד-תא הוהיל דוד רבדיו 1 .לואש ףכמו ויביא .יל-יטלפמו יתדצמו יעלס הוהי רמאיו 2 סמחמ יעשמ יסונמו יבגשמ יעשי ןרקו ינגמ וב-הסחא ירוצ יהלא 3 .ינעשת .עשוא יביאמו הוהי ארקא ללהמ 4 .ינתעבי לעילב ילחנ תומ-ירבשמ ינפפא יכ 5 .תומ-ישקמ ינמדק ינבס לואש ילבח 6 יתעושו ילוק ולכיהמ עמשיו ארקא יהלא-לאו הוהי ארקא יל-רצב 7 .וינזאב .ול הרח-יכ ושעגתיו וזגרי םימשה תודסומ ץראה שערתו שעגתו 8 .ונממ ורעב םילחג לכאת ויפמ שאו ופאב ןשע הלע 9 .וילגר תחת לפרעו דריו םימש טיו 10 .חור-יפנכ-לע אריו ףעיו בורכ-לע בכריו 11 .םיקחש יבע םימ-תרשח תוכס ויתביבס ךשח תשיו 12 .שא-ילחג ורעב ודגנ הגנמ 13 .ולוק ןתי ןוילעו הוהי םימש-ןמ םערי 14 .םמהיו קרב םציפיו םיצח חלשיו 15 .ופא חור תמשנמ הוהי תרעגב לבת תודסמ ולגי םי יקפא ואריו 16 .םיבר םיממ ינשמי ינחקי םורממ חלשי 17 .ינממ וצמא יכ יאנשמ זע יביאמ ינליצי 18 .יל ןעשמ הוהי יהיו ידיא םויב ינמדקי 19 .יב ץפח-יכ ינצלחי יתא בחרמל אציו 20 .יל בישי ידי רבכ יתקדצכ הוהי ינלמגי 21 .יהלאמ יתעשר אלו הוהי יכרד יתרמש יכ 22 .הנממ רוסא-אל ויתקחו ידגנל וטפשמ-לכ יכ 23 .ינועמ הרמתשאו ול םימת היהאו 24 .ויניע דגנל ירבכ יתקדצכ יל הוהי בשיו 25 .םמתת םימת רובג-םע דסחתת דיסח-םע 26 .לפתת שקע-םעו רבתת רבנ-םע 27 .ליפשת םימר-לע ךיניעו עישות ינע םע-תאו 28 .יכשח היגי הוהיו הוהי ירינ התא-יכ 29 .רוש-גלדא יהלאב דודג ץורא הכב יכ 30 .וב םיסחה לכל אוה ןגמ הפורצ הוהי תרמא וכרד םימת לאה 31 .וניהלא ידעלבמ רוצ ימו הוהי ידעלבמ לא-ימ יכ 32 .וכרד םימת רתיו ליח יזועמ לאה 33 .ינדמעי יתומב לעו תוליאכ וילגר הושמ 34 .יתערז השוחנ-תשק תחנו המחלמל ידי דמלמ 35 .ינברת ךתנעו ךעשי ןגמ יל-ןתתו 36 .ילסרק ודעמ אלו ינתחת ידעצ ביחרת 37 .םתולכ-דע בושא אלו םדימשאו יביא הפדרא 38 .ילגר תחת ולפיו ןומוקי אלו םצחמאו םלכאו 39 .ינתחת ימק עירכת המחלמל ליח ינרזתו 40 .םתימצאו יאנשמ ףרע יל התת יביאו 41 .םנע אלו הוהי-לא עישמ ןיאו ועשי 42 .םעקרא םקדא תוצוח-טיטכ ץרא-רפעכ םקחשאו 43 .ינדבעי יתעדי-אל םע םיוג שארל ינרמשת ימע יבירמ ינטלפתו 44 .יל ועמשי ןזא עומשל יל-ושחכתי רכנ ינב 45 .םתורגסממ ורגחיו ולבי רכנ ינב 46 .יעשי רוצ יהלא םריו ירוצ ךורבו הוהי-יח 47 .ינתחת םימע דירומו יל תמקנ ןתנה לאה 48 .ינליצת םיסמח שיאמ ינממורת ימקמו יביאמ יאיצומו 49 .רמזא ךמשלו םיוגב הוהי ךדוא ןכ-לע 50 .םלוע-דע וערזלו דודל וחישמל דסח-השעו וכלמ תועושי לידגמ 51