II Samuel chapter 24 קרפ ב לאומש -תא הנמ ךל רמאל םהב דוד-תא תסיו לארשיב תורחל הוהי-ףא ףסיו 1 .הדוהי-תאו לארשי ןדמ לארשי יטבש-לכב אנ-טוש ותא-רשא ליחה-רש באוי-לא ךלמה רמאיו 2 .םעה רפסמ תא יתעדיו םעה-תא ודקפו עבש ראב-דעו םימעפ האמ םהכו םהכ םעה-לא ךיהלא הוהי ףסויו ךלמה-לא באוי רמאיו 3 .הזה רבדב ץפח המל ךלמה ינדאו תואר ךלמה-ינדא יניעו ינפל ליחה ירשו באוי אציו ליחה ירש לעו באוי-לא ךלמה-רבד קזחיו 4 .לארשי-תא םעה-תא דקפל ךלמה -לאו דגה לחנה-ךותב רשא ריעה ןימי רעורעב ונחיו ןדריה-תא ורבעיו 5 .רזעי .ןודיצ-לא ביבסו ןעי הנד ואביו ישדח םיתחת ץרא-לאו הדעלגה ואביו 6 ראב הדוהי בגנ-לא ואציו ינענכהו יוחה ירע-לכו רצ-רצבמ ואביו 7 .עבש .םלשורי םוי םירשעו םישדח העשת הצקמ ואביו ץראה-לכב וטשיו 8 ףלא תואמ הנמש לארשי יהתו ךלמה-לא םעה-דקפמ רפסמ-תא באוי ןתיו 9 .שיא ףלא תואמ-שמח הדוהי שיאו ברח ףלש ליח-שיא יתאטח הוהי-לא דוד רמאיו םעה-תא רפס ןכ-ירחא ותא דוד-בל ךיו 10 .דאמ יתלכסנ יכ ךדבע ןוע-תא אנ-רבעה הוהי התעו יתישע רשא דאמ .רמאל דוד הזח איבנה דג-לא היה הוהי-רבדו רקבב דוד םקיו 11 -תחא ךל-רחב ךילע לטונ יכנא שלש הוהי רמא הכ דוד-לא תרבדו ךולה 12 .ךל-השעאו םהמ ךצראב בער םינש עבש ךל אובתה ול רמאיו ול-דגיו דוד-לא דג-אביו 13 רבד םימי תשלש תויה-םאו ךפדר אוהו ךירצ-ינפל ךסנ םישדח השלש-םא .רבד יחלש בישא-המ הארו עד התע ךצראב -דיבו ומחר םיבר-יכ הוהי-דיב אנ-הלפנ דאמ יל-רצ דג-לא דוד רמאיו 14 .הלפא-לא םדא -דעו ןדמ םעה-ןמ תמיו דעומ תע-דעו רקבהמ לארשיב רבד הוהי ןתיו 15 .שיא ףלא םיעבש עבש ראב ךאלמל רמאיו הערה-לא הוהי םחניו התחשל םלשורי ךאלמה ודי חלשיו 16 .יסביה הנרואה ןרג-םע היה הוהי ךאלמו ךדי ףרה התע בר םעב תיחשמה יכנא הנה רמאיו םעב הכמה ךאלמה-תא ותארב הוהי-לא דוד רמאיו 17 .יבא תיבבו יב ךדי אנ יהת ושע המ ןאצה הלאו יתיועה יכנאו יתאטח ןרגב חבזמ הוהיל םקה הלע ול רמאיו אוהה םויב דוד-לא דג-אביו 18 .יסביה הינרא .הוהי הוצ רשאכ דג-רבדכ דוד לעיו 19 הנורא אציו וילע םירבע וידבע-תאו ךלמה-תא אריו הנורא ףקשיו 20 .הצרא ויפא ךלמל וחתשיו ךמעמ תונקל דוד רמאיו ודבע-לא ךלמה-ינדא אב עודמ הנורא רמאיו 21 .םעה לעמ הפגמה רצעתו הוהיל חבזמ תונבל ןרגה-תא רקבה האר וניעב בוטה ךלמה ינדא לעיו חקי דוד-לא הנורא רמאיו 22 .םיצעל רקבה ילכו םיגרמהו הלעל .ךצרי ךיהלא הוהי ךלמה-לא הנורא רמאיו ךלמל ךלמה הנורא ןתנ לכה 23 הלעא אלו ריחמב ךתואמ הנקא ונק-יכ אל הנורא-לא ךלמה רמאיו 24 .םישמח םילקש ףסכב רקבה-תאו ןרגה-תא דוד ןקיו םנח תולע יהלא הוהיל ץראל הוהי רתעיו םימלשו תולע לעיו הוהיל חבזמ דוד םש ןביו 25 .לארשי לעמ הפגמה רצעתו