Amos chapter 2 קרפ סומע ופרש-לע ונבישא אל העברא-לעו באומ יעשפ השלש-לע הוהי רמא הכ 1 .דישל םודא-ךלמ תומצע העורתב באומ ןואשב תמו תוירקה תונמרא הלכאו באומב שא-יתחלשו 2 .רפוש לוקב .הוהי רמא ומע גורהא הירש-לכו הברקמ טפוש יתרכהו 3 -תא םסאמ-לע ונבישא אל העברא-לעו הדוהי יעשפ השלש-לע הוהי רמא הכ 4 .םהירחא םתובא וכלה-רשא םהיבזכ םועתיו ורמש אל ויקחו הוהי תרות .םלשורי תונמרא הלכאו הדוהיב שא יתחלשו 5 םרכמ-לע ונבישא אל העברא-לעו לארשי יעשפ השלש-לע הוהי רמא הכ 6 .םילענ רובעב ןויבאו קידצ ףסכב -לא וכלי ויבאו שיאו וטי םיונע ךרדו םילד שארב ץרא-רפע-לע םיפאשה 7 .ישדק םש-תא ללח ןעמל הרענה .םהיהלא תיב ותשי םישונע ןייו חבזמ-לכ לצא וטי םילבח םידגב-לעו 8 אוה ןסחו והבג םיזרא הבגכ רשא םהינפמ ירמאה-תא יתדמשה יכנאו 9 .תחתמ וישרשו לעממ וירפ דימשאו םינולאכ הנש םיעברא רבדמב םכתא ךלואו םירצמ ץראמ םכתא יתילעה יכנאו 10 .ירמאה ץרא-תא תשרל לארשי ינב תאז-ןיא ףאה םירזנל םכירוחבמו םיאיבנל םכינבמ םיקאו 11 .הוהי-םאנ .ואבנת אל רמאל םתיוצ םיאיבנה-לעו ןיי םירזנה-תא וקשתו 12 .רימע הל האלמה הלגעה קיעת רשאכ םכיתחת קיעמ יכנא הנה 13 .ושפנ טלמי-אל רובגו וחכ ץמאי-אל קזחו לקמ סונמ דבאו 14 .ושפנ טלמי אל סוסה בכרו טלמי אל וילגרב לקו דמעי אל תשקה שפתו 15 .הוהי-םאנ אוהה-םויב סוני םורע םירובגב ובל ץימאו 16