II Samuel chapter 23 קרפ ב לאומש חישמ לע םקה רבגה םאנו ישי-ןב דוד םאנ םינרחאה דוד ירבד הלאו 1 .לארשי תורמז םיענו בקעי יהלא .ינושל-לע ותלמו יב-רבד הוהי חור 2 תארי לשומ קידצ םדאב לשומ לארשי רוצ רבד יל לארשי יהלא רמא 3 .םיהלא .ץראמ אשד רטממ הגנמ תובע אל רקב שמש-חרזי רקב רואכו 4 -לכ-יכ הרמשו לכב הכורע יל םש םלוע תירב יכ לא-םע יתיב ןכ-אל-יכ 5 .חימצי אל-יכ ץפח-לכו יעשי .וחקי דיב אל-יכ םהלכ דנמ ץוקכ לעילבו 6 .תבשב ופרשי ףורש שאבו תינח ץעו לזרב אלמי םהב עגי שיאו 7 ונידע אוה ישלשה שאר ינמכחת תבשב בשי דודל רשא םירבגה תומש הלא 8 .דחא םעפב ללח תואמ הנמש-לע ונצעה םיתשלפב םפרחב דוד-םע םירבג השלשב יחחא-ןב ידד-ןב רזעלא ורחאו 9 .לארשי שיא ולעיו המחלמל םש-ופסאנ שעיו ברחה-לא ודי קבדתו ודי העגי-יכ דע םיתשלפב ךיו םק אוה 10 .טשפל-ךא וירחא ובשי םעהו אוהה םויב הלודג העושת הוהי הדשה תקלח םש-יהתו היחל םיתשלפ ופסאיו יררה אגא-ןב אמש וירחאו 11 .םיתשלפ ינפמ סנ םעהו םישדע האלמ העושת הוהי שעיו םיתשלפ-תא ךיו הליציו הקלחה-ךותב בציתיו 12 .הלודג םלדע תרעמ-לא דוד-לא ריצק-לא ואביו שאר םישלשהמ םישלש ודריו 13 .םיאפר קמעב הנח םיתשלפ תיחו .םחל תיב זא םיתשלפ בצמו הדוצמב זא דודו 14 .רעשב רשא םחל-תיב ראבמ םימ ינקשי ימ רמאיו דוד הואתיו 15 רשא םחל-תיב ראבמ םימ-ובאשיו םיתשלפ הנחמב םירבגה תשלש ועקביו 16 .הוהיל םתא ךסיו םתותשל הבא אלו דוד-לא ואביו ואשיו רעשב אלו םתושפנב םיכלהה םישנאה םדה תאז יתשעמ הוהי יל הלילח רמאיו 17 .םירבגה תשלש ושע הלא םתותשל הבא -לע ותינח-תא ררוע אוהו ישלשה שאר אוה היורצ-ןב באוי יחא ישיבאו 18 .השלשב םש-ולו ללח תואמ שלש .אב-אל השלשה-דעו רשל םהל יהיו דבכנ יכה השלשה-ןמ 19 ינש תא הכה אוה לאצבקמ םילעפ-בר יח-שיא-ןב עדיוהי-ןב והינבו 20 .גלשה םויב ראבה ךותב היראה-תא הכהו דרי אוהו באומ לארא טבשב וילא דריו תינח ירצמה דיבו הארמ רשא ירצמ שיא-תא הכה-אוהו 21 .ותינחב והגרהיו ירצמה דימ תינחה-תא לזגיו .םירבגה השלשב םש-ולו עדיוהי-ןב והינב השע הלא 22 .ותעמשמ-לא דוד והמשיו אב-אל השלשה-לאו דבכנ םישלשה-ןמ 23 .םחל תיב ודד-ןב ןנחלא םישלשב באוי-יחא לא-השע 24 .ידרחה אקילא ידרחה המש 25 .יעוקתה שקע-ןב אריע יטלפה ץלח 26 .יתשחה ינבמ יתתנעה רזעיבא 27 .יתפטנה ירהמ יחחאה ןומלצ 28 .ןמינב ינב תעבגמ יביר-ןב יתא יתפטנה הנעב-ןב בלח 29 .שעג ילחנמ ידה ינתערפ והינב 30 .ימחרבה תומזע יתברעה ןובלע-יבא 31 .ןתנוהי ןשי ינב ינבלעשה אבחילא 32 .ירראה ררש-ןב םאיחא יררהה המש 33 .ינלגה לפתיחא-ןב םעילא יתכעמה-ןב יבסחא-ןב טלפילא 34 .יבראה ירעפ ילמרכה ורצח 35 .ידגה ינב הבצמ ןתנ-ןב לאגי 36 .הירצ-ןב באוי ילכ יאשנ יתראבה ירחנ ינמעה קלצ 37 .ירתיה ברג ירתיה אריע 38 .העבשו םישלש לכ יתחה הירוא 39