Amos chapter 1 קרפ סומע -ךלמ היזע ימיב לארשי-לע הזח רשא עוקתמ םידקנב היה-רשא סומע ירבד 1 .שערה ינפל םיתנש לארשי ךלמ שאוי-ןב םעברי ימיבו הדוהי שביו םיערה תואנ ולבאו ולוק ןתי םלשורימו גאשי ןויצמ הוהי רמאיו 2 .למרכה שאר םשוד-לע ונבישא אל העברא-לעו קשמד יעשפ השלש-לע הוהי רמא הכ 3 .דעלגה-תא לזרבה תוצרחב .דדה-ןב תונמרא הלכאו לאזח תיבב שא יתחלשו 4 ןדע תיבמ טבש ךמותו ןוא-תעקבמ בשוי יתרכהו קשמד חירב יתרבשו 5 .הוהי רמא הריק םרא-םע ולגו םתולגה-לע ונבישא אל העברא-לעו הזע יעשפ השלש-לע הוהי רמא הכ 6 .םודאל ריגסהל המלש תולג .היתנמרא הלכאו הזע תמוחב שא יתחלשו 7 ןורקע-לע ידי יתובישהו ןולקשאמ טבש ךמותו דודשאמ בשוי יתרכהו 8 .הוהי ינדא רמא םיתשלפ תיראש ודבאו םריגסה-לע ונבישא אל העברא-לעו רצ-יעשפ השלש-לע הוהי רמא הכ 9 .םיחא תירב ורכז אלו םודאל המלש תולג .היתנמרא הלכאו רצ תמוחב שא יתחלשו 10 ופדר-לע ונבישא אל העברא-לעו םודא יעשפ השלש-לע הוהי רמא הכ 11 .חצנ הרמש ותרבעו ופא דעל ףרטיו וימחר תחשו ויחא ברחב .הרצב תונמרא הלכאו ןמיתב שא יתחלשו 12 -לע ונבישא אל העברא-לעו ןומע-ינב יעשפ השלש-לע הוהי רמא הכ 13 .םלובג-תא ביחרה ןעמל דעלגה תורה םעקב רעסב המחלמ םויב העורתב היתונמרא הלכאו הבר תמוחב שא יתצהו 14 .הפוס םויב .הוהי רמא ודחי וירשו אוה הלוגב םכלמ ךלהו 15